Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-45 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-45 [2017/06/11 07:50] (aktuální)
Katarina Kukanova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci ====== ====== 45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci ======
  
-  * standardní metoda interpretace – nezbytná součást interpretace jakéhokoliv právního textu +Rudolf Stammler (1911): "//the same blood runs in the whole organism//"​ 
-  * jedná se o výklad založený na posouzení jazykového a logického kontextu + 
-  ​* normativní právní text je třeba vykládat ​v kontextu právního řádu jako celku +   ​* Dle J. Wintra uspořádání právních norem do právního řádu umožňuje využít **systémové vazby mezi právními normami **k jejich interpretaci a to obzvlášť v prostředí kontinentální právní kultury, jež je založena na myšlence úplnosti práva a velkých kodifikací. Při interpretaci těchto vazeb v rámci tzv. **vnějšího systému práva** (členění souboru právních norem do právních odvětví na základě kritéria předmětu právní úpravy) hovoříme o systematickém výkladu. 
-  * je nezbytné srovnávat ​íslušná ustanovení ​hierarchii právních ​edpisů podle právní síly +  * **standardní metoda interpretace**  ​– nezbytná součást interpretace jakéhokoliv právního textu 
-  * k systematickému ​výkladu řadíme též interpretační derogační pravidla+  * východiskem je** PRINCIP CELISTVOSTI PRÁVNÍHO ŔÁDU.** ​ Z tohoto principu vyplývá požadavek, aby normativní právní text byl vykládán ​v kontextu právního řádu jako celku aneb ten, kdo aplikuje jeden paragraf, aplikuje tím celý právní řád. 
-    norma VYŠŠÍ prsíly ruší ​normu NIŽŠÍ pr. síly + 
-    ​- ​norma ZVLÁŠTNÍ ​později vydaná ​ruší dřívější normu OBECNOU +===== Dílčí principy systematického výkladu ===== 
-    ​- norma POZDĚJŠÍ ruší normu DŘÍVĚJŠÍ + 
-  * systematický ​výklad ​tedy vychází z metody srovnávací +====   ​Princip hierarchie právnícho řádu ​  (lex superior derogat legi inferiori) ==== 
-  v důsledku systematického výkladu ​je eventuálně mož+ 
-    RESTRIKTIVNÍ výklad (zužující) – postup méně častý +  * reflektuje vztahy mezi právními ​edpisy odlišné právní síly, norma vyšší právní síly ruší normu nižší právní síly 
-    EXTENZIVNÍ výklad (rozšiřující– postup méně častý + 
-    - ADEKVÁTNÍ výklad ​(doslovný– evažujesmysl určitého ​ustanovení ​interpretovaného textu se nezmění ani i zohlednění jeho kontextu+  - //**zásada nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu**// ​     * čl. 9 (3) Ústavy a čl. 9 (2) Ústavy ("//​změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná//"​) 
 +      * dvoupatrovost ústavního systému 
 +        * ÚS ČR působí jako negativní zákonodárce ​těch ípadech, kdy schledá, že ustanovení zákona je v rozporu s ústavním pořádkem 
 +        * ÚS ČR může zrušit i ústavní zákony pokud by byly v rozporu s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu (před derogací má přednost výklad konformní s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu) 
 +      Příklad: Pl. US 36/01 euronovelou v roce 2001 došlo ​vypuštění mezinárodních smluv o lidských právech jako zvl. kategorie mezinárodních smluv z čl. 10 a 87 Ústavy 
 +  - //**zásada ústavněkonformního ​výkladu**//      * východisko (Šimíček):​ čl. 9 (3) Ústavy "​výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu"​ 
 +      * par. 2 (1) NOZ "//​Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec..//​."​ 
 +      * podstata ústavního státu prozařování norem ústavního práva celým právním řádem, přímá závaznost a bezprostředná použitelnost 
 +      * podmínky:​ 
 +        * odlišení ústavy (ústavního pořádku) a obyčejných zákonů, a 
 +        * možnost přímé aplikace ústavních norem 
 +        * existence orgánu s pravomocí posuzovat soulad normativních a individuálních právních aktů s ústavou (ústavním pořádkem) 
 +      * příklad: Pl. ÚS 37/04 (interpretace normy převracající důkazní břemeno v diskriminačních sporech) 
 +  - //**zásada eurokonformního výkladu**// ​     * Pl. ÚS 66/04čl. 1 (2) Ústavy ve spojení s čl. 10 SES (čl. 4 (3) SEU) 
 +  //**zásada mezinárodněkonformního výkladu**// ​     * vztah českého práva a práva mezinárodního 
 +      * čl1 (2) Ústavy a z čl. 10 Ústavy postupem a maiore ad minus 
 +  - //**zásada zákonněkonformního výkladu podzákonných předpisů**// ​     * čl. 95 (1) Ústavy:​soudce je oprávněn posoudit soulad podzákonného právního předpisu se zákonem 
 +==== Princip bezrozpornosti právního řádu ==== 
 + 
 +  * je vyloučeno, aby právní řád obsahoval ​normu A a normu zakazující A současně, rozpor musí být odstraněn interpretací 
 +  * jedná se o požadavek vnitřní morálky práva (Lon Fuller) a jeden z atributů právního státu viz čl1 Ústavy 
 +  * ÚS ČR: nálezy týkající se legislativního procesu Pl. US 21/01, Pl. US 77/06 "​základní principy právního státu"​ ...srozumitelnost,​ předvídatelnost a vnitřní bezrozpornost... 
