Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-16 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 16. Právní precedenty; Soudcovské právo; Význam soudní judikatury v kontinentálním právu ======
 +
 +<note warning>​Chybí prameny</​note>​
 +
 +  * Druh judikátu, který je prvním řešením daného případu, dosud právem neupraveného. Je závazný pro obdobné případy do budoucnosti.
 +  * Je to vlastně individuální právní akt, řeší konkrétní případ (má kasuistickou povahu). Vzorový charakter získává až dalším užíváním.
 +  * Je to formálně závazný pramen práva v angloamerickém typu právní kultury (judge made law, case law) a v mezinárodním právu. V kontinentálním typu právní kultury nejsou rozhodnutí vyšších soudů formálně obecně závazná a vymahatelná,​ ale klíčové judikáty mohou mít quasiprecedenční význam.
 +  * Velký význam mají v komunitárním právu (Evropský soudní dvůr, Soud prvního stupně). Jen některá z těchto rozhodnutí ale obsahují obecně závazná právní pravidla. Ve většině případů mluvíme pouze o dotváření práva.
 +  * Dvě charakteristiky:​
 +    * originálnost
 +    * formální obecná závaznost
 +  * Každý nižší soud se musí řídit rozhodnutím soudu vyššího. Precedent by měl být závazný i pro ten soud, který je sám vydal.
 +  * Plus: pružný model práva (mezera v právu de lege ferenda)
 +  * Mínus: nižší míra právní jistoty, menší předvídatelnost práva.
 +
 +===== Doktrína rule of precedent =====
 +
 +  * Soudy je vytvářejí podle právních principů, případně podle právních obyčejů. Důraz se klade na racionálnost rozhodnutí a přesvědčivost odůvodnění (z hlediska spravedlnosti;​ ratio a equita).
 +  * Odůvodnění rozhodnutí má dvě části:
 +    * ratio decidendi
 +      * má charakter precedentu
 +      * normativní věta použitelná na další obdobné případy
 +    * obiter dictum
 +      * nemá obecnou závaznost
 +      * týká se jedinečného případu
 +      * přesto může mít zásadní vliv, zejména pokud je napsán významným soudcem
 +  * Zásada stare decisis znamená, že precedent je aplikován na všechny podobné případy a nemůže být bezdůvodně měněn (ani soudem, který jej vydal)
 +    * => stabilita práva
 +  * Měnit precedent je možné
 +    * jestliže se podstatně změnily podmínky od dob, kdy byl přijat (rebus sic stantibus)
 +    * nebo metodou distinkcí
 +      * pokud případ má odlišné znaky
 +      * Na jeden případ většinou existuje více precedentů,​ soudce hledá, který je nejspíše použitelný.
 +      * Pokud nenajde, vytvoří precedent nový.
 +  * Výjimečně může soud, který precedent přijal, jej úplně vyloučit z užívání (overruling).
 +
 +===== Soudcovské právo =====
 +
 +  * Nelze ztotožnit pouze s precedenty.
 +  * Krom precedentů v oblasti angloamerického a mezinárodního práva jsou to i 
 +    * quasiprecedenty vytvořené v kontinentálním typu právní kultury (vyššími soudy podle zákonů a normativních právních smluv)
 +    * rozhodnutí soudů (ústavních,​ správních) normativní povahy, kterými zasahují do právního řádu z hlediska ústavnosti a legality.
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code