Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Fyzická osoba jako subjekt práva

 • Právní subjektivita je způsobilost mít subjektivní práva a právní povinnosti
 • Subjekty práva jako osoby se dělí na fyzické a právnické osoby – jsou adresáty právních norem, přičemž platí, že rozsah práv a povinností je obsažen v objektivním právu
 • Fyzická neboli také přirozená osoba – právní subjektivita je nezadatelným komponentem jejího právního postavení, ale způsobilost k právnímu jednání (tj. takové jednání, se kterým právo spojuje vznik změnu nebo zánik vztahu) a způsobilost nést následky protiprávního jednání je vázána na splnění zákonných podmínek
 1. Způsobilost k právům a povinnostem (=právní subjektivita)
  • Vzniká narozením a končí smrtí
  • Určité aspekty právní subjektivity mohou být promítnuty i před okamžik vzniku fyzické osoby – nasciturus (nenarozený je považován za již narozeného, narodí-li se živý) např. dědické právo.
  • Některé platí i po smrti (oblast autorských práv, duševní vlastnictví, ochrana lidské důstojnosti,…)
  • Může být také vázána na splnění zákonných podmínek, které nesmí být diskriminační (tj. pro každou osobu splnitelné)
   1. Státní občanství – politická, sociální, … práva
   2. Věk – volební právo (aktivní i pasivní)
   3. Vzdělání, kvalifikace
 2. Způsobilost k právním úkonům
  • Brát na sebe práva a povinnosti vlastními právními úkony
  • K nabývání dochází postupně (rozumové a volní vyspívání), v plném rozsahu při dosažení zletilosti (ČR – 18 let, případně nižší min. však 16 uzavřením manželství)
  • Může být omezena či jí může být osoba zbavena (rozhodnutí soudu – duševní porucha, kt. není přechodná) - ustanoven opatrovník.
  • Právní úkony za fyzické osoby mohou provádět i osoby jednající na základě zákonného či smluvního zastoupení
 3. Deliktní způsobilost (=k právní odpovědnosti)
  • Způsobilost nést následky vlastního protiprávního jednání (ČR – 15 – trestní i přestupková odpovědnost)
  • Pro trestní právo je klíčová příčetnost (nepříčetnost vylučuje trestní odpovědnost)
 4. Procesní způsobilost
  • Prakticky shodná s podmínkami ke způsobilosti k právním úkonům hmotněprávním (přesto můžou být v procesních předpisech stanoveny odchylky)
  • Procesní může mít i osoba co nemá způsobilost hmotněprávní!

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva (? vydání), str. 117-122
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code