Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


04. Právo pozitivní a právo přirozené

priroz_pozit.jpg

 • 4 stěžejní metodologické přístupy k právu (4 základní myšlenkové směry):
  • Teorie přirozeného práva
  • Právní pozitivismus
  • Sociologicko právní koncepce
  • Psychologický přístup k právu

Přirozenoprávní přístup (jusnaturalismus)

 • Vychází z právního dualismu – představa, že existuje právo vytvořené státem a právo přirozené, existující nezávisle na státu, nezávislé a neměnné, nadřazené pozitivnímu
 • Důležitá je legitimita – ospravedlnitelnost práva
 • Vývojové stupně přirozenoprávní teorie:
  1. Teologický základ přirozeného práva (ius divinum, lex aeterna) – právo je výrazem boží vůle
   • Nejstarší koncepce přirozeného práva
   • Teorie poddanské smlouvy – mezi Bohem a lidmi; lidé jsou si rovni pouze před Bohem, v reálném světě – přirozená nerovnost; každý člověk plní boží poslání
   • Kořeny už v antickém Řecku
   • Platon – v díle Ústava zdůrazňuje přirozenost rozdělení lidí na stavy
   • Aristoteles – člověk = od přírody bytost politická (zoon physei politikon) – to vede k vytváření rodin a obcí (polis)
    • I Aristoteles uznává přirozenou nerovnost – ale nerovnost musí být „přiměřená“ →
    • ideál – polis se silnou střední vrstvou
   • Cicero – „všechny národy a v každé době ovládá jediný, věčný a neměnný zákon“
    • Naplněním přirozeného práva má být ius civile i ius gentium
   • Ulpianus – „přirozené právo je společné všem živým tvorům a lidem“
   • Z myšlenek Platona a Aristotela vychází středověká křesťanská teologie – zdroj přirozeného práva v Bohu
   • Sv. Augustin – dílo De civitate dei (Boží stát)
    • věčné boží právo určuje hranice pro světské právo, ale světské právo dovoluje víc než Boží právo – co Boží právo nezakazuje a světské právo nezakázalo je dovoleno
   • Sv. Tomáš Akvinský – zakladatel tomismu, dílo Suma teologická
    • 3 druhy zákonů:
     1. Zákon věčný (lex aeterna/lex divina)
     2. Zákon přirozený (lex naturalis)
     3. Zákon lidský (lex humana)
     • Mezi nimi - hierarchie, nižší v souladu s vyšším, nespravedlivý zákon není zákon - Naturalistická koncepce (ius naturae) – vzniká v 16. století
   • Deistický přístup – Bůh stvořil svět, ale do jeho chodu již nezasahuje
   • Přirozené právo existuje i bez boží vůle – v přírodě platí neměnné a všeobecně platné zákony
  2. Racionalistická koncepce (ius rationale) – 17. a hlavně 18. století (osvícenství)
   • Základní principy práva jsou poznatelné a zdůvodnitelné rozumem
   • Teorie společenské smlouvy – legitimizační základ státu – moc státu pochází z lidu
   • Myšlenka svobody člověka a rovnoprávnosti
   • Ideový zdroj buržoazních revolucí
   • Hugo Grotius – přelom 16. a 17. století
    • Problematika mezinárodního práva – dílo O právu válečném a mírovém
    • Mezinárodní právo (ius gentium) je prostoupeno řadou přirozenoprávních principů
   • Thomas Hobbes – dílo Leviathan
    • Přirozený stav – člověk člověku vlkem → společenská smlouva → lidé se vzdají své suverenity ve prospěch vládce (není tu dělba moci)
    • Podle Hobbese nemůže existovat nespravedlivý zákon – „autorita a ne pravda tvoří zákon“
   • John Locke – dílo Druhé pojednání o vládě
    • Na rozdíl od Hobbese neztotožňuje společnost a stát
    • Přirozený stav = ideální stav svobody a rovnosti, společenská smlouva uzavřena pro zajištění ochrany vlastnictví (život, svoboda, majetek), získání univerzálního zákona (předem daného pravidla), získání nestranného soudce, schopnost vynucení práva
   • Jean Jacques Rousseau – dílo O původu a základech nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva
    • Přirozený stav – ideální, neexistovalo soukromé vlastnictví ani státní moc
    • Člověk je od přírody dobrý, zlým ho udělaly instituce civilizované společnosti
    • Kritizuje soukromé vlastnictví
    • Odmítá zastupitelskou demokracii (ale pochybuje, zda přímá demokracie je možná)
    • Pojem společného blaha a obecné vůle
   • Charles Luis de Montesquie – dílo O duchu zákonů
    • Zákony každého národa podle něj musí odpovídat geografickým podmínkám, hospodářské situaci, náboženství a mravním zvyklostem národa
    • Kritizuje absolutismus (Perské listy) – požaduje dělbu moci

Právní pozitivismus (juspozitivismus)

