Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


58. Soudobý demokratický právní stát

Právní stát

 • stát, který je vázán právem (primát práva nad státem)
 • právem jsou vázány i orgány veřejné moci
 • roviny právního státu (které by měly být v souladu)
  • formální smysl - stát, ve kterém se uplatňuje legalita (i vůči orgánům veřejné moci)
  • materiální smysl - stát, ve kterém se uplatňuje legalita + demokratický charakter státu = legitimita

Soudobý demokratický právní stát

 • není chápán pouze ve formálním, ale i materiálním (demokratickém) smyslu
  • reakce na krizi právního státu v důsledku totalitních režimů, WWII
  • doplnění požadavku legality o kritérium legitimity
 • základní rysy materiálního pojetí právního státu
  • vázanost státu právem
   • soudobé právo vychází ze tří legitimizačních zdrojů (nutnost všech tří)
    1. vůle lidu
    2. hodnotová orientace - vychází hlavně z hodnot svobody a rovnosti, důležitost nezadatelných práv a jejich uznání
    3. princip legality (zákonnosti) - pr. normy se musí dodržovat v procesu jejich tvorby i aplikace
  • lidská práva
   • nejdůležitější subjektivní práva ústavně zaručená
   • atributy základních práv a svobod:
    • nezadatelnost - nepovažují se za výtvor státní moci, stát je ale musí uznat pro získání pozitivněprávního charakteru
    • nezrušitelnost - nelze je státem platně zrušit
    • nezcizitelnost - kogentní povaha, vzdání se jich ze strany nositele bez právního významu
    • nepromlčitelnost - trvale vymahatelná
   • omezena pouze zákonem, pokud je to nezbytné pro výkon jiných práv nebo z důvodu veřejného zájmu
   • stojí ve středu koncepce recentního demokratického právního státu
   • zákon není jednoznačný, je vykládán ve prospěch těchto práv = zásada in dubio pro libertate
  • dělba moci
   • zásada nezávislosti mocí a zásada rovnováhy mocí a systém brzd
   • soudobý demokratický stát může být jen decentralizovaný (územní samospráva, hospodářská s., zájmová s.)
   • soudobé demokratické státy jsou těžko představitelné bez vazeb na nadstátní instituce a na mezinárodní právo → stále
   • sílící tendence omezení suverénní státní moci (členství v mezinárodní organizacích, přijetí mezinárodních právních
   • závazků, recepce norem mezinárodního práva do vnitrostátního, členství v uniích a jiných formách společenství států)
  • demokratický charakter státu
   • současný právní stát nemůže být nedemokratický a demokratický stát nemůže mít jinou formu než právní
   • nutnost organického sepětí předchozích tří aspektů
   • lidská práva a jejich ochrana (ve státě i na mezinárodní úrovni), pluralitní soutěž politických sil, volby, činnost zastupitelských sborů, formy přímé a participativní demokracie

Prameny

 • Gerloch, TP 5.vydání, str. 194, 195, 198 - 203
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code