Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-61 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 61. Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod – lidských práv ======
 +
 +  * zárodky lidských práv lze zaznamenat už u sofistů, stoiků, ale i v pramenech středověkého práva (Magna Charta Libertatum)
 +  * nelze přesně určit počátek vzniku koncepce lidských práv, ale můžeme nalézt historické příčiny konsensu o lidských právech, jejich pozitivní úpravu
 +  * vývoj základních lidských práv a svobod v užším smyslu byl podmíněn hlavně zamezením možnosti dlužního otroctví; právo na život – nemáme povinnost žít
 +  * lidská práva se začínají objevovat na přelomu 18. A 19. století – jde především o subjektivní,​ základní a materiální práva – právo na život, právo na soukromý majetek, právo na soukromí
 +  * během 19. století a na začátku 20. století se rozšiřují politická práva – zvětšuje se počet lidí participujících na politice (např. volební právo – rušení cenzů pro aktivní i pasivní volební právo)
 +  * po 1. světové válce se zdůrazňují hlavně práva národnostních menšin((op. cit. Kuklík, Petráš))
 +    * uplatňuje se právo na sebeurčení,​ zaručení práv menšin žijících na cizím území
 +    * snaha o zabránění občanských válek a konfliktů (Němci v Československu,​ Maďaři na Slovensku...)
 +    * zdůrazňují se také práva slabších jedinců ve společnosti (upravují se práva žen, dětí, důchodců...)
 +  * po 2. světové válce se upřednostňuje zaručení lidských práv mezinárodní,​ nadnárodní všeobecnou smlouvou
 +    * práva menšin nebyla zaručena obecně, ale pouze na smlouvách jednotlivých státu se Společností národů((op. cit. Kuklík, Petráš))
 +  * Všeobecná deklarace lidských práv, OSN, 1948 – na základě této deklarace byly vypracovány dva základní dokumenty v oblasti lidských práv:
 +    * Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1966 Sb.)
 +    * Mezinárodní pakt o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech (v tehdejší ČSSR vyhl. pod č. 120/1976 Sb.)
 +  * Mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou bezprostředně závazným vnitrostátním pramenem práva a mají veliký význam vedle ústavní úpravy lidských práv
 +  * Základní lidská práva jsou chráněna obecnými soudy
 +  * Vznikem Rady Evropy a podepsáním Úmluvy o ochraně lidských práva a základních svobod je možná i mezinárodní soudní ochrana lidských práv u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (po vyčerpání všech možností ochrany ve státě a po uplynutí 6 měsíců od vynesení posledního pravomocného rozsudku ve věci)
 +  * Nezávislá soudní moc zabezpečuje ochranu práv jednotlivce,​ ale také s ohledem na veřejné blaho
 +  * Rozhodování soudů v oblasti ochrany lidských práv má kvaziprecedenční smysl – zajišťuje větší jistotu
 +  * Vývoj základních práv je podmíněn společenským konsensem – systém těchto práv není přesně uzavřený, ale je nepřípustné zmenšovat rozsah práv dosažených mezinárodní a společenskou shodou
 +  * Konsensus = chápání lidských práv neutrálně,​ bez ohledu na ideologie
 +  * Dodržování lidských práv je dnes podstatným znakem demokratických států – u principu majorizace zajišťují lidská práva ochranu jednotlivce před mocí většiny – lidská práva omezují suverenitu lidu suverenitou jedince ((op. cit. Boguszak))
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Boguszak: Teorie práva
 +  * Kuklík, Petráš: Nadnárodní integrace v Evropě
 +
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code