Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


14. Klasifikace normativních právních aktů

Právní předpisy

 • = obecně závazné normativní právní akty
 • právní předpisy = výsledky činnosti orgánů veřejné moci (nejčastěji legislativního procesu), které obsahuji právní normy
  • nemusí mít nutně psanou formu (např. vyhlášeni nouze prostřednictvím TV)
 • jsou to předem daná pravidla chováni
  • apriorní způsob tvorby pravá typický pro kontinentální TPK (ale objevuje se ve všech třech TPK)
  • právní předpisy jsou přijímány zákonodárnými sbory (je fajn vědět o legislativním procesu, viz ústavní právo)
  • přip. na základě zákonného zmocněni i orgány moci výkonné a orgány územní samosprávy
 • normotvorný proces (legislativní proces) je regulován právními normami (⇒ legislativní procesní právo – ústava, jednací řády zákonodárných sborů, přip. zákony tykající se územní samosprávy, vyhlašovaní právních předpisů etc.)
  • výhoda – přehlednost a dostupnost; nevýhoda – menši pružnost
 • typická je hierarchická výstavba na základě právní sily
 • kodexy (zákoníky) upravují uceleně právní problematiku určitého právního odvětví
  • výhoda – přehlednost, systematičnost, nerozpornost určitého právního odvětvi
  • nevýhoda – tzv. nepřímá novelizace kodexů pomocí zásady lex specialis
  • v každém typu právní kultury existují minimálně čtyři kodexy (občanský zákoník, občanský soudní řád, trestní zákoník, trestní řád)

Předpisy, které nejsou prameny práva

 • individuální právní akty
  • nejsou prameny práva
  • jde pouze o aplikace obecně závazných normativních právních aktů na konkrétní případy
  • např.: judikatura, rozsudek, trestní příkaz, platební rozkaz, správní rozhodnutí v konkrétní věci apod.
 • interní normativní akty
  • nejsou prameny práva, ale mají normativní charakter (tvoří paraprávní systém)
  • jsou závazné jen pro toho, kdo je na základě zákona účastníkem určitého vztahu, kterého se tykají
  • např.: směrnice, instrukce, statuty, organizační a pracovní řády, pokyny

