Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


64. Právo a společnost

Právo

 • řada definic
 • mutidimenzionální fenomén
 • soubor platných právních norem

Možné dělení

 • subjektivní/objektivní
 • pozitivní/přirozené
 • vnitrostátní/mezinárodní
 • veřejné/soukromé
 • Společnost nemůže bez řádu a pravidel existovat.
 • Jedním ze základních požadavků na právo je jeho stabilita a potřeba právní jistoty.
 • Smyslem práva není jen sama jeho existence, ale jeho působení na společnost a plnění vytyčených cílů. Právo slouží jako jeden ze základních prostředků regulace a stabilizace lidské společnosti. Při vytváření právních norem je třeba myslet i na sankce za jejich neplnění.

Minulost a současnost

 • V minulosti normativní systémy fungovaly ruku v ruce (náboženství, morálka a právo).V současné společnosti se snižuje rozsah neprávních normativních systémů a dochází k extenzi právní regulace. To v mnoha směrech vede ke sporům mezi právem a morálkou a spory mezi konservatismem a moderním radikálním liberalismem.

Koncepce původu práva ve společnosti

 1. Přirozenoprávní - právo je přirozený systém uspořádání společnosti
 2. Sociologická - právo je regulativní systém, které se postupně utváří z lidské potřeby

Právo působí ve společnosti více způsoby

 1. preventivně
 2. prostřednictvím právních sankcí za porušení práva („regulace chybami“)

Moc a právo

 • Max Weber: moc → schopnost vnutit jinému svoji vůli
 • V tomto případě působí právo sekundárně.
 • veřejná - stát/veřejnoprávní korporace
 • soukromá - v rodině/zaměstnání/sociálních vazbách
 • duchovní - schopnost působit na vědomí lidí
 • politická - bezprostřední hrozba násilím
 • ekonomická - působení pomoci ekonomických vazeb

Kontinuita a diskontinuita

 • kontinuita - stabilita práva
 • diskontinuita - narušení právního řádu
 • materiální kontinuita - kontinuita na hodnotových základech práva
 • materiální diskontinuita - hodnotový posun → změna Ústavy
 • formální kontinuita - kontinuita v pramenech práva, nedochází k náhlým změnám
 • Když se právo stane bezprávím, není správné na toto právo navazovat!

Efektivita práva

 1. cílově výsledkové pojetí - efektivnost je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace
 2. nákladově výsledkoví pojetí - efektivnost charakterizuje poměr mezi dosaženými výsledky a náklady
 3. funkční pojetí - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code