Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-14 [2012/01/03 01:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-14 [2014/12/07 12:53] (aktuální)
89.103.165.143 [Klasifikace právních předpisů]
Řádek 41: Řádek 41:
       * prováděcí předpisy – tj. nařízeni vlády a právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů       * prováděcí předpisy – tj. nařízeni vlády a právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů
       * jedná se o akty odvozené od zákonů       * jedná se o akty odvozené od zákonů
-      * některé věci jsou však ustavně-právními normami vyhrazeny k úpravě výlučně zákonem, takže ani podrobnosti nemohou být upravovány normativními akty nižší právní síly (srov. LZPS čl. 4 odst. 3), netyká se to však LZPS čl. 4 odst. 1.+      * některé věci jsou však ústavně-právními normami vyhrazeny k úpravě výlučně zákonem, takže ani podrobnosti nemohou být upravovány normativními akty nižší právní síly (srov. LZPS čl. 4 odst. 3), netyká se to však LZPS čl. 4 odst. 1.
     * určité orgány územních samosprávných celků     * určité orgány územních samosprávných celků
       * obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků       * obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
Řádek 48: Řádek 48:
       * zákony       * zákony
       * zákonná opatřeni Senátu přijímaná na návrh vlády v době, kdy je PS rozpuštěna (nutná dodatečná ratihabice PS)       * zákonná opatřeni Senátu přijímaná na návrh vlády v době, kdy je PS rozpuštěna (nutná dodatečná ratihabice PS)
-        * máji povahu výjimečného,​ nouzového pramene ​pravá+        * máji povahu výjimečného,​ nouzového pramene ​práva
         * pouze ve věcech, které nesnesou odkladu         * pouze ve věcech, které nesnesou odkladu
         * ne ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného učtu, volebního zákona ani určitých mezinárodních smluv         * ne ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného učtu, volebního zákona ani určitých mezinárodních smluv
Řádek 78: Řádek 78:
         * vyhlašuji se ve Sbírce zákonů         * vyhlašuji se ve Sbírce zákonů
       * rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy       * rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy
-        * mají obecnou povahu, avšak prezident v zásadě není organem ​povolaným k tvorbě právních norem ⇒ nejde o normativní akty v běžném smyslu (nejsou odvozeny od běžných zákonů, nýbrž jsou vydávaná v mezích působnosti,​ stanovených Ústavou)+        * mají obecnou povahu, avšak prezident v zásadě není orgánem ​povolaným k tvorbě právních norem ⇒ nejde o normativní akty v běžném smyslu (nejsou odvozeny od běžných zákonů, nýbrž jsou vydávaná v mezích působnosti,​ stanovených Ústavou)
         * např. udělení amnestie – Ústava čl. 63 odst. 1 písm. j) 1)         * např. udělení amnestie – Ústava čl. 63 odst. 1 písm. j) 1)
       * právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů (s celostátní i lokální působnosti) ⇒ „vyhlášky“       * právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů (s celostátní i lokální působnosti) ⇒ „vyhlášky“
Řádek 84: Řádek 84:
         * nařízeni krajských a obecních rad (v přenesené působnosti)         * nařízeni krajských a obecních rad (v přenesené působnosti)
       * nařízení kraje       * nařízení kraje
-        * jsou vydávaná, pokud je k tomu kraj ad hoc zmocněn zákonem (⇒ odvozené, ​provaděcí předpisy)+        * jsou vydávaná, pokud je k tomu kraj ad hoc zmocněn zákonem (⇒ odvozené, ​prováděcí předpisy)
         * spadají mezi právní předpisy správních úřadů         * spadají mezi právní předpisy správních úřadů
         * vydává je rada kraje a řídí se při tom zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona         * vydává je rada kraje a řídí se při tom zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code