Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-56 [2011/03/11 17:47]
Klára Švandelíková vytvořeno
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-56 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 8: Řádek 8:
   * Výsledkem procesu aplikace práva jsou akty aplikace práva, ve kterých soudy, správní úřady a jiné orgány veřejné moci rozhodují o subjektivních právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob   * Výsledkem procesu aplikace práva jsou akty aplikace práva, ve kterých soudy, správní úřady a jiné orgány veřejné moci rozhodují o subjektivních právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob
   * Akt aplikace práva obsahuje:   * Akt aplikace práva obsahuje:
 +    * Výrok (petit, enunciát)- vlastní rozhodnutí
 +    * Odůvodnění
 +    * Poučení o opravných prostředcích
 +  * Postupně právní akt nabývá: (více viz otázka č. 55)
 +    * Účinnost = schopnost vyvolat zamýšlené následky
 +    * Právní moc = když nabude akt právní moc, je závazný a nezměnitelný
 +    * Vykonatelnost = možnost vynucení povinnosti, tedy okamžik, kdy lze přistoupit k donucení ke splnění povinnosti uložené v aktu, k exekuci
 +
 +===== Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva =====
 +
 +  * **Konstitutivní akt**
 +    * Má procesní i hmotně právní důsledky, spočívající ve vzniku, změně, nebo zániku subjektivních práv a povinností,​ v tomto smyslu je právní skutečností
 +    * Působí ex nunc (od nyní)
 +    * Např. rozsudky soudů v trestních věcech, většina rozhodnutí správních úřadů, některé rozsudky v občanském soudním řízení (rozsudek o rozvodu manželství,​ o osvojení), kde ovšem převládají akty deklaratorní ​
 +  * **Deklaratorní akt**
 +    * Akt, který nestanoví nová subjektivní práva a právní povinnosti, pouze prohlašuje
 +    * Má pouze procesní důsledky, v rovině práva hmotného není právní skutečností
 +    * Působí ex tunc (od tehdy)
 +    * Např. rozsudek soudu o určení otcovství- deklaratorně prohlašuje otcovství, které však vzniklo již narozením
 +  * **Osvědčení**
 +    * Není aktem aplikace práva, není výsledkem sporu o existenci právního vztahu
 +    * Má charakter veřejné listiny nikoliv povahu veřejnoprávních aktů
 +    * Vydávají je k tomu určené instituce, nemusí mít povahu orgánu veřejné moci
 +    * Např. index, vysvědčení,​ OP
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Teorie práva, A. Gerloch, 5. vydání, str. 181- 191
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code