Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-23 [2013/01/05 10:25]
Aleš Klekner [23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-23 [2017/06/10 18:49] (aktuální)
Katarina Kukanova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty ====== ====== 23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty ======
  
-  * Právo = jeden ze sociálních ​systému ​vyznačující se jednotou a zároveň vnitřní diferenciací +  ​* **Právo**  ​= jeden ze sociálních ​systémů ​vyznačující se jednotou a zároveň vnitřní diferenciací 
-  * Jednotící faktor: právo je specifický normativní systém odlišný od norem morálních,​ politických,​ náboženských apod. +      * Jednotící faktor: právo je specifický normativní systém odlišný od norem morálních,​ politických,​ náboženských apod. 
-  * Doplňující jednotící faktory: právní principy (právní zásady), meziodvětvové právní instituty – souhrn norem, které upravují určitý druh společenského vztahu, přičemž integrující funkci plní ty z nich, které se uplatňují ve více právních odvětvích (např. institut vlastnického práva) +      * Doplňující jednotící faktory: 
-  * Představuje uspořádání právních norem do celku a jeho rozdělení na části (právní odvětví, právní instituty a právní normy:+        - právní principy (právní zásady), 
 +        - meziodvětvové právní instituty – souhrn norem, které upravují určitý druh společenského vztahu, přičemž integrující funkci plní ty z nich, které se uplatňují ve více právních odvětvích (např. institut vlastnického práva) 
 +      * Představuje uspořádání právních norem do celku a jeho rozdělení na části (právní odvětví, právní instituty a právní normy 
 + 
 +  * **Systém práva (J. Wintr)** 
 +      - **​​​​​​​Vnější systém práva** členění souboru právních norem dle předmětu právní regulace na jednotlivá odvětví 
 +      - **​​​​​​​Vnitřní systém práva: ​ **axiologický či teleologický řád obecných právních principů 
 +===== Vnější systém práva ===== 
   * Strukturalizován na právní odvětví dle tří kategorií: předmětu, metody a účelu právní úpravy   * Strukturalizován na právní odvětví dle tří kategorií: předmětu, metody a účelu právní úpravy
   * //Podle metody právní úpravy//   * //Podle metody právní úpravy//
-    ​* **Soukromé x veřejné** +      ​* **Soukromé x veřejné** 
-      * __Zájmová teorie__ +        * __Zájmová teorie__ 
-        * Vychází z teze od Ulpiana +          * Vychází z teze od Ulpiana 
-        * Soukromé právo se týká zájmu jednotlivých osob a veřejné zájmu států +          * Soukromé právo se týká zájmu jednotlivých osob a veřejné zájmu států 
-        * Dnes neobstojí zejména kvůli koncepci dělby moci a lidských práv +          * Dnes neobstojí zejména kvůli koncepci dělby moci a lidských práv 
-      * __Subordinanční teorie__ (19.st.) +        * __Subordinanční teorie__ ​ (19.st.) 