 +  * **KOLIZE** 
 +      * **právních norem stejné právní ​síly:** **zásada zákazu interpretace vedoucí k rozporu s jinými právními normami** 
 +        * v situacích, kdy dvě normy nejsou v přímém logickém rozporu, avšak interpretací by se do rozporu dostat mohly 
 +        * (potřeba odlišit od situace přímého logického rozporu, kdy se v rámci vyloučení redundance nejprve aplikuje zásada //**lex specialis derogat legi generali **//(norma ZVLÁŠTNÍ ruší normu OBECNOUsystematický výklad a pokud nejsou právní normy stejné právní síly k sobě v poměru speciality, pak "//​**lex posterior derogat legi generali**//"​ (norma POZDĚJŠÍ ruší normu DŘÍVĚJŠÍ) - zde se jedná o historický ​výklad ​ne systematický (viz J. Wintr, 2013, s.70) 
 +      **právních principů (nemůže dojít k logickému rozporu): ** 
 +        * **zásada příkazu k optimalizaci **- požadavek zvolit takovou interpretaci,​ která ​je v co nejvštším souladu s ostatními právními principy (příklad kolize dvou lidských práv např. svoboda projevu a právo na soukromí) a současně s ohledem na právní a faktické ​možnosti zajišťuje co nejširší realizaci aplikovaného právního principu, koordinace mezi principy o stejné právní síle 
 +        * **zásada proporcionality zákonného omezení základního lidského práva **- omezení základních lidských práv a svobod na základě zákona musí splňovat podmínky testu proporcionality
 +          **​​​​​​​vhodnost **- jestli omezení umožňuje dosáhnout sledovaný cíl 
 +          **potřebnost **- porovnání legislativního prostředku omezujícího základní právo s jinými opatřeními,​ které umožňují dosáhnout stejný cíl avšak nedotýkají se základních práv a svobod (zásada minimalizace zásahu) 
 +          - **přiměřenost** ​ - porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních práv, včetně úvahy o tom zda institut nezasahuje do samé podstaty základního práva, zatímco jeho neexistence by měla fatální důsledky 
 +            * **čl. 4 (4Listiny **- i aplikaci mezí základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit></​font>​ 
 +        * **zásada výkladu konformního s explicitními zásadami zákona** 
 +==== Princip vyloučení redundance ==== 
 + 
 +ustanovení ​je pořeba interpretovat způsobem, aby se nestalo obsoletní 
 + 
 +  * **zásada nevytvářet nepoužitelná ustanovení** 
 +  * **zásada nevytvářet nadbytečná ustanovení** 
 +  * **lex specialis derogat legi generali ** 
 + - přednost zásady lex specialis před pravidlem lex posterior derogat legi priori (např. NSS 5 AS 27/2006) 
 + 
 +==== Princip úplnosti právního řádu ==== 
 + 
 +​​​​​​​zákaz interpretovat ustanovení zákona tak, aby vytvářelo mezeru v zákoně 
 + 
 +  * **zásada nevytváření mezer v zákoně** 
 +  * **zásada vyvození opaku ** 
 +==== Princip systematiky zákonodárství ==== 
 + 
 +  * **zásada tématické jednoty právního ​edpisu nebo jeho části** 
 +  * **zásada tématické různosti právních předpisů nebo jejich částí** 
 +  * **argumentum a rubrica** 
 +==== Princip doktrinálního členění ==== 
 + 
 +  * zásada jednoty právního odvětví 
 +  * zásada systematické kodifikace právního odvětví 
 +  * zásada jednoty soukromého práva 
 +  * zásada jednoty správního práva v širším smyslu 
 + 
 +=====   =====
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
 pro otázky č.40-46 pro otázky č.40-46
 +
   * A. Gerloch – Teorie práva (5. vydání; str. 126-136)   * A. Gerloch – Teorie práva (5. vydání; str. 126-136)
-  * Wintrův seminář+  * WINTR, Jan. //Metody a zásady interpretace práva//. Praha: Auditorium, 2013. 229 s. Studie. ISBN 978-80-87284-36-0. str. 59-100 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code