Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


35. Druhy právní způsobilosti

Aby osoba mohla být subjektem právního vztahu, musí mít právní subjektivitu. Právní subjektivita = způsobilost mít subjektivní práva a povinnosti. Dnes – rovnost před zákonem = způsobilost mít subjektivní práva a povinnosti má u všech fyzických osob stejné poodmínky, začíná obvykle narozením a končí smrtí (existuje přesah: nasciturus nebo ochrana osobnosti i po smrti).

Druhy právní způsobilosti:

 1. způsobilost k právům a povinnostem = právní subjektivita
 2. způsobilost k právnímu jednání
 3. způsobilost k protiprávnímu jednání (deliktní způsobilost)
 4. procesní způsobilost

1)způsobilost k právům a povinnostem = právní subjektivita

 • možnost mít práva a povinnosti, pokud nastanou právem předvídané okolnosti (= splnění zákonných podmínek)
 • některá práva má však automaticky každý
 • neomezená a neomezitelná

2)způsobilost k právnímu jednání

 • schopnost vlastním jednáním nabývat práv a plnit povinnosti
 • u fyzických osob:
  • v plném rozsahu se nabývá zletilostí, v ČR dovršením 18 let nebo uzavřením manželství se souhlasem soudu, min. v 16 letech
  • způsobilost může být ze zákonných důvodů rozhodnutím soudu omezena nebo jí může být osoba zbavena úplně, v tom případě za ně jednají zástupci nebo soudem určení opatrovníci
 • u právnických osob:
  • závisí na jejich charakteru a předmětu činnosti
  • jménem právnické osoby jedná v plném rozsahu její statutární orgán, jinak též její členové nebo zaměstnanci

3)způsobilost k protiprávnímu jednání = deliktní způsobilost

 • schopnost nést právní odpovědnost za delikty
 • u fyzických osob:
  • závisí na zákonem stanovené věkové hranici a duševním stavu v době spáchání deliktu
 • právnická osoba:
  • nese samostatně právní odpovědnost za delikty soukromoprávní povahy a za správní delikty
  • trestní odpovědnost nebo disciplinární odpovědnost nese fyzická osoba, která za ni jednala

4)procesní způsobilost

 • možnost činit samostatně procesní právní úkony a samostatně jednat v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány veřejné moci (např. podat žalobu)
 • překrývá se způsobilostí k právním jednáním a někdy nebývá dokonce uváděna samostatně

Státní orgány a právní způsobilost

Státní orgány a orgány veřejné moci nejsou vymezeny právní způsobilostí, ale pravomocí a kompetencí stanovenou v příslušných zákonných normách.

 • pravomoc = prostředky k zabezpečení věcné působnosti orgánu
 • působnost (kompetence) = okruh vztahů, v nichž je realizována pravomoc

Orgány veřejné moci vystupují mimo stanovenou pravomoc a působnost jako běžné právnické osoby (např. pracovní a vlastnické vztahy).

Zdroje

Gerloch A.: Teorie práva, 4. vydání (str. 172 - 176)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code