Klasifikace právních předpisů

 • Podle toho, kdo má pravomoc je vydávat
  • Parlament, popřípadě Senát Parlamentu
   • zákonodárné akty – tj. zákony + ústavní zákony + zákonná opatřeni Senátu (⇒ prvotní, originární prameny práva)
   • přijímání běžných zákonů je ohraničeno Ústavou i mezinárodními smlouvami
   • někdy je Ústavou vyžadovaná úprava ústavním zákonem (srov. např. Ústava čl. 9 odst. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 100 odst. 3, čl. 11)
   • ústavní zákon však může podrobnější úpravu odkázat na běžný zákon
  • určité orgány výkonné moci
   • rozhodnuti prezidenta republiky vydávaná v mezích jeho působnosti stanovené Ústavou
   • prováděcí předpisy – tj. nařízeni vlády a právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů
   • jedná se o akty odvozené od zákonů
   • některé věci jsou však ústavně-právními normami vyhrazeny k úpravě výlučně zákonem, takže ani podrobnosti nemohou být upravovány normativními akty nižší právní síly (srov. LZPS čl. 4 odst. 3), netyká se to však LZPS čl. 4 odst. 1.
  • určité orgány územních samosprávných celků
   • obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků
 • Podle toho, zda jsou prvotní nebo odvozené
  • primární (originární) právní předpisy
   • zákony
   • zákonná opatřeni Senátu přijímaná na návrh vlády v době, kdy je PS rozpuštěna (nutná dodatečná ratihabice PS)
    • máji povahu výjimečného, nouzového pramene práva
    • pouze ve věcech, které nesnesou odkladu
    • ne ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného učtu, volebního zákona ani určitých mezinárodních smluv
    • výhradně na návrh vlády
    • bez možnosti prez. veta
    • podpisy:
     • předseda Senátu
     • prezident republiky
     • předseda vlády
   • platné dekrety prezidenta ČSR přijaté v rámci jeho dekretální pravomoci v době nesvobody (1940-1945)
    • ratihabované Prozatímním Národním shromážděním ČSR jako zákony v roce 1946
   • obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obci a krajů (patři mezi podzákonné právní předpisy)
    • obecně závazné vyhlášky kraje
     • samostatná působnost kraje je vymezena v zákoně o krajích
     • lze jimi ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon
     • nesměji být v rozporu se zákony
     • vydává je zastupitelstvo kraje
    • obecně závazné vyhlášky obce
     • samostatná působnost obce je vymezena v zákoně o obcích, popř. ve zvláštních zákonech
     • nesměji být v rozporu se zákony
     • vydává je zastupitelstvo obce
     • mohou obsahovat novou právní úpravu, lze jimi v mezích stanovené kompetence upravovat i vztahy dosud neupravené žádnými jinými předpisy (praeter legem)
     • pravomoc je vydávat mají v demokratických státech v zásadě pouze orgány veřejné moci volené občany (zastupitelské sbory), přip. přímo lid (referendum)
  • sekundární (derivativní, odvozené) právní předpisy
   • nařízeni vlády
    • jen k provedení určitého zákona a v jeho mezích (není nutno výslovného zmocnění – srov. Ústava čl. 78 a čl. 79 odst. 3)
    • k přijetí je třeba souhlasu všech členů vlády
    • podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády
    • vyhlašuji se ve Sbírce zákonů
   • rozhodnutí prezidenta republiky obecně normativní povahy
    • mají obecnou povahu, avšak prezident v zásadě není orgánem povolaným k tvorbě právních norem ⇒ nejde o normativní akty v běžném smyslu (nejsou odvozeny od běžných zákonů, nýbrž jsou vydávaná v mezích působnosti, stanovených Ústavou)
    • např. udělení amnestie – Ústava čl. 63 odst. 1 písm. j) 1)
   • právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů (s celostátní i lokální působnosti) ⇒ „vyhlášky“
    • na základě a v mezích zákona, jestliže ministerstvo nebo jiný správní úřad jsou k tomu zákonem zmocněny
    • nařízeni krajských a obecních rad (v přenesené působnosti)
   • nařízení kraje
    • jsou vydávaná, pokud je k tomu kraj ad hoc zmocněn zákonem (⇒ odvozené, prováděcí předpisy)
    • spadají mezi právní předpisy správních úřadů
    • vydává je rada kraje a řídí se při tom zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona
    • podmínkou jejich platnosti je vyhlášeni ve Věstníku kraje
   • nařízení obce
    • jsou vydávaná, pokud je k tomu obec ad hoc zmocněna zákonem (⇒ odvozené, prováděcí předpisy)
    • vydává je rada obce a řídí se při tom zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona
    • rady měst Brno, Ostrava a Plzeň vydávají nařízení obce též v případech, kdy je k jejich vydávání zmocněn okresní úřad
    • podmínkou jejich platnosti je vyhlášení, tj. vyvěšení na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů
   • nesmějí odporovat prvotním normativním aktům, od nichž jsou odvozeny, mají nižší právní sílu než ony a slouží jen k podrobnější právní úpravě věcí zásadně upravených prvotními normativními akty
   • vydávají se v mezích primárních normativních aktů (secundum et intra legem), v rozsahu zákonného zmocnění
   • jedná se o extenzi exekutivy do legislativy na základě blanketové normy obsazené v zákoně
    • tzv. delegované zákonodárství, tj. přenesení zákonodárné moci na orgány moci výkonné
   • neústavní derivací by bylo:
    • zákon zcela blanketní povahy (zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu má totiž stanovit předmětné meze delegace)
    • terciární normotvorba (odvození prováděcího předpisu od jiného prováděcího předpisu)
     • např. odvození vyhlášky ministerstva od nařízení vlády
     • srov. Ústava čl. 2 odst. 3 a čl. 79 odst. 3
 • Podle stupně právní síly
  • ústava a ústavní zákony
   • ústava = komplexní úprava zákonodárných vztahů, resp. kodifikace ústavního pravá
   • rozlišujeme rigidní a flexibilní Ústavy (rigidita je spjata s vyšší právní silou)
   • vyšší právní síla Ústavy (resp. ústavních zákonů) je předpokladem zavedení ústavního soudnictví (přezkoumávaní souladu zákonů s ústavními zákony ze strany soudní moci)
   • pozor na odlišení – ústavní právo z obsahového hlediska (tj. v materiálním smyslu) zahrnuje všechny právní normy, které upravují základy organizace státní moci a základní subjektivní pravá, resp. normy, které jsou základem či východiskem celého právního systému (zvláště pak normy, které určují, jak se tvoří právo) ⇒ to už ale nesouvisí s právní silou (k ústavnímu právu tak patři např. i JŘ, které jsou jen zákony)
  • zákony
  • podzákonné předpisy
 • Vztah pojmů právní předpis a právní norma
  • právní předpis a právní norma se obsahově i rozsahem kryjí
   • tato situace je výjimečná, ale možná
  • právní předpis obsahuje více právních norem (obvyklý stav)
   • jde o právní normy sdružené dle systémových a logických kriterií do kodexů, zákonů a podzákonných právních předpisů
  • jedna právní norma je obsažena ve své celistvosti ve více právních předpisech
   • některá část trojčlenné logické struktury právních norem (hypotéza-dispozice-sankce) je obsažena v jiném právním předpisu
   • obvykle bývá odloučena sankce, např. vydáním zvláštního zákona (trestní nebo přestupkový zákon)

Prameny

 • Vypracované státnicové otázky z roku 2010 (+ kontrola s učebnicí)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code