Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní

 • Je to základní dělení práva, vztah dvou právních systémů
 • Různé modely pojetí vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva:
  • Dualistická = tradiční: existence 2, v zásadě oddělených právních systémů, mezinárodní právo upravuje pouze vztahy mezi státy, národní čili vnitrostátní právo vztahy mezi subjekty v mezích jurisdikce určitého státu a je věcí státu zvážit, jestli je k plnění mezinárodněprávních závazků zapotřebí nějakých opatření uvnitř státu
   • Nevýhody: když mezinárodní závazek zanikne, vnitrostátní uprava zůstává, systém je nepraktický, “nemotorný”
  • Monistická: národní právní řády jsou jen autonomní částí světového práva, v zásadě jediný a jednotný právní řád
   • Výhody: když je zrušen závazek v mezinárodním právu, zanikne i ve vnitrostátním, je to praktičtější, rozumnější, efektivnější, pružnější
   • Nevýhody: jestli je v hierarchii výše vnitrostátní nebo mezinárodní
 • Od 17.století se prosazuje dualistická koncepce (souvisí to s teorií suverenity států), ve 20.století bylo toto východisko modifikováno
 • Teorie suverenity: suverenita, tj.výsostná moc, nezávislost státní moci na jakékoliv jiné moci jak uvnitř, tak vně hranic státního uzemí, není žádné vyšší moci, jejíž akty by jednostranně zavazovaly stát nebo přímo subjekty na uzemí státu
 • Z toho plyne, že mezinárodní právo se neutváří nezávisle na vůli státu, ale podle zásady vzájemné rovnosti států, jeho zdrojem jsou projevy vůle států
 • Je na každém státu, aby určil vztah vnitrostátního práva k mezinárodnímu (až na pár kogentních norem)

Mezinárodní právo

 • Historický vývoj
  • Vývoj spojen s přirozenoprávním vlivem
  • Nejdřív platil princip personality, pak princip teritoriality=dnes
  • Do konce 19.století má mezinárodní právo jen omezený význam, tj.právo války, uznávání státní suverenity
  • Po 1.světové válce snaha o zakázání útočné války, vznik Společnosti národů
  • Po 2.světové válce největší rozvoj, vznik OSN
 • upravuje vztahy mezi suverénními státy a jinými vytvářenými mezinárodními organizacemi (vyjímečně jednotlivec nebo nevládní mezinárodní organizace)
 • decentralizovaný právní systém, kvůli zásadě svrchované rovnosti je věcí jednotlivých států
 • státy jsou tvůrci a i adresáti norem
 • tvoří ho nepsané obyčejové právo, kodifikace mezinárodními smlouvami, partikulární normy (platí jen mezi dvěma nebo více státy, např.v určitém regionu)
 • mezinárodní obyčej je hlavním pramenem, zavazuje všechny státy světa
 • převážně dispozitivní povaha, ale klíčový význam mají kogentní normy
 • mezinárodní odpovědnost
  • donucovací opatření má decentralizovanou podobu=je věcí jednotlivých států
  • centralizované donucení může uplatňovat Rada bezpečnosti OSN (udržování míru, Charta OSN)
   • Rada bezpečnosti rozhoduje o použití sankcí proti členským států OSN
   • Sankce: diplomatické, ekonomické, vojenské, politické
   • Vůči 5 státům nejdou použít=stálí členové
   • Mechanismus není úplně účinný
   • Sankce provádí sám stát: prostřednictvím OSN nebo sám
   • V Chartě OSN jsou vyjmenované kogentní normy: principy soužití mezinárodního společenství, ty jsou závazné pro každý stát
  • soudní a arbitrážní orgány jako Mezinárodní soudní dvůr OSN jsou limitovány souhlasem stran s projednáním případu
  • možnost ustavení mezinárodního trestního soudu ad hoc:
  • Mezinárodní trestní soud: r.1998 zřízen na základě římské smlouvy, síldo v Haagu, jurisdice: zločin genocidy, proti lidskosti, válečné zločiny, zločin agrese (smlouva platná od r.2003)
 • normy mezinárodního práva zavazují subjekty mezinárodního práva, tj.hlavně státy, ale nejsou samy o sobě bezprostředně závazné uvnitř státu
 • součástí vnitrostátního práva se můžou stát na základě inkorporace=převzetí určitého pramene mezinárodního práva do vnitrostátního práva

Česká republika a mezinárodní právo

 • Historický vývoj
  • od r. 1993: 1.generální=inkorporační klauzule o přímé závaznosti a přednosti mezinárodních smluv o lidských právech
  • od r.2001, účinná 2002: rozšíření generální klauzele=Euronovela, čl.10 v dnešní podobě, všechny mezinárodní smlouvy jsou závazné a mají aplikační přednost před zákonem
 • Podmínky, za kterých je mezinárodní smlouva součástí právního řádu ČR podle čl.10 Ústavy
  1. mezinárodní smlouva je závazná
  2. odsouhlasená Parlamentem
  3. ratifikovaná
  4. vyhlášená předepsaným způsobem
 • V ostatních případech musí být závazky z mezinárodních smluv promítnuty prostřednictvím zákonů
 • Přestože je to oslabení dualistické koncepce, je pořád na orgánech státu, zda určitý smluvní závazek bude přijat
 • ČR je hybridní model: čl.10 Ústavy značí monistický systém, ale na nevyhlášenou mezinárodní smlouvu a smlouvy resortní je použit dualistický systém a ne ke všem mezinárodní smlouvám dal Parlament souhlas
  • Parlament musí dát souhlas: čl.49 Ústavy, smlouvy prezidentské: všechny podstatné
  • Parlament nedává souhlas: smlouvy resortní: technické, ty nejsou publikovány ve Sb. mezinárodních smluv
 • Vztah mezinárodní smlouvy a Ústavy:
  • Není jasné, judikatura ústavního soudu se zatím kloní k tomu, že má Ústava přednost před mezinárodní smlouvou
  • Případ slovenských důchodů po rozdělení ČSR: diskriminace, protože slovenské důchody jsou nižší a proto se nemůže smlouva aplikovat a český stát musí rozdíl doplatit: ústavní soud shledal mezinárodní smlouvu protiústavní a tak ji neaplikoval

Jiné země a mezinárodní právo

 • v Rakousku a Německu jsou podle Ústavy zásady a obecná pravidla mezinárodního práva přímo součást vnitrostátního práva
 • ve Francii se uplatňuje preventivní přezkoumání souladu mezinárodní smlouvy s Ústavou

Prameny

 • učebnice Gerloch, str.129 až 131
 • učebnice Boguszak, Čapek, Gerloch, str.98 až 100
 • semináře doc. Kühna
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code