Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-20 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie ======
 +
 +===== Právní jazyk =====
 +
 +  * druh obecného spisovného jazyka, který se uplatňuje v oboru práva a od běžného jazyka se liší
 +  * rozhodující je jazyk zákonodárce (přejímají ho soudy, správní orgány ..)
 +  * druhy právního jazyka
 +    * jazyk právních předpisů / zákonodárce / legislativní
 +    * jazyk soudního rozhodování
 +    * jazyk advokátů
 +    * jazyk právní vědy
 +  * má být přesný, jasný, jednoznačný
 +  * preskriptivní i deskriptivní charakter
 +  * zvláštnosti právního jazyka
 +    * styl
 +      * právní jazyk = jazyk účelový
 +      * preskriptivní věty => příkazy, zákazy, dovolení (striktně dáno)
 +      * deskriptivní věty => vymezení skutkové podstaty norem (větší volnost)
 +    * slovník
 +      * specifická terminologie – vztah ke slovům obecného základu
 +        * stejný význam (např. dům, závěť)
 +        * jiný význam (např. narovnání)
 +        * slova, která obecný základ nepoužívá (např. neopomenutelný dědic)
 +        * slova, která právní jazyk nepoužívá (např. přítel)
 +
 +===== Náležitosti právní terminologie =====
 +
 +  * jednoznačnost pojmů ​
 +    * => každý pojem má jen 1 význam, který vybere zákonodárce
 +    * zákonodárce se musí vyrovnat s neurčitostí pojmů a vymezit přesně jejich význam
 +  * přesnost významu pojmů ​
 +    * => používání pojmů v přesném normativním významu
 +    * k tomu slouží definice, taxativní výčty atd.
 +  * stálost pojmosloví (konstantnost) ​
 +    * => používání vždy jednoho pojmu, ne synonyma!
 +  * srozumitelnost ​
 +    * => právo je informativní normativní prostředek určený veřejnosti,​ nesmí to být příliš odborné výrazy
 +
 +===== Legislativní technika =====
 +
 +  * činnost způsobilá dát právním normám specifickou formu umožňující přesun právních informací k adresátovi právní normy
 +  * 2 aspekty vnější formy právního předpisu
 +    * jazyková stránka právního předpisu
 +      * právní jazyk vč. legálních definic
 +    * formální utřídění právního předpisu
 +      * vnitřní členění právního předpisu na
 +        * hlavy
 +        * články
 +        * oddíly
 +        * části
 +        * §
 +        * odstavce
 +        * písmena
 +        * body atd.
 +
 +===== Vztah pojmů právní předpis a právní norma =====
 +
 +  * právní předpis a právní norma se obsahově i rozsahem kryjí
 +    * výjimečně
 +    * právní předpis obsahuje jen 1 právní normu
 +  * právní předpis obsahuje více právních norem
 +    * běžně
 +    * sdružování právních norem dle systémových a logických kritérií do kodexů, zákonů atd.
 +  * jedna právní norma je obsažena ve své celistvosti ve více právních předpisech
 +    * např. ustanovení o sankcích v jiném předpisu
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Gerloch A.: Teorie práva, str.107-109
 +  * výpisky předešlých ročníků
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code