Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-64 [2011/04/26 14:45]
Fanda Tikal
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-64 [2012/01/03 01:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 64. Právo a společnost ====== 
- 
-===== Právo ===== 
- 
-  * [[teorka:​zkouska:​otazka-1|]] 
-  * řada definic 
-  * mutidimenzionální fenomén 
-  * soubor platných právních norem 
- 
-===== Možné dělení ===== 
- 
-  * subjektivní/​objektivní 
-  * pozitivní/​přirozené 
-  * vnitrostátní/​mezinárodní 
-  * veřejné/​soukromé 
- 
-  * Společnost nemůže bez **řádu** a pravidel existovat. 
-  * Jedním ze základních požadavků na právo je jeho **stabilita** a potřeba právní jistoty. 
-  * Smyslem práva není jen sama jeho existence, ale jeho působení na společnost a plnění vytyčených cílů. Právo slouží jako jeden ze základních prostředků regulace a stabilizace lidské společnosti. Při vytváření právních norem je třeba myslet i na sankce za jejich neplnění. 
- 
-===== Minulost a současnost ===== 
- 
-  * V minulosti normativní systémy fungovaly ruku v ruce (náboženství,​ morálka a právo).V současné společnosti se snižuje rozsah neprávních normativních systémů a dochází k extenzi právní regulace. To v mnoha směrech vede ke sporům mezi právem a morálkou a spory mezi konservatismem a moderním radikálním liberalismem. 
-  * [[teorka:​zkouska:​otazka-18|]] 
-  * [[teorka:​zkouska:​otazka-69|]] 
- 
-===== Koncepce původu práva ve společnosti ===== 
- 
-  - Přirozenoprávní - právo je přirozený systém uspořádání společnosti 
-  - Sociologická - právo je regulativní systém, které se postupně utváří z lidské potřeby 
- 
-===== Právo působí ve společnosti více způsoby ===== 
- 
-  - preventivně 
-  - prostřednictvím právních sankcí za porušení práva („regulace chybami“) 
- 
-===== Moc a právo ===== 
- 
-  * Max Weber: moc -> schopnost vnutit jinému svoji vůli 
-  * V tomto případě působí právo sekundárně. 
- 
-  * veřejná - stát/​veřejnoprávní korporace 
-  * soukromá - v rodině/​zaměstnání/​sociálních vazbách 
-  * duchovní - schopnost působit na vědomí lidí 
-  * politická - bezprostřední hrozba násilím 
-  * ekonomická - působení pomoci ekonomických vazeb 
- 
-===== Kontinuita a diskontinuita ===== 
- 
-  * kontinuita - stabilita práva 
-  * diskontinuita - narušení právního řádu 
- 
-  * materiální kontinuita - kontinuita na hodnotových základech práva 
-  * materiální diskontinuita - hodnotový posun -> změna Ústavy 
-  * formální kontinuita - kontinuita v pramenech práva, nedochází k náhlým změnám 
- 
-  * Když se právo stane bezprávím,​ není správné na toto právo navazovat! 
- 
-===== Efektivita práva ===== 
- 
-  - cílově výsledkové pojetí - efektivnost je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace 
-  - nákladově výsledkoví pojetí - efektivnost charakterizuje poměr mezi dosaženými výsledky a náklady 
-  - funkční pojetí - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva 
- 
-  * Tyto prvky mají **kontradiktorní**,​ ale i **komplementární** prvky. Je třeba vycházet ze systémového pojetí efektivnosti společenského působení práva 
-  * [[teorka:​zkouska:​otazka-67|]] 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * Teorie práva: Aleš Gerloch, str. 290 - 291 
-  * Teorie práva: Viktor Knapp, str. 29 - 39 
-  * Právo a společnost:​ Pavel Maršálek 
-  * http://​www.vakobobri.cz/​e107_files/​public/​teorka_-_statnice_zuz.pdf 
- 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code