 • Zabývá se studiem platného práva
 • Právní monismus – právo tvoří jen ty normy, které stát uzná za závazné a které stát vynucuje
 • Důraz na legalitu – soulad s právem
 • Legalismus = čistě formalistický přístup práva nerespektující jeho axiologický a teleologický rozměr – kritika takovéhoto přístupu od konce 19. stol. a hlavně pak po 2. světové válce
 • Kořeny právně pozitivistického přístupu k právu už v 11. – 12. stol. – škola glosátorů – studují nově objevená digesta a dělají si z nich poznámky
 • Po nich – komentátoři – zpracovávají ty poznámky, zobecňují
 • 19. stol. – 3 základní směry právního pozitivismu:
  • Francouzská škola právní exegeze, rakouská škola právní exegeze
  • Právní pozitivismus v Německu
  • Právní pozitivismus ve Velké Británii
 • Francouzská škola právní exegeze
  • Stěžejní význam – Code civil (1804)
  • Hlavní myšlenky – nezadatelná práva je třeba sepsat do kodexu; představa úplnosti právního řádu; soudce musí vždy rozhodnout (nesmí odepřít spravedlnost)
  • Několik etap:
   • Výchozí idea – ztotožnění práva se zákonem
   • Princip dělby moci – důsledně rozlišená moc zákonodárná a výkonná
   • Představa o úplnosti právního systému – co není zakázáno, je dovoleno – striktní právní pozitivismus odmítá mezery v právu
   • Rozvoj právní dogmatiky – nauka o tom, jak zacházet s právními texty podle urč. zásad a interpretačních pravidel
   • Nehodnotový přístup k právu
 • Rakouský pozitivismus
  • Obdoba francouzského, zásadní dílo – ABGB (1811)
  • Podstatně menší význam než francouzská škola
 • Německý pozitivismus
  • Staví na recepci římského práva – Němci se považovali za dědice Říma
  • Historickoprávní škola:
  • 1. pol. 19. stol. – doba sebeuvědomování si německého národa, touha po sjedncení
  • Hlavní představitel – Friedrich Carl von Savigny
   • Dílo: Právnické učení o metodě, Dějiny římského práva ve středověku …
   • Závislost práva na národu, tvůrce práva „duch národa“ (projevuje se v právu, jazyce, obyčejích a státu národa)
   • Právo = produkt historického vývoje
   • Odpor ke kodifikacím – nahradit je chce pojmovým aparátem
   • Savigny rozlišuje:
    1. obyčejové právo – bezprostřední projev právního vědomí národa
    2. vědecké právo – výsledek činnosti právní vědy
   • Zákonodárství a kodifikace – zachycení zásad, které vznikly historickým vývojem národa
   • Savigny je autorem klasické teorie interpretace práva –jeho klasifikace právních metod je stále používána
  • Vlastní právní pozitivismus v Německu:
   • Karl Magnus Bergbohm – dílo Právní věda a právní filosofie
    • Z právní vědy vylučuje hodnotící úvahy
   • Rozvoj pozitivistické teorie právního státu – stát = výlučný tvůrce práva, právem je sám vázán, ale právní normy může předepsaným způsobem měnit = formální pojetí právního státu
   • Georg Jellinek – dílo Všeobecná státověda, Systém subjektivních veřejných práv
    • pojem normativní síla fakticity = co jest, má být
    • Právní normy = normy vnějšího chování mezi lidmi, normy pocházející od uznané vnější autority, jejichž závaznost je zaručena vnější mocí
    • Vztah mezi právem a morálkou – právo je minimem morálky
    • Teorie právního státu – stát musí být vázán právem
   • Rudolf von Jhering – dílo Duch římského práva, Účel v právu
    • Právo = záruka životních podmínek společnosti, založena na donucovací moci státu
    • Tvůrce sociologického právního pozitivismu
 • Anglický pozitivismus
  • 3 etapy
   1. Empirický pozitivismus – Blackstone
   2. Analytický právní pozitivismus – Bentham, Austin
   3. Nástupci Austina
  • Jeremy Bentham
   • Zakladatel analytického směru
   • Právo = projev vůle suverénního vládce
   • Podstatou práva – právní imperativ – příkaz, zákaz – dovolení urč. chování, dovolení opaku chování
   • Motivační síla imperativu – odměny a tresty
   • Princip užitečnosti (utilitarity) – právo je rozumné tehdy, když je užitečné, užitečné je tehdy, když dosahuje určité cíle – bezpečnost, hojnost, rovnost…
  • John Austin
   • Dělí právo na 3 skupiny:
    1. božské právo – určené lidem od Boha
    2. vrchnostenská pravidla
    3. práva pozitivní morálky – nevyplývají z politické vrchnosti
   • Právní věda studuje pouze vrchnostenská pravidla
   • Právo stojí na rozkazu, povinnosti, suverénní moci a sankci
   • Jurisprudence neuvažuje nad tím, jestli je právo dobré - Zavazuje i právo, které je v rozporu s božským právem
   • 2 skupiny rozkazů:
    1. Law, rules – zavazují k urč. chování obecně
    2. Particular commands – zavazují k urč. chování individuálně – nepatří do práva

Právní normativismus

 • Dnes převládá názor, že jde o pokračování a dovršení pozitivismu
 • Snaha definovat právo bez hodnotových předpokladů,
 • Zkoumá jaké právo je, ne jaké má být – oddělení světa „mětí“ (sollen) a bytí (sein)
 • Předchůdci normativismu – Kant – rozlišení mětí a bytí; novokantovci – Stammler
 • Vídeňská škola – Kelsen, Merkl, Verdross
 • Brněnská škola – Weyr, Sedláček, Engliš
 • Hans Kelsen – dílo: Ryzí právní věda, Všeobecná teorie norem
  • 2 aspekty práva – statický = soubor platných norem, dynamický = tvorba a aplikace práva
  • Pyramida norem (subordinace norem):
   1. Konstituce, ústava
   2. Obecné normy a obyčeje
   3. Individuální soudní rozhodnutí, rozhodnutí administrativních orgánů
   • Mezinárodní právo stojí nad právem vnitrostátním

Prameny

 • Aleš Gerloch – Teorie práva (5. vydání)
 • tabulka – teorka statnice (pro rok 2009) od Dianky (vakobobři)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code