-        * Nadřazenost a podřazenost subjektů +          * Nadřazenost a podřazenost subjektů 
-        * Tam kde jsou subjekty právních vztahů nerovné - veřejné právo. V případě rovnosti jde o soukromé +          * Tam kde jsou subjekty právních vztahů nerovné - veřejné právo. V případě rovnosti jde o soukromé 
-      * __Organická teorie__ +        * __Organická teorie__ 
-        * Dnes uplatňovaná teorie +          * Dnes uplatňovaná teorie 
-        * Veřejné právo: pokud jeden z právních subjektů je orgán veřejné moci, který na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o subjektivních právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob +          * Veřejné právo: pokud jeden z právních subjektů je orgán veřejné moci, který na základě zákona a v jeho mezích rozhoduje o subjektivních právech a právních povinnostech fyzických a právnických osob 
-    * **Soukromé právo** +      * **Soukromé právo** 
-      * Dispozitivní právní normy, smluvní autonomie právních subjektů (většinou smluvní základ), převážně majetkový charakter, dispoziční zásada +        * Dispozitivní právní normy, smluvní autonomie právních subjektů (většinou smluvní základ), převážně majetkový charakter, dispoziční zásada 
-      * Tradičně: občanské, obchodní, rodinné, pracovní, mezinárodní soukromé a obchodní právo +        * Tradičně: občanské, obchodní, rodinné, pracovní, mezinárodní soukromé a obchodní právo 
-      * V případě deliktů je typická restituce (navrácení v původní stav) a reparace (náhrada majetkové škody), satisfakce (v případě nemajetkové újmy) – spory rozhoduje orgán veřejné moci +        * V případě deliktů je typická restituce (navrácení v původní stav) a reparace (náhrada majetkové škody), satisfakce (v případě nemajetkové újmy) – spory rozhoduje orgán veřejné moci 
-      * V zásadě nemohou být dány povinnosti bez souhlasu subjektu +        * V zásadě nemohou být dány povinnosti bez souhlasu subjektu 
-    * **Veřejné právo** +      * **Veřejné právo** 
-      * Kogentní právní normy, nerovné postavení subjektů, zásada oficiality a legality +        * Kogentní právní normy, nerovné postavení subjektů, zásada oficiality a legality 
-      * Tradičně: ústavní, správní, trestní, finanční, právo sociálního zabezpečení,​ vždy odvětví práva procesního +        * Tradičně: ústavní, správní, trestní, finanční, právo sociálního zabezpečení,​ vždy odvětví práva procesního 
-      * Mezinárodní právo veřejné sem nepatří – není součást vnitrostátního práva, je specifickým právním systémem +        * Mezinárodní právo veřejné sem nepatří – není součást vnitrostátního práva, je specifickým právním systémem 
-      * Jeden subjekt má pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech druhého – práva a povinnosti vznikají i proti vůli +        * Jeden subjekt má pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech druhého – práva a povinnosti vznikají i proti vůli 
-      * Není typický smluvní princip, ale individuální právní akty (rozsudek, nález, správní rozhodnutí)  +        * Není typický smluvní princip, ale individuální právní akty (rozsudek, nález, správní rozhodnutí) 
-      * Sankce: represivní (přiměřeně k charakteru deliktu) a preventivní (individuální a generální prevence) charakter +        * Sankce: represivní (přiměřeně k charakteru deliktu) a preventivní (individuální a generální prevence) charakter 
-    * Soukromé a veřejné právo dnes hodně propojeno (smluvní princip i ve veřejném právu, kogentní normy v soukromém)+      * Soukromé a veřejné právo dnes hodně propojeno (smluvní princip i ve veřejném právu, kogentní normy v soukromém)
   * //Podle předmětu právní úpravy//   * //Podle předmětu právní úpravy//
-    ​* Ústavní, správní trestní, občanské – nejdůležitější +      ​* Ústavní, správní trestní, občanské – nejdůležitější 
-    * Dle objektivně druhově rozdílného charakteru společenských vztahů +      * Dle objektivně druhově rozdílného charakteru společenských vztahů 
-    * Ústavní právo je někdy považováno za vedoucí odvětví (upravuje nejdůležitější vztahy ve společnosti)+      * Ústavní právo je někdy považováno za vedoucí odvětví (upravuje nejdůležitější vztahy ve společnosti)
   * //Podle účelu právní úpravy//   * //Podle účelu právní úpravy//
-    ​* Hmotné x procesní +      ​* Hmotné x procesní 
-    * **Hmotné** +      * **Hmotné** 
-      * Souhrn právních norem a subjektivních práv, které směřují bezprostředně k naplnění účelu práva a jsou smyslem právní úpravy +        * Souhrn právních norem a subjektivních práv, které směřují bezprostředně k naplnění účelu práva a jsou smyslem právní úpravy 
