Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti

Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů

 • Určitým jednáním mohou být porušeny různé druhy sociálních norem, tím pádem nastane více druhů odpovědnosti
 • Odpovědnost lze rozeznávat na více úrovních:
 • Právní odpovědnost - pokud se jedná o porušení právních povinností
  • Politická odpovědnost - za výkon politické funkce
  • Ústavní odpovědnost - typická politicko-právní odpovědnost (tedy smíšeného charakteru), např. důvěra Sněmovny vládě
  • Morální odpovědnost - rozlišujeme vnitřní dimenzi (otázka svědomí) a vnější rovinu (sankcí je odsouzení veřejným míněním)
 • Z toho vyplývá, že:
  • Právní odpovědnost je pouze jedním z druhů odpovědnosti ve společnosti
  • Základem pro diferencování právní a mimoprávní odpovědnosti je sám pojem práva, jeho obsah i rozsah i znaky, které právo odlišují od jiných normativních systémů působících ve společnosti
  • Právní odpovědnost je jednou ze základních forem realizace práva
  • Právní odpovědnost může být založena pouze právními normami, vytvářejícími určitý systém vztahů a vazeb v horizontální a vertikální linii
 • Za obecný znak odpovědnosti je považována sankce, která představuje povinnost snést újmu, nastane-li skutečnost předpokládaná určitou sociální normou

Pojem právní odpovědnosti

 • Zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení právní povinnosti ke vzniku nové právní povinnosti sankční povahy
 • Ke vzniku právní odpovědnosti dochází na základě schématu: existuje primární právní povinnost → dochází k porušení primární právní povinnosti → vzniká sekundární právní povinnost sankční povahy
 • 2 koncepce právní odpovědnosti (liší se v tom, zda spojují právní odpovědnost se vznikem druhotné-sekundární povinnosti, nebo s jakoukoliv sankcí za porušení právní povinnosti):
  • Povinnost strpět za porušení povinnosti následky, stanovené právními normami v rámci odpovědnostního právního poměru
  • Uplatnění nepříznivých právních následků, stanovených právní normou, vůči tomu, kdo porušil právní povinnost
 • Pojem právní odpovědnosti zahrnuje:
  • Předvídané nepříznivé právní následky
  • Prvek státního donucení
  • Donucení nepřímé - hrozba sankce (vznik právní odpovědnosti)
  • Donucení přímé - nucené splnění právní povinnosti (zejména ve formě exekuce)
 • Právními skutečnostmi, jimiž vzniká právní odpovědnost, jsou protiprávní jednání a protiprávní stav
  • 2 druhy protiprávního jednání:
   1. Komisivní - ten, kdo porušil pravidlo chování a jednání, se choval, jak neměl, tj. porušil zákaz určitého chování
   2. Omisivní - ten, kdo porušil právní pravidlo chování a jednání, se nechoval, jak měl, tj. porušil příkaz určitého chování
 • Právní následky porušení právní povinnosti vždy směřují k dvěma základním cílům:
  • Obsahují preventivní moment - cílem je minimalizovat případy porušení právní povinnosti
  • Pokud již k porušení právní povinnosti došlo, směřují k nápravě nežádoucího stavu v závislosti na konkrétním případu

Sankční postihy při porušení právní povinnosti

 • Trvání primární povinnosti a možnost vynutit ji právem předvídaným a upraveným způsobem
  • Zásada ne bis in idem (=ne dvakrát, ne znovu) - subjekt nemůže být dvakrát souzen pro stejnou věc (např. odepřel vojenskou službu, byl postižen, nemůže dostat trest znovu)
  • Musíme ale odlišit primární povinnost, ta trvá i po porušení povinnosti a u většiny případů je vymahatelná
 • Vznik sekundární povinnosti (sankce)
  • Tíživý následek, protože se subjekt nechoval v souladu s platným právem
  • U soukromoprávních deliktů se klade důraz na vymáhání primárních povinností
  • U veřejnoprávních deliktů je důležitější právní postih
 • Jiné následky:
  • Neplatnost právního úkonu
  • Zánik práva

Funkce právní odpovědnosti

 • Reparační (kompenzační) - zejména u majetkové právní odpovědnosti; dvojí forma: naturální restituce nebo odškodnění (reparace)
 • Satisfakční - zejména oblast práva na ochranu osobnosti (např. omluva v tisku)
 • Preventivní - cílem je předcházení vzniku situací porušení právní povinnosti
 • Represivní - obsahem je újma; typické pro trestněprávní odpovědnost
 • Další funkce - např. signalizační - lze získávat statistické údaje

