Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


29. Prameny evropského práva, tvorba práva v EU

V této otázce nejsou zohledněny změny, které přinesla Lisabonská smlouva.

 • Evropské komunitární právo je tvořeno dvěma úrovněmi:
  1. primární právo
   • mezinárodní smlouvy uzavírané mezi členskými státy v základních otázkách
   • smlouvy mezi EU a dalšími státy
   • zakládací smlouvy (vyjadřují ekonomickou a posléze politickou integraci původně 6, dnes 27 členských států)
    • ekonomická integrace: v r. 1952 vytvoření ESUO (Montánní unie); v r. 1957 byly mezi stejnými státy (Fr, SRN, It, Nizozem., Belgie a Lucembursko) přijaty Římské smlouvy o ustavení EHS a Euratom; sloučením těchto tří mezinár. organizací vznikla r. 1967 Evropská společenství (ES; EC – European Communities)
    • 11. 1993 vstupuje v platnost Maastrichtská smlouva (Smlouva o EU) – zaměřena na vytvoření hospodářské, měnové a politické unie v té době 12 států; EU nenahradila ES, ale doplnila ho, aniž získala právní subjektivitu – v právní oblasti se to projevuje diferenciací mezi právem komunitárním (primárním a sekundárním) a právem unijním (nemá bezprostřední závaznost v členských státech)
    • Maastrichtská smlouva novelizována Amsterodamskou a Nicejskou smlouvou; Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu – návrh evropské ústavní smlouvy, přijata v červnu 2004, po neúspěchu v referendech Francie a Nizozemska se v ratifikaci nepokračovalo
    • hovoří se o tzv. chrámové struktuře: první pilíř integrace (v oblasti ekonomické) doplněn o druhý pilíř (spolupráce v oblasti mezinárodní a bezpečnostní politiky) a třetí pilíř (spolupráce v oblasti justice a policie v trestních věcech)
   • upravuje zejména rozsah výlučné a společné působnosti Evropských společenství a činnost jednotlivých institucí ES, resp. EU
  2. sekundární právo
   • tvořené nařízeními a směrnicemi(Evropské rady, Evropské komise za součinnosti Evropského parlamentu);
   • za typické jsou považovány tyto formy komunitárních právních aktů ES:
    • Nařízení (Regulation) – přímý účinek, bezprostřední zavázání všech subjektů
    • Směrnice (Directive) – závazná pro členský stát, kterému je určena, ale pouze co do výsledku (volba forem a prostředků implementace do národního práva ponechána vnitrostátním orgánům)
    • Rozhodnutí (Decision) – z hlediska aplikovatelnosti představuje závazný právní akt obdobný nařízení ES, ale nemá obecnou platnost (určen buď všem státům EU, nebo vybraným)
    • Doporučení a stanovisko (Recommendation, Opinion) – právně nezávazné akty Společenství (předpokládají dobrovolné plnění a nejsou soudně vynutitelné)
    • tzv. akty třetího pilíře (do přijetí Lisabonské smlouvy mají mezivládní charakter; formy:
     • rámcové rozhodnutí (Framework decision) – účelem sbližování právních předpisů členských států
     • rozhodnutí (Decision) – jiný účel než sbližování právních předpisů členských států
     • společný postoj (Common Position) – vymezuje přístup Unie k určité otázce
     • úmluva (Convention) – následně doporučena členským státům k přijetí v souladu s jejich ústavněprávními předpisy
  3. nemalý význam mají i další prameny komunitárního práva, zvláště quasiprecedenční rozhodnutí Evropského soudního dvora;
 • Právo unijní
  • jedná se o právní vztahy mezi členskými státy EU jako suverénními státy, se základem spočívajícím v mezinárodním právu veřejném; pro oblast policejní a soudní spolupráce v trestních věcech je právním základem tohoto práva čl. 34 hlavy VI. Smlouvy o Evropské unii; těmito právními akty EU nazývanými právní akty třetího pilíře jsou rámcová rozhodnutí, společné postoje, úmluvy a tzv. opatření k provádění rozhodnutí a úmluv.

