Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-49 [2011/06/12 16:10]
David Navara opraveno odrážkování
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-49 [2012/01/03 01:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 49. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost ====== 
  
-  * Otázka subjektivní odpovědnosti je kunstruována na principu zavinění (odpovědnost za zavinění) 
-  * Zavinění však není jedinou složkou deliktu, mluví se o 4 prvcích zaviněného porušení: 
-    * __**Objektivní stránka deliktu**__ 
-      * Základem každého deliktu je určité jednání (=projev vůle ve vnějším světě), které způsobuje určitý následek, což je spojeno se vznikem právní odpovědnosti 
-      * Mezi jednáním a následkem musí být prokázána příčinná souvislost (kauzální nexus), takže subjekt může být činěn odpovědným za delikt pouze v případě, že jeho určité jednání přímo vyvolalo určitý následek (uvažujeme ve stavu umělé izolace jevů) 
-      * Důležité jsou okolnosti vylučující protiprávní jednání - např. nutná obrana, krajní nouze, právo na odpor vůči státu ve smyslu čl. 23 Listiny základních práv a svobod 
-    * **Objekt deliktu** ​ 
-      * Je právem chráněný zájem (=jevy a společenské vztahy), na který delikvent útočí (např. zdraví, život, majetek) 
-      * Rozlišujeme veřejný a soukromý zájem - útok na veřejný zájem vede vždy k veřejnoprávnímu charakteru deliktu 
-    * **Subjekt deliktu** 
-      * Je ten, kdo se dopustí porušení právní povinnosti a kterému současně právo přiznává způsobilost k protiprávnímu jednání (právní teorie pro ně vyžaduje tzv. relativní svobodu vůle) 
-      * Musíme posuzovat 2 kategorie: 
-        * Zda může být nositelem právní odpovědnosti jen FO nebo i PO (např. trestní odpovědnost a odpovědnost za přestupky u nás nesou jen FO, jiné druhy odpovědnosti mohou nést i PO) 
-        * U FO musí být splněny 2 podmínky, aby mohla nést odpovědnost:​ 
-          - Věk (např. 15 let u trestní odpovědnosti) - pokud není podmínka splněna, může event. nést odpovědnost někdo jiný (zákonný zástupce), nebo právní odpovědnost nelze vyvodit (možnost ochranné výchovy) 
-          - Psychický stav v době spáchání deliktu - zda je delikvent schopen rozpoznat následky jednání a zda je schopen jednání ovládnout; příčetnost 
-     * __**Subjektivní stránka deliktu**__ 
-       * //3 prvky//: motiv (dlouhodobá pozitivní či negativní orientace), pohnutka (momentální podnět jednání), zavinění (vnitřní psychický vztah delikventa k jednání a následku) 
-       * U zavinění zkoumáme 2 složky: vědomí a vůli 
-       * __Druhy zavinění__:​ 
-         * Jednání úmyslné (dolus) 
-           - Přímý úmysl (dolus directus) - delikvent chce způsobit škodlivý následek 
-           - Nepřímý úmysl (dolus eventualit) - delikvent ví, že se dopouští deliktu a je s následkem srozuměn 
-         * Nedbalostní jednání (culpa) 
-           - Vědomá (hrubá) nedbalost (culpa lata) - delikvent ví, že nedopouští deliktu a nepřiměřeně spoléhá, že následek nenastane 
-           - Nevědomá (lehká) nedbalost (culpa levis) - delikvent neví, že se dopustil deliktu, ačkoliv to vědět měl a mohl; neznalost zákona neomlouvá (- neplatí u paraprávních norem) 
-  * //​SUBJEKTIVNÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST//​ předpokládá vždy zaviněné porušení právní povinnosti (=odpovědnost za zavinění) 
-  * //​OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST//​ bývá nazývána odpovědnost za protiprávní stav, za výsledek 
-    * Jejím předpokladem tedy není zavinění 
-    * Nese ji ten, kdo tento stav nezavinil 
-    * Liberace - má zmírnit přílišnou tvrdost; subjekt prokáže, že i kdyby vyvinul veškeré úsilí, škodlivý následek by stejně nastal (zejména při vis maior - vyšší moci - např. povodně, zemětřesení) 
-    * Absolutní objektivní zodpovědnost - bez možnosti liberace; subjekt pak nese odpovědnost i za vis maior 
- 
-{{:​teorka:​zkouska:​teorka.jpg|}} 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * Gerloch, Teorie práva, 4. upravované vydání, str. 197 - 202 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code