Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


56. Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení

 • Aplikace práva = kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při níž dochází k podřazení konkrétní skutkové podstaty pod příslušnou abstraktní právní podstatu vyjádřenou v právní normě
 • Proces aplikace práva má tři stádia:
  • Faktické (skutkové) otázky - quaestiones facti - zjišťuje se přímým vnímáním a dokazováním
  • Právní otázky - quaestiones iuris - podle jaké právní normy (právních norem) se případ posoudí
  • Rozhodnutí ve věci, tj. vydání aktu aplikace práva
 • Výsledkem procesu aplikace práva jsou akty aplikace práva, ve kterých soudy, správní úřady a jiné orgány veřejné moci rozhodují o subjektivních právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob
 • Akt aplikace práva obsahuje:
  • Výrok (petit, enunciát)- vlastní rozhodnutí
  • Odůvodnění
  • Poučení o opravných prostředcích
 • Postupně právní akt nabývá: (více viz otázka č. 55)
  • Účinnost = schopnost vyvolat zamýšlené následky
  • Právní moc = když nabude akt právní moc, je závazný a nezměnitelný
  • Vykonatelnost = možnost vynucení povinnosti, tedy okamžik, kdy lze přistoupit k donucení ke splnění povinnosti uložené v aktu, k exekuci

Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva

 • Konstitutivní akt
  • Má procesní i hmotně právní důsledky, spočívající ve vzniku, změně, nebo zániku subjektivních práv a povinností, v tomto smyslu je právní skutečností
  • Působí ex nunc (od nyní)
  • Např. rozsudky soudů v trestních věcech, většina rozhodnutí správních úřadů, některé rozsudky v občanském soudním řízení (rozsudek o rozvodu manželství, o osvojení), kde ovšem převládají akty deklaratorní
 • Deklaratorní akt
  • Akt, který nestanoví nová subjektivní práva a právní povinnosti, pouze prohlašuje
  • Má pouze procesní důsledky, v rovině práva hmotného není právní skutečností
  • Působí ex tunc (od tehdy)
  • Např. rozsudek soudu o určení otcovství- deklaratorně prohlašuje otcovství, které však vzniklo již narozením
 • Osvědčení
  • Není aktem aplikace práva, není výsledkem sporu o existenci právního vztahu
  • Má charakter veřejné listiny nikoliv povahu veřejnoprávních aktů
  • Vydávají je k tomu určené instituce, nemusí mít povahu orgánu veřejné moci
  • Např. index, vysvědčení, OP

Prameny

 • Teorie práva, A. Gerloch, 5. vydání, str. 181- 191
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code