Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-44 [2011/02/25 13:11]
Klára Švandelíková
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-44 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 44. Použití logického výkladu v právní interpretaci ====== ====== 44. Použití logického výkladu v právní interpretaci ======
 +
 +  * standardní metoda interpretace – nezbytná součást interpretace jakéhokoliv právního textu
 +  * tato metoda se zaměřuje na logickou strukturu textu
 +  * využívají se pravidla tradiční formální logiky, která se opírají o základní Aristotelovy zákony
 +  * při logickém výkladu se používají nejčastěji tyto argumenty:
 +  - argumentum **A CONTRARIO** (důkaz z opaku)
 +    * vylučuje, aby byla platná negace platné normy
 +  - argumentum **PER ELIMINATIONEM** (důkaz vyloučením)
 +    * uplatňuje se při taxativní formulaci hypotéz, dispozic a sankcí (je-li něco určeno pro některý z prvků množiny, neplatí to pro ostatní)
 +  - argumentum **PER ANALOGIAM / A SIMILI** (podle podobnosti)
 +    * platí-li něco pro určitou skutečnost,​ platí totéž pro skutečnost podobnou (zvažuje se skutková podstata; musí se posoudit, zda analogie není v daném případě zakázaná)
 +    * 2 podoby analogie:
 +      - __per analogiam LEGIS__ – analogie zákona; spočívá v použití určitého ustanovení zákona nebo jiného právního předpisu na případ jím výslovně neupravený,​ ale obdobný
 +      - __per analogiam IURIS__ – analogie práva je postup zcela výjimečný;​ v tomto případě neexistuje podobná právní norma vůbec; právními normami neupravený případ se posoudí podle právních principů příslušného právního odvětví nebo podle obecných právních principů
 +  - argumentum **A FORTIORI** (důkaz síly / významu)
 +    * není čistě logický argument, obsahuje i axiologické elementy
 +    * 2 podoby:
 +      - __od menšího k většímu__ (a minori ad maius) – př. je-li někdo vázán zákonem, je vázán i ústavním zákonem
 +      - __od většího k menšímu__ (a maiori ad minus) – př. podle Listiny zákl. práv a svobod je možné nucené omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu – platí-li to pro vlastníka, tím spíše to platí pro držitele
 +  - argumentum **AD ABSURDUM** (dedukce do absurdních závěrů)
 +    * uplatňuje se subsidiárně – pokud dospějeme na základě 2 argumentů k různým výsledkům
 +  - argumentum **A SILENTIO LEGIS** (mlčení zákona)
 +    * zákon něco neupravuje, tudíž platí zásada legální licence
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code