Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-46 [2011/02/25 13:27]
Klára Švandelíková [46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-46 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci ====== ====== 46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci ======
  
-  ​nadstandardní metody interpretace ​(společně s komparativním – tj. srovnávacím výkladem) +=====Historický výklad===== 
-  ​* **výklad historický**: +  ​* (resp. subjektivně historický výklad)- cílem je zjištění ​**úmyslu zákonodárce**, účel, cíl, který přijetím ​zákona ​sledoval 
-    * jeho pomocí zjišťujeme smysl zákona ​z hlediska úmyslu zákonodárce +  Roli hrají: ​obecná ustanovení zákonapreambule, ​dobové dokumenty (napřzápisy z jednání PS) především **důvodové zprávy** k přijetí 
-    interpretačně důležitá jsou zde zejména ​obecná ustanovení zákona ​preambule +  * často ​se zaměřuje na analýzu dokumentů, které provázely vznik vykládaného textu
-    * musíme též vycházet z důvodových zpráv k zákonu či dalších dokumentůktprovázely jeho vznik +
-  * **výklad teleologický**:​ +
-    * pomocí tohoto výkladu soud či jiný orgán interpretující ​aplikující normu usiluje o postižení cíle pr. normy v souvislosti s nejvšeobecnějšími podmínkami,​ v nichž se má norma realizovat +
-    ​postup těchto orgánů je zde poměrně volný – jsou však vázáni pr. řádem a základními zásadami pr. kultury +
-    ​do teleologického výkladu lze řadit zejména 3 argumentační okruhy: +
-      - právní principy +
-      - hodnoty +
-      - lidská práva +
-  * **výklad komparativní** (srovnávací):​ +
-    * tj. výklad, který srovnává postup týkající ​se obdobných institutů v právních ​řádech jiných států+
  
 +  * význam historického výkladu je nižší u starších zákonů (u nich je naopak vhodnější teleologický přístup)
 +  * argumenty pro využití historického výkladu jsou především demokratický princip (reprezentace lidu zákonodárcem) a princip dělby moci.
 +  * Argumenty proti jeho přílišnému preferování jsou pak právní jistota a požadavek hodnotové bezrozpornosti právního řádu. Vzhledem k tomu, že zákonodárcem je parlament, je problematický i předpoklad jeho jednotné vůle
 +
 +  * V našich podmínkách:​ zdrojem pro historický výklad jsou především důvodové zprávy k přijetí zákona. Problém je, že důvodovou zprvu tvoří navrhovatel (většinou vláda), ovšem během projednávání ve sněmovně dochází k přijetí řady pozměňovacích návrhů (mnohdy jen minimálně zdůvodněných),​ s nimiž důvodová zpráva nepočítá
 +  * někteří autoři pak hovoří ještě o //​objektivně historickém výkladu//- jeho cílem je zjistit, jak bylo v době vydání zákona zákonu rozuměno jeho adresáty
 +  * v případě přímého rozporu textu zákona se záměrem zákonodárce se tento rozpor řeší ve prospěch textu
 +
 +=====Teleologický (teleologicko- axiologický) výklad===== ​
 +  * zvažuje objektivní **účel a smysl právní úpravy** vzhledem k sociálnímu a politickému kontextu v době aplikace- podmínkám,​ v nichž se úprava realizuje (= zvažuje se, jaký účel úprava plní v současné společnosti). Tři argumentační okruhy: ​
 +       - právní principy, ​
 +       - hodnoty, k jejichž naplnění a ochraně právo směřuje (finální cíle práva). Někdy se o hodnotových úvahách v interpretaci hovoří také jako o axiologickém výkladu
 +       - lidská práva
 +
 +  * Jhering: „účel je tvůrce veškerého práva. Neexistuje žádná právní věta, která by nesloužila žádnému účelu“
 +  * Metoda poměřování na základě **principu proporcionality**
 +  * Výhodou je přizpůsobení se měnícím se společenským podmínkám
 +  * Pro rozhodování právních otázek se v rámci teleologického výkladu často použijí také mimoprávní argumenty (smysl mají všechny argumenty, které mohou vést ke zjištění účelu, jaký norma ve společnosti plní)
 +
 +  * Role teleologického výkladu oproti historickému je posílena s rostoucím časem od vydání právní normy a zároveň po výrazných společenských změnách (v ČR je vůči normám vydaným před rokem 89 legitimnější teleologický,​ než historický výklad)
 +  * Spornou otázkou je, zda může mít teleologický výklad přednost před jazykovým, tedy zda je možné dotváření práva (viz otázka 42)
 +
 +=====Komparativní (srovnávací) výklad===== ​
 +  * zohlednění právní úpravy stejné věci ve srovnatelných právních řádech jiných zemí. Srovnávací výklad je častý např. u ESLP či ESD
 +  * Má pouze podpůrný (subsidiární) význam
 +  * Typicky srovnání s právními řády Německa, Rakouska, Slovenska
 +  * Silnější význam má při interpretaci mezinárodního práva (vychází se ze stejného textu) a v ústavním právu (základní práva jsou univerzální)
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code