-    * **Procesní** +      * **Procesní** 
-      * K naplnění účelu právní úpravy slouží zprostředkovaně +        * K naplnění účelu právní úpravy slouží zprostředkovaně 
-      * Úprava postupu orgánů veřejné moci k vytváření a ochraně hmotných práv +        * Úprava postupu orgánů veřejné moci k vytváření a ochraně hmotných práv 
-      * Procesní normy stanoví postup pro tvorbu a aplikaci práva+        * Procesní normy stanoví postup pro tvorbu a aplikaci práva
   * Mezinárodní x vnitrostátní právo   * Mezinárodní x vnitrostátní právo
-    ​* Vztah dvou právních systémů (prosadila se dualistické koncepce) – souvisí to se suverenitou států a postavením lidí v právu vnitrostátním +      ​* Vztah dvou právních systémů (prosadila se dualistické koncepce) – souvisí to se suverenitou států a postavením lidí v právu vnitrostátním 
-    * **Mezinárodní právo** +      * **Mezinárodní právo** 
-      * Upravuje vztahy mezi suverénními státy a jimi vytvářenými mezinárodními organizacemi (výjimečně i jednotlivý člověk – mezinárodní ochrana lidských práv) – mezinárodní právo soukromé upravuje spory s cizím prvkem (prameny: zákony, Řím 1 a Řím 2 – nařízení evropské unie) +        * Upravuje vztahy mezi suverénními státy a jimi vytvářenými mezinárodními organizacemi (výjimečně i jednotlivý člověk – mezinárodní ochrana lidských práv) – mezinárodní právo soukromé upravuje spory s cizím prvkem (prameny: zákony, Řím 1 a Řím 2 – nařízení evropské unie) 
-      * Obtížně vynutitelné – stát je monopol násilí (to se rozpadá, protože je privatizováno – viz privatizace věznic), není donucovací aparát +        * Obtížně vynutitelné – stát je monopol násilí (to se rozpadá, protože je privatizováno – viz privatizace věznic), není donucovací aparát 
-      * Decentralizovaný právní systém založený na souřadnosti států jako tvůrců a adresátů norem +        * Decentralizovaný právní systém založený na souřadnosti států jako tvůrců a adresátů norem 
-      * Zčásti nepsané, obyčejové,​ převážně dispozitivní normy, ale klíčový význam mají normy kogentní +        * Zčásti nepsané, obyčejové,​ převážně dispozitivní normy, ale klíčový význam mají normy kogentní 
-      * Ohnisko centralizovaného donucení – Rada bezpečnosti OSN na základě Charty OSN, Mezinárodní soudní dvůr, mezinárodní trestní soudy (ad hoc), mezinárodní trestní soud (Haag, od 1998 - platnost od 2003) +        * Ohnisko centralizovaného donucení – Rada bezpečnosti OSN na základě Charty OSN, Mezinárodní soudní dvůr, mezinárodní trestní soudy (ad hoc), mezinárodní trestní soud (Haag, od 1998 - platnost od 2003) 
-      * Součástí vnitrostátního po procesu inkorporace +        * Součástí vnitrostátního po procesu inkorporace 
-      * ČR – čl. 10 – součástí právního řádu jsou všechny ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a k nimž dal před jejich ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlament – není potřeba žádné další implementace+        * ČR – čl. 10 – součástí právního řádu jsou všechny ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána a k nimž dal před jejich ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlament – není potřeba žádné další implementace
   * Zvláštní postavení má Evropské právo (komunitární právo)   * Zvláštní postavení má Evropské právo (komunitární právo)
  
 ===== Právní institut ===== ===== Právní institut =====
  
-Právní konstrukce a jí odpovídající ucelený soubor právních norem, sloužící určitému účelu a zpravidla nesoucí jednoduché popisné označení (např. vazba, promlčení nebo náhradní doručení) +Právní konstrukce a jí odpovídající ucelený soubor právních norem, sloužící určitému účelu a zpravidla nesoucí jednoduché popisné označení (např. vazba, promlčení nebo náhradní doručení) O právním institutu se hovoří tehdy, pokud konstrukce nemá obdobu v mimoprávním (reálném) světě – jako právní institut se proto neoznačuje věc, nemovitost, dědictví nebo věřitel, protože všechny tyto pojmy se používají i mimo právo.
-O právním institutu se hovoří tehdy, pokud konstrukce nemá obdobu v mimoprávním (reálném) světě – jako právní institut se proto neoznačuje věc, nemovitost, dědictví nebo věřitel, protože všechny tyto pojmy se používají i mimo právo. ​+
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
  
   * A. Gerloch (2004): 123-129   * A. Gerloch (2004): 123-129
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code