Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-36 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 36. Právní tituly ======
 +
 += právní důvod vzniku, změny, nebo zániku (dále pouze vzniku) právního vztahu, tj. subjektivních práv a právních povinností
 +
 +  * Dva druhy
 +    * **Právní norma**
 +      *  V některých případech sama právním titulem
 +      * Neexistuje-li právní norma, nemůže mít žádná okolnost právní význam
 +      * V hypotéze se stanoví okruh subjektů a okolností, které musí nastat, aby došlo ke vzniku právního vztahu
 +    * **Právní skutečnosti**
 +      * Existence normy zpravidla nestačí, musí nastat okolnost, se kterou norma vznik právního vztahu spojuje
 +      * Konkrétní předpoklad
 +      * Dělíme zaprvé podle toho, zda jsou v souladu nebo v rozporu s objektivním právem, zadruhé podle toho, zda jsou projevem vůle, nebo nastávají mimovolně:
 +         - Právní jednání - projevem vůle v souladu s normami práva (více viz č. 38)
 +         - Protiprávní jednání (delikt) - projevem vůle v rozporu s normami práva
 +         - Právní událost - mimovolní skutečnost v souladu s normami práva (viz č. 39)
 +         - Protiprávní stav - mimovolní, v rozporu
 +      * **Delikty** - podle charakteru jednání subjektu dělíme na:
 +        * Komisivní - aktivní činnosti delikventa, poručení zákazu
 +        * Omisivní - nečinnost, která je porušováním norem práva, aktu aplikace práva nebo dohody/​smlouvy,​ porušení příkazu
 +      * **Protiprávní stavy** - stav objektivně nastalý v rozporu s právem, vede ke vzniku či hrozbě škodlivého následku; právním následkem je vznik tzv. objektivní odpovědnosti,​ která se přičítá někomu, kdo stav nezavinil; živelní pohromy ​
 +  * Vznik právního vztahu:
 +    * **Ex lege** (ze zákona) - zřídka, např. vlastnické právo k nemovitostem,​ v nichž sídlí Poslanecká sněmovna
 +    * **Na základě právní skutečnosti** - předvídaná v právní normě, častěji
 +  * Jiné skutečnosti,​ které nemají charakter právních skutečností (nejsou právními tituly)
 +    * Právně relevantní - právo s nimi spojuje určité důsledky, ne ovšem bezprostřední vznik právního vztahu, např. zkouška na vysoké škole, svědecká výpověď
 +    * Právně irelevantní - právo s nimi nespojuje žádné právní důsledky
 +
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Teorie práva, A. Gerloch, 5. vydání, str. 143- 149
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code