Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-67 [2011/03/09 11:23]
Klára Švandelíková [Prameny]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-67 [2012/01/03 01:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování ====== 
- 
-  * Myšlenka zkoumat působení práva není ve společnosti nová. ​ 
-  * Jedna věc je obecné uznání teze o regulativním působení práva a něco jiného snaha o relativně exaktní postavení otázky míry efektivnosti tohoto působení, kritérií hodnocení dosahovaných efektů a výzkum faktorů, které ji ovlivňují. 
- 
-===== Koncepce efektivnosti práva ===== 
- 
-  * V odborné literatuře byly zdůvodněny tři základní koncepce efektivnosti práva: 
-     - Cílově výsledkové pojetí - efektivnost právních norem je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace; v dalším vývoji je toto pojetí dále zpřesňováno a modifikováno v otázce relací mezi cíli navzájem a cíli a potřebami společenského rozvoje. 
-     - Nákladově výsledkové pojetí - efektivnost charakterizuje jako poměr mezi dosaženými výsledky působení právních norem a náklady, které byly k dosažení výsledků vynaloženy;​ toto pojetí, nejbližší chápání efektivnosti v ekonomické teorii, vychází z širokého pojetí nákladů a vedle materiálních nákladů sem zahrnuje i výdaje lidské energie a času; 
-     - Funkční pojetí - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva a klade se otázka podmínek a okolností, za nichž se tyto funkční možnosti naplňují. 
- 
-  * Kritická analýza uvedených koncepcí, které vedle kontradiktorních (znamená protikladný,​ rozporný, vzájemně si odporující ) mají i prvky komplementární (znamená doplňující se, zapadající do sebe), ukázala, že nelze předložit relativně jednoduchý model měření efektivnosti práva, který by byl univerzálně použitelný. K tomuto závěru vedou dva důvody: 
-     - Relevantní výsledky může výzkum efektivnosti práva přinést jen při zohlednění všech relací v systému společenských cílů, zájmů, hodnot a potřeb a v systému společenských faktorů, které dosahované výsledky ovlivňují a limitují. 
-     - Relevantní výsledky lze dosáhnout jen u vědomí diferencovaného přístupu v rámci uvedených systémových vazeb; to vyplývá z rozdílných metod právní regulace a jejich účelné kombinace. 
- 
-  * Tyto poznatky vedly k závěru, že je třeba vycházet ze systémového pojetí efektivnosti společenského působení práva. V tomto pojetí je efektivnost komplexní pojem obsahující relace cíle a výsledku, cílů a potřeb, výsledku a nákladů. Míra efektivnosti působení právních norem ve společnosti je přitom ovlivňována pestrým vějířem právních a dalších sociálních faktorů. 
-  * Systémové pojetí efektivnosti umožňuje na jedné straně strukturalizaci na dílčí výzkumy efektivnosti jednotlivých subsystémů práva (např výzkum kvality legislativní činnosti rezultující v kvalitě právních norem, výzkum úrovně právního vědomí adresátů právních norem, výzkum nákladů spojených s aplikací určitého zákona atd.). Na druhé straně propojuje i tyto dílčí pohledy do širších sociálních vazeb a souvislostí. Můžeme tedy hovořit též o sociálně právním pojetí efektivnosti. 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * Gerloch A.: Teorie práva (2.vydání),​ str. 269-270 (V Boguzsakovi je naprosto identický text na stranách 309 a 310) 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code