Klasifikace právní odpovědnosti

 • V soukromoprávní oblasti vzniká vztah mezi poškozeným a delikventem
  • Např. odpovědnost za škodu, z prodlení, z bezdůvodného obohacení, za vadu věci
 • Ve veřejnoprávní oblasti jsou tradiční tyto druhy právní odpovědnosti:
  • Trestní
  • Správní (administrativní) - odpovědnost za správní delikty
 • Disciplinární - odpovědnost za porušení disciplíny v rámci interních vztahů (často i za porušení paraprávních předpisů); neplatí zde zásada ne bis in idem
 • Netypické druhy právně politické odpovědnosti:
  • Ústavní - upravena normami ústavního práva
  • Mezinárodněprávní - mezi státy (rozhoduje Mezinárodní soudní dvůr v Haagu v rámci OSN), státu vůči FO nebo PO při porušení mezinárodních úmluv o základních právech a svobodách (např. Evropský soud lidských práv ve Štrasburku), fyzické osoby za zločiny podle mezinárodního práva (Mezinárodní trestní tribunál se sídlem v Haagu)

Třídění právních deliktů

 • Právní delikt = porušení či nesplnění právní povinnosti
  • Netvoří homogenní skupinu, lze je strukturovat na:
   • Trestné činy
   • Správní delikty
    • Přestupky
    • Jiné správní delikty
   • Disciplinární delikty
   • Ústavní delikty
   • Mezinárodněprávní delikty
   • Delikty z porušení povinností upravených soukromoprávní metodou úpravy

Soukromoprávní delikty

 • Druhy s. deliktů jsou obsaženy v občanském nebo obchodním zákoníku, zákoníku práce a v dalších zákonech
 • Od veřejnoprávních deliktů se liší hlavně způsobem ochrany objektu, který delikvent ohrožuje nebo vůči němuž působí škodlivě, a tomu odpovídající povahou a způsobem realizace donucení
 • Vzniká zde paritní vztah právní odpovědnosti mezi delikventem na straně jedné a tou FO nebo PO, jíž vznikla delikventovým jednáním újma na jejích právem chráněných zájmech, (poškozeným) na straně druhé
 • Domáhání se postihu delikventů je v dispozici poškozeného, probíhá však prostřednictvím třetího subjektu (soud, rozhodce, arbitr)
 • Jedná se převážně o delikty majetkoprávního charakteru - způsobení škody, prodlení při plnění dluhu, bezdůvodné obohacení
 • Také sankce je typicky majetkové a směřuje k reparaci (kompenzaci, odškodnění) nebo k restituci (obnově narušeného stavu)

Veřejnoprávní delikty

 • Vzniká zde odpovědnostní vztah delikventa vůči subjektu, kterým není poškozený; je jím stát, resp. jiná veřejnoprávní korporace
 • Majetkový charakter deliktu není tak výrazný, ale v tomto směru není rozlišení od soukromoprávních deliktů nijak jednoduché
 • Na prvním místě stojí represivní sankce = postih delikventa, zároveň však působí preventivně (je to jednak individuální prevence vůči delikventovi, ale také generální prevence, která je spojena s obecným působením na veřejné mínění společnosti)
 • Na rozdíl od soukromoprávních deliktů zde není promlčení spojeno s aktivní činností poškozeného; promlčení zde znamená zánik možnosti delikventa postihnout ze strany veřejné moci
 • Patří sem zejména: trestný čin, přestupky a jiné správní delikty, disciplinární delikty
 • Dále sem lze zařadit: ústavní delikty, mezinárodněprávní delikty

