Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-62 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-62 [2016/12/26 19:10] (aktuální)
178.162.216.35 [62. Základní práva a svobody a jejich význam v demokratickém právním státě; kolize základních práv a svobod]
Řádek 7: Řádek 7:
   * Lidská práva jsou chápána jako přirozená ve smyslu jejich nezrušitelnosti,​ univerzálnosti a nezadatelnosti – člověk se jich nemůže vzdát ani projevem vůle   * Lidská práva jsou chápána jako přirozená ve smyslu jejich nezrušitelnosti,​ univerzálnosti a nezadatelnosti – člověk se jich nemůže vzdát ani projevem vůle
   * Lidským právům jsou přičítány 4 atributy:   * Lidským právům jsou přičítány 4 atributy:
-    ​- nezadatelnost - tato práva se nepovažují za výtvor státní moci, stát je však, chce-li být právní ​státem, musí uznat, aby získaly pozitivně právní charakter +      ​- nezadatelnost - tato práva se nepovažují za výtvor státní moci, stát je však, chce-li být právním ​státem, musí uznat, aby získaly pozitivně právní charakter 
-    - nezrušitelnost - stát je nemůže platně zrušit (potlačování lidských práv je ilegitimní a protiústavní – tedy ilegální) +      - nezrušitelnost - stát je nemůže platně zrušit (potlačování lidských práv je ilegitimní a protiústavní – tedy ilegální) 
-    - nezcizitelnost - mají kogentní (veřejnoprávní) povahu, vzdání se jich ze strany jejich nositele nemá právní význam, přenesení práva na jiného je neplatné,​ +      - nezcizitelnost - mají kogentní (veřejnoprávní) povahu, vzdání se jich ze strany jejich nositele nemá právní význam, přenesení práva na jiného je neplatné,​ 
-    - nepromlčitelnost -jsou trvale vymahatelná,​ plynutí času na tom nic nemění.+      - nepromlčitelnost -jsou trvale vymahatelná,​ plynutí času na tom nic nemění.
   * Mezi základní lidská práva se dnes počítají i znaky demokratického právního a sociálního státu – princip dělby moci (nezávislá soudní moc – zaručení práv), princip majorizace (rozhoduje většina s ohledem na práva menšin, jednotlivce a s ohledem na veřejné blaho)   * Mezi základní lidská práva se dnes počítají i znaky demokratického právního a sociálního státu – princip dělby moci (nezávislá soudní moc – zaručení práv), princip majorizace (rozhoduje většina s ohledem na práva menšin, jednotlivce a s ohledem na veřejné blaho)
   * V poslední době se jako znak demokratického státu uvádí i sociální práva – jsou zaručena státem na principu solidarity – mají zaručit životní minimum všem občanům státu, ale zahrnují i kulturní zajištění,​ rovnost příležitostí,​ vzdělání   * V poslední době se jako znak demokratického státu uvádí i sociální práva – jsou zaručena státem na principu solidarity – mají zaručit životní minimum všem občanům státu, ale zahrnují i kulturní zajištění,​ rovnost příležitostí,​ vzdělání
Řádek 18: Řádek 18:
   * Problémem lidských práv je v dnešní době kolize mezi mezinárodní úpravou lidských práv a vnitrostátní ústavní (popřípadě zákonnou) úpravou   * Problémem lidských práv je v dnešní době kolize mezi mezinárodní úpravou lidských práv a vnitrostátní ústavní (popřípadě zákonnou) úpravou
   * Obecně se dají rozlišit 4 typy reakcí ústav na uzavírané mezinárodní smlouvy o lidských právech:   * Obecně se dají rozlišit 4 typy reakcí ústav na uzavírané mezinárodní smlouvy o lidských právech:
-    ​- Ústavy, resp. domácí právní řády se věnují v různé míře právní síle jednotlivých pramenů mezinárodního práva, přičemž smlouvy o lidských právech nezmiňují jako samostatnou kategorii. Těm je přiznávána stejná právní síla jako je přiznávána všem mezinárodním smlouvám. Lze říci, že z formy pramene práva dovozují důležitost obsahu.  +      ​- Ústavy, resp. domácí právní řády se věnují v různé míře právní síle jednotlivých pramenů mezinárodního práva, přičemž smlouvy o lidských právech nezmiňují jako samostatnou kategorii. Těm je přiznávána stejná právní síla jako je přiznávána všem mezinárodním smlouvám. Lze říci, že z formy pramene práva dovozují důležitost obsahu. 
-    - Některé ústavy zmiňují smlouvy o lidských právech jako samostatnou kategorii, které přiznávají jinou (vyšší) právní sílu než ostatním mezinárodním smlouvám a dalším pramenům mezinárodního práva. Zdá se, že tyto ústavy kladou důraz více na obsah smluv než na formu v podobě pramenu práva. +      - Některé ústavy zmiňují smlouvy o lidských právech jako samostatnou kategorii, které přiznávají jinou (vyšší) právní sílu než ostatním mezinárodním smlouvám a dalším pramenům mezinárodního práva. Zdá se, že tyto ústavy kladou důraz více na obsah smluv než na formu v podobě pramenu práva. 
-    - Ústavní normativní příkaz k právní síle mezinárodních smluv o lidských právech je modifikován judikaturou ústavních soudů.  +      - Ústavní normativní příkaz k právní síle mezinárodních smluv o lidských právech je modifikován judikaturou ústavních soudů. 
-    - Některé ústavy k přijímání mezinárodního práva v domácím právním řádu zcela mlčí a otázka právní síly jednotlivých pramenů mezinárodního práva včetně mezinárodních smluv o lidských právech je řešena soudní judikaturou.((op. cit. E. Wagnerová)) +      - Některé ústavy k přijímání mezinárodního práva v domácím právním řádu zcela mlčí a otázka právní síly jednotlivých pramenů mezinárodního práva včetně mezinárodních smluv o lidských právech je řešena soudní judikaturou.((op. cit. E. Wagnerová)) 
-    * Otázkou je tedy právní síla mezinárodních smluv a jejich dodržování na úrovni státu+      * Otázkou je tedy právní síla mezinárodních smluv a jejich dodržování na úrovni státu 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * WAGNEROVÁ, Eliška. Jiné právo [online]. 2007-11-14 [cit. 2011-03-08]. Právní síla mezinárodních smluv o lidských právech v domácím právním řádu. Dostupné z WWW: <​http://​jinepravo.blogspot.com/​2007/​11/​prvn-sla-mezinrodnch-smluv-o-lidskch.html>​.   * WAGNEROVÁ, Eliška. Jiné právo [online]. 2007-11-14 [cit. 2011-03-08]. Právní síla mezinárodních smluv o lidských právech v domácím právním řádu. Dostupné z WWW: <​http://​jinepravo.blogspot.com/​2007/​11/​prvn-sla-mezinrodnch-smluv-o-lidskch.html>​.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code