Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


48. Základy právní argumentace

Argumentace= „uvádění důvodů pro určité tvrzení

Dvě roviny argumentace v právu:

 1. Skutková (quaestiones facti)- Cílem je zjištění skutkového stavu (co se stalo- např. kdo, kdy, jak, proč spáchal trestný čin, kolik bylo pachatelů, kdo je dlužníkem…).
  • Použití důkazních prostředků (viz ot. 53)
   • Výpovědi, listinné důkazy, znalecké posudky, předměty doličné, ohledání na místě činu, rekonstrukce trestního činu…
   • Usnadnění právními fikcemi, axiomy a domněnkami
  • Často argumentum ex exemplo- argumentace typickými případy, které lze s příslušnými změnami („mutatis mutandis“) vztáhnout na daný skutkový stav
  • induktivní postup (závěry z faktických poznatků)
 2. Právní (quaestiones iuris)- subsumpce (podřazení) skutkového stavu pod právní normu/y.
  • Deduktivní postup
  • Argumentuje se:
   • Textem zákona či jiným normativním textem (= argumentum ex lege)
   • Standardními interpretačními metodami
   • Nadstandardními interpretačními metodami
  • Argumentace pomocí interpretačních metod však je omezena zákonodárcem⇒ nelze jít nad rámec zákona
   • Např. zásada nullum crimen sine lege

 • V angloamerickém soudním procesu je na právní argumentaci kladen větší důraz, než v evropském
 • Jednou z 3 funkcí právní interpretace je funkce argumentační- Instituce podávající závazný výklad musí využít i tuto rovinu a podávat konstantní a přesvědčivou argumentaci svých rozhodnutí, díky které je nejen autoritou formální, ale i autoritou přirozenou
  • Hrozbou je v soudní argumentaci pouhá argumentace „ex autoritate“ nebo extrémně „ad baculum“ (silou)

Metody interpretace v právní argumentaci

(podrobněji ot. 42, 43, 44, 45, 46):

 • Standardní metody interpretce
  • Jazyková= gramaticko- sémantická metoda (sémantický, gramatický a syntaktický výklad)
  • Logický výklad- Zaměření na logickou strukturu textu, využití základních pravidel logiky
   • Důkaz z opaku, důkaz vyloučením, výklad podle podobnosti, důkaz síly, významu…
  • Metoda systematického výkladu- výklad založený na posouzení logického a jazykového kontextu (např. výklad normy v kontextu právního řádu).
   • Restriktivní nebo extenzivní
 • Nadstandardní metody interpretace
  • Historický výklad- zaměření na úmysl zákonodárce
  • Teleologický (teleologicko- axiologický) výklad- zvažuje účel právní úpravy vzhledem k sociálnímu a politickému kontextu v době aplikace. Zohlednění právních principů, cílů práva, lidských práv
  • Komparativní (srovnávací) výklad- srovnávání domácí úpravy s úpravou obdobných právních institutů v jiných zemích

Prameny

Gerloch A.: Teorie práva (4.vydání), str 141-2 + 146-152

Wintr J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium: 2013

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code