Rozhodující orgány EU/ES

 1. Evropská rada
  • politická rozhodnutí
  • úroveň hlav států a předsedů vlád
 2. Rada (ministrů) EU
  • zastupující vlády členských států EU
  • ministři zahraničních věcí, financí a další podle zaměření
  • spolurozhoduje o všech zásadních otázkách společné politiky, vč. legislativní činnosti
  • rozhoduje konsensuálně nebo na základě stanovené většiny
 3. Evropský parlament
  • přímo voleným orgánem s volebním obd. 5 let
  • ČR má 22 poslanců
  • podílí se na legislativní činnosti, schvaluje předsedu a členy Evropské komise a schvaluje evropský rozpočet
 4. Evropská komise
  • reprezentuje obecný evropský zájem
  • rozhodujícím výkonným orgánem ES/EU – prování vlastní exekutivní činnost v rámci svěřené působnosti, kontroluje plnění rozpočtu a výkon legislativy EU, má výlučnou zákonodárnou iniciativu a disponuje pravomocí žalovat porušování komunitárního práva u Evropského soudního dvora
  • funkční obd. 5 let; každý členský stát má 1 komisaře
 5. Evropský soudní dvůr:
  • rozhoduje o žalobách, týkajících se porušování primárního a sekundárního práva ES
  • dvě stěžejní zásady evropského práva:
   • Zásada aplikační přednosti práva ES před národním právem
   • Zásada bezprostředního účinku práva ES znamená, že primární a sekundární právo je přímo závazné ve vztahu k vnitrostátním subjektům
  • uplatnění obou zásad limitováno zásadou subsidiarity

Smlouva zakládající Ústavu pro Evropu

 • (tzv. evropská ústavní smlouva)
 • připravena Konventem v červnu 2004 v případě, že bude ratifikována všemi 25 členskými státy, nahradí stávající primární právo a stane se základem právního řádu Evropské unie
 • plus: větší přehlednost primárního práva a odstranění tzv. trojpilířové chrámové struktury
 • minus: zesílená integrace, federalizační tendence
 • z právního hlediska se však o ústavu ve smyslu základního zákona nejedná; zůstává společenstvím států
 • Preambule: Evropa je založena na humanistických tradicích a hodnotách
 • Část I: EU jako právní subjekt, hodnoty a cíle EU, rozsah pravomoci, působnosti a vzájemné vztahy evropských institucí, možnost lidové iniciativy
 • Část II: Charta základních práv z Nice
 • Část III: charakteristika společné politiky EU v ekonomické, zahraniční, bezpečnostní a trestněprávní oblasti
 • Část IV: obecná a závěrečná ustanovení
 • Předsednictví v EU budou vždy po 18 měsíců vykonávat 3 členské státy.
 • V rozhodování Rady EU posílen model většinového rozhodování.

Lisabonská smlouva

 • po neúspěšném ratifikačním procesu ustoupeno od myšlenky přijetí ucelené úpravy primárního práva EU
 • Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) je mezinárodní smlouva, jejímž cílem je především reformovat instituce Evropské unie a zajistit její efektivní fungování do budoucna
 • Byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, ratifikována 3. listopadu 2009 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009
 • Lisabonská smlouva obsahuje dva články pozměňující
  • Smlouvu o Evropské unii (Smlouvu o EU, Maastrichtskou smlouvu)
  • Smlouvu o založení Evropského společenství (Smlouvu o ES, Římskou smlouvu), ta má být nově nazvána Smlouvou o fungování Evropské unie
 • Dále stanovuje, že na těchto dvou smlouvách je Evropská unie (EU) založena, že nahrazuje Evropské společenství (ES) a je jeho nástupkyní. Text mandátu také uvádí, že „všechna ustanovení Mezivládní konference z roku 2004 budou začleněna do těchto dvou smluv“, tedy to že Ústava EU, kterou tato Konference schválila, je jejich obsahem
 • Evropská unie má mít jednotnou právní subjektivitu, jak už navrhovala Ústava EU
 • Listina základních práv Evropské unie sice nemá být – na rozdíl od Ústavy EU – částí Lisabonské smlouvy, má však na základě nového znění čl. 6 Smlouvy o Evropské unii získat „stejnou právní sílu jako Smlouvy“, tzn. právní závaznost, s výjimkou Velké Británie, Polska a České republiky.
 • Dochází též ke změně váhy jednotlivých států při hlasování v Radě
 • Jako kompromis – Velká Británie zprvu zcela odmítala Evropského ministra zahraničí navrženého Ústavou EU – má být tato funkce pojmenována „Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“. Na žádost Velké Británie má smlouva v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech některým členům umožnit pokračovat v další práci na určitém aktu, zatímco jiným umožní se jí neúčastnit
 • Označení „zákon“ EU a „rámcový zákon“ EU mají být vypuštěna, zůstat mají dosavadní označení „nařízení“, „směrnice“ a „rozhodnutí“. Na rozdíl od Ústavy EU neobsahuje Lisabonská smlouva žádnou zmínku o symbolech, jako vlajka nebo hymna. Vynechán byl rovněž pojem „Ústava“

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code