Trestné činy

 • Jednání pro společnost nebezpečné (materiální stránka deliktu), jehož znaky jsou uvedeny v zákoně (formální stránka deliktu)
 • Od 1. 1. 2012 trestní odpovědnost i právnických osob (vliv angloamerické právní kultury)
 • Stupeň nebezpečnosti musí být u trestného činu vyšší než nepatrný, u mladistvých (od 15 do 18 let) vyšší než malý
 • K trestnosti činu je třeba zavinění ve formě úmyslu, nestanové-li zákon výslovně, že stačí zavinění z nedbalosti
  • U PO stačí zavinění/nedbalost osob oprávněných ji řídit nebo za ni jednat
 • Rozdíl mezi TČ a přestupkem je ve společenské závažnosti; je nutné posoudit, zda je delikt nebezpečný, či „pouze“ škodlivý
 • Trestné činy definují pouze tzv. trestní zákony, v současnosti 3:
  • trestní zákoník
  • zákon o soudnictví ve věcech mládeže
  • zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • O trestných činech rozhodují soudy; za trestný čin lze udělit mj. trest odnětí svobody; u trestných činů hovoříme o sankcích jako o trestech; kontradiktorní řízení (spor stran - žalobce vs. žalovaný - který rozhoduje někdo třetí)
 • Urychlení trestního řízení v ČR
  • Trestní příkaz, který obdrží obžalovaný, pokud souhlasí s trestem, nemusí proběhnout ústní řízení
  • Nově dohoda o vině a trestu (vliv angloamerické právní kultury)
 • V trestním řízení platí několik základních zásad:
  • Nullum crimen, nulla poena, nullus procesus criminalis sine lege (=není TČ, není trestu, není trestního procesu bez zákona)
  • O vině a trestu rozhoduje pouze soud (nulla poena sine culpa)
  • U FO není připuštěna objektivní odpovědnost
  • U PO však připuštěna je (sama PO nemůže TČ spáchat; je souzena za výsledek, že TČ spáchal její představitel)
  • Není připuštěna pravá retroaktivita v neprospěch (je tedy možná pouze ve prospěch) delikventa, tj. pachatel

Správní delikty

 • Dají se rozlišit na:
  • Přestupky
  • Správní delikty FO, u nichž se vyžaduje zavinění
  • Správní delikty FO a PO, u nichž se zavinění nevyžaduje
  • Správní disciplinární delikty
  • Správní pořádkové delikty

Přestupky

 • Jednání pro společnost škodlivé (nedosahuje intenzity nebezpečnosti), které není TČ a jehož znaky jsou uvedeny v zákoně
 • Odpovědnost za ně mají pouze FO, navíc pouze pokud jsou mimo postavení podnikající FO
 • Obecná ustanovení jsou v zákoně o přestupcích
 • Samotné přestupky jsou definovány v deliktových částech jednotlivých zákonů, některé stále ještě v zákoně o přestupcích (tento koncept se opouští)
 • O přestupcích rozhodují správní úřady
 • Za přestupek nelze udělit trest odnětí svobody, u přestupků hovoříme o sankcích jako o opatřeních
 • U přestupků neplatí zásada kontradiktorního řízení, kontradiktorní charakter má trestní řízení před soudem, protože až soud může udělit trest
 • Nemohou být založeny na objektivní odpovědnosti

Jiné správní delikty

 • Obecná ustanovení i jednotlivé delikty jsou v deliktových částech jednotlivých zákonů
 • Sankce za ně ukládají správní úřady
 • Je zde odpovědnost nejen FO, ale i podnikajících FO a PO
 • Mohou být založeny na objektivní odpovědnosti (nejsou vždy založeny na prokázání viny)

Disciplinární delikty

 • Jsou hraniční povahy mezi soukromoprávními a veřejnoprávními delikty
 • Jednání porušující zvýšenou disciplínu v určitých oblastech společenského života (např. porušení disciplíny poslanců senátorů, soudců, vojáků, advokátů, studentů…)
 • Nemusí spočívat jen v porušení právním norem, ale i norem, která jsou obsaženy v paraprávních aktech
 • Disciplinární (kárnou) odpovědnost lze vyvodit jen za porušení disciplíny, pokud stále trvá vztah, ve kterém se zvýšená odpovědnost vyžaduje
 • Nejzávažnější sankcí je ztráta pozice, dále napomenutí, veřejná důtka, finanční postih
 • Nejedná se jen o typickou odpovědnost vůči státu, např. advokát je postižen advokátní komorou, lékař lékařskou…
 • Disciplinární odpovědnost nelze uplatnit, zanikl-li vztah, v němž je zvýšená disciplína vyžadována

Ústavní delikty

 • Uplatňuje se převážně objektivní odpovědnost (tj. nejde o odpovědnost za protiprávní jednání)
 • Je to odpovědnost právně-politická
 • Např. velezrada prezidenta republiky (jeho jednání proti svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratickým základům) - o žalobě podané Senátem by rozhodoval Ústavní soud, sankce spočívá v zániku funkce prezidenta republiky a nezpůsobilosti ji znovu nabýt

Mezinárodněprávní delikty

 • Delikty států, ale i jednotlivců podle mezinárodního práva
 • Odpovědnost vyvozují a sankce ukládají orgány mezinárodních organizací (zejména OSN ve smyslu Charty OSN a dalších mezinárodních právních dokumentů)
 • Jejich součástí jsou i mezinárodní trestné činy

Prameny

 • Gerloch, A., Teorie práva, 4. upravené vydání, str. 178 - 197
 • Trestní zákoník
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
 • Zákon o přestupcích
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code