Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-58 [2012/01/03 01:15]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-58 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 58. Soudobý demokratický právní stát ======
 +
 +===== Právní stát =====
 +
 +  * stát, který je vázán právem (primát práva nad státem)
 +  * právem jsou vázány i orgány veřejné moci
 +  * roviny právního státu (které by měly být v souladu)
 +    * **formální smysl** - stát, ve kterém se uplatňuje legalita (i vůči orgánům veřejné moci)
 +    * **materiální smysl** - stát, ve kterém se uplatňuje legalita + demokratický charakter státu = legitimita
 +
 +===== Soudobý demokratický právní stát =====
 +
 +  * není chápán pouze ve formálním,​ ale i materiálním (demokratickém) smyslu
 +    * reakce na krizi právního státu v důsledku totalitních režimů, WWII
 +    * doplnění požadavku legality o kritérium legitimity
 +  * základní rysy materiálního pojetí právního státu
 +    * **vázanost státu právem** ​
 +      * soudobé právo vychází ze tří legitimizačních zdrojů (nutnost všech tří)
 +        - vůle lidu 
 +        - hodnotová orientace - vychází hlavně z hodnot svobody a rovnosti, důležitost nezadatelných práv a jejich uznání
 +        - princip legality (zákonnosti) - pr. normy se musí dodržovat v procesu jejich tvorby i aplikace
 +    * **lidská práva**
 +      * nejdůležitější subjektivní práva ústavně zaručená
 +      * atributy základních práv a svobod:
 +        * nezadatelnost - nepovažují se za výtvor státní moci, stát je ale musí uznat pro získání pozitivněprávního charakteru
 +        * nezrušitelnost - nelze je státem platně zrušit
 +        * nezcizitelnost - kogentní povaha, vzdání se jich ze strany nositele bez právního významu
 +        * nepromlčitelnost - trvale vymahatelná
 +      * omezena pouze zákonem, pokud je to nezbytné pro výkon jiných práv nebo z důvodu veřejného zájmu
 +      * stojí ve středu koncepce recentního demokratického právního státu
 +      * zákon není jednoznačný,​ je vykládán ve prospěch těchto práv = zásada in dubio pro libertate
 +    * **dělba moci**  ​
 +      * zásada nezávislosti mocí a zásada rovnováhy mocí a systém brzd
 +      * soudobý demokratický stát může být jen decentralizovaný (územní samospráva,​ hospodářská s., zájmová s.)
 +      * soudobé demokratické státy jsou těžko představitelné bez vazeb na nadstátní instituce a na mezinárodní právo -> stále
 +      * sílící tendence omezení suverénní státní moci (členství v mezinárodní organizacích,​ přijetí mezinárodních právních
 +      * závazků, recepce norem mezinárodního práva do vnitrostátního,​ členství v uniích a jiných formách společenství států)
 +    * **demokratický charakter státu** ​
 +      * současný právní stát nemůže být nedemokratický a demokratický stát nemůže mít jinou formu než právní
 +      * nutnost organického sepětí předchozích tří aspektů
 +      * lidská práva a jejich ochrana (ve státě i na mezinárodní úrovni), pluralitní soutěž politických sil, volby, činnost zastupitelských sborů, formy přímé a participativní demokracie
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Gerloch, TP 5.vydání, str. 194, 195, 198 - 203
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code