Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-65 [2012/01/03 01:15]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-65 [2021/06/03 23:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======65. Hodnoty, účely a zájmy v právu======
 +
 +  * //Axiologická dimenze práva//= otázka, jak právo odráží hodnoty, obsažené ve společnosti (//axiologie//= věda o hodnotách a hodnocení)
 +  * __Gerloch__:  „hodnoty lze chápat jako **subjektivně oceněné potřeby**. V právu vystupují jako **konečné účely**, tedy takové účely, které již nelze pojmout jako prostředky k dosahování jiných účelů.“ Naopak slouží jako abstraktní hlediska pro volbu účelům (//mě osobně se tahle definice moc nezdá//)
 +  * __Boguszak__: „za hodnoty označujeme jevy, jež lidé považují za **základní blaha, jichž je třeba dosahovat či je uchovávat a chránit** “
 +  * Hodnoty mají:
 +    * **Objektivní prvek**= hodnota vázaná na určitou potřebu (Gerloch)
 +    * **Subjektivní prvek**= výsledek subjektivního hodnocení potřeby
 +  * Hodnoty se v čase proměňují
 +  * potřeba= „aktuální stav nedostatku něčeho“ => do jisté míry platí **nepřímá úměrnost mezi hodnotami a potřebami**- v čele hodnotového žebříčku člověka, společnosti atd. bývají momentálně neuspokojené potřeby. Hodnotový žebříček však vzniká v společnosti působením více faktorů
 +  * Materiální x duchovní hodnoty
 +    * **Materiální hodnoty**: lidský život, zdraví, majetek, životní prostředí, kulturní památky…
 +      * = Hodnoty, které se odrážejí v základních lidských právech a svobodách
 +    * **Duchovní hodnoty**: svoboda, rovnost, jistota, spravedlnost (vyžadující vyvážení předchozích tří)
 +      * = zjednodušeně zároveň **výchozí ideje práva** (od dob VFR), které jsou dále převáděny na **právní principy**
 +  * V právu se odrážejí hodnoty, které jsou uznávány společností jako celkem- __právo je tak prostředkem k dosažení hodnot__, na které je politika státu orientována
 +    * => při vzniku norem a jejich posuzování z hlediska jejich účelnosti je tak součástí i posouzení otázky, nakolik směřují k cílové hodnotě
 +  * Vždy je zásadní otázka **mezí ingerence práva v zajišťování hodnot**- do jaké míry má právo do zajišťování hodnot zasahovat. V soudobých právních státech tyto meze tvoří základní lidská práva a svobody
 +  * Hodnoty a vztahy mezi nimi jsou nutně **relativní**, mezi jednotlivými státy najdeme mnohé rozdíly
 +  * Mezi hodnotami nastávají konflikty. Preferovat určitou hodnotu bývá možné jen na úkor jiné hodnoty. Preference může být v demokratickém právním státě jen relativní, nelze některou z hodnot zcela zanedbat
 +    * Naopak nahlížení na určitou hodnotu jako na absolutní (= v jejím zájmu lze přehlédnout všechny ostatní) by bylo zdrojem fundamentalismu, extremismu, netolerance
 +    * Otázka řešení konfliktů hodnot ve výsledku často zůstává otázkou interpretace práva, nikoliv legislativy
 +
 +=====Právo a svoboda=====
 +svoboda= možnost volního rozhodnutí, volního jednání člověka
 +  * Člověk je primárně svobodný, ovšem omezený mimoprávně, objektivně, **fakticky**:
 +    * Biologickými a fyzikálními zákonitostmi
 +    * Jednou učiněnými rozhodnutími, které ovlivňují další život člověka
 +  * Další limity svobody člověka jsou pak podstatou normativity a právní regulace, jedná se o **právní omezení**:
 +    * **Hranice svobody člověka ve svobodách druhých lidí:**
 +      * V právním řádu jsou svobody vyjádřeny **subjektivními právy.** Dochází však ke kolizi osobních práv s osobními právy jiných
 +      * Určité právo může být __omezeno jen v zákonném rozsahu__. Otázkou je vždy nalezení míry omezení jednoho práva k ochraně jiného práva
 +    * **Omezení svobody ve veřejném zájmu:**
 +      * Tento zájem má být ovšem vymezen blíže (veřejný pořádek, veřejné zdraví, veřejná bezpečnost, bezpečnost životního prostředí)
 +      * Zásah do osobní svobody jen v nezbytně nutném rozsahu
 +      * Při omezení osobního zájmu v zájmu veřejném musí být dodrženy zákonem určené postupy. Jednotlivec musí mít možnost soudní ochrany
 +      * I veřejný zájem finálně směřuje ke splnění individuálních zájmů
 +      * Vzájemná kolize veřejných zájmů se řeší jejich vyvažováním
 +  * Svoboda může být nadále omezena i jinými pravidly- náboženskými, etickými, působením sociální (ekonomické, politické, kulturní) reality
 +
 +=====Právo a rovnost=====
 +  * Souvislost se svobodou- omezení svobody musí platit pro všechny stejně (=> **princip rovnosti před zákonem**)
 +  * Roli hraje **právní jistota**=>  jsou- li všichni stejně omezeni, nemůže být postižen, kdo se chová dovoleně. Ten, jehož zákonem garantovaná svoboda je omezena, se pak může domoci ochrany
 +  * Rovnost sociální x rovnost právní (odpovídá [[http://ius.tulacek.eu/teorka/zkouska/otazka-66#Komutativni a distributivni spravedlnost|dělení na komutativní a distributivní spravedlnost]])
 +    * Právo musí přihlížet k přirozené biologické a sociální nerovnosti, nemůže vycházet jen z formální rovnosti => politické otázky handicapů, privilegií, diskriminace (handicapovanému dá právo více práv, aby handicap zmírnilo. Pokud je handicap objektivně daný a obecně přijímaný, pak se nejedná o privilegium)
 +  * (rozdělení podle našeho ÚS) Právo musí chránit: 
 +    * **Neakcesorickou rovnost** principiálně vylučující diskriminaci ve vztahu k určitým standardům (národnost, rasa, majetek, vyznání, politické přesvědčení), vyloučení libovůle zákonodárce při daném rozhodování)
 +    * **Akcesorickou rovnost** vázanou na lidská práva a svobody (akcesorická nerovnost zakládá porušení některého z lidských práv či svobod)
 +
 +=====Právo a jistota + Právo a spravedlnost===== 
 +viz [[http://ius.tulacek.eu/teorka/zkouska/otazka-66|ot. 66]]
 +
 +=====Prameny=====
 +  * //Gerloch, 280-283//
 +  * //Boguszak 274- 277//
 +  * //Pl.ÚS 7/03, 512/2004 Sb.//
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code