Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-10 [2011/03/08 07:19]
Klára Švandelíková [10. Retroaktivní působení právních norem]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-10 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 <note warning>​Chybí prameny</​note>​ <note warning>​Chybí prameny</​note>​
-<note important>​Upravit interpunkci,​ háčky a čárky!!!!!</​note>​+
 ===== Retroaktivita v právu ===== ===== Retroaktivita v právu =====
  
-  * nepřípustnost zpětné účinnosti – zasada //lex retro non agit// (zakon nepůsobi nazpět) – připisuje se Theodesiu I. +  * nepřípustnost zpětné účinnosti – zásada ​lex retro non agit (zákon ​nepůsobí nazpět) – připisuje se Theodesiu I. 
-  * splyva se s teorii tzv. nabytych prav (//iura quaesita//=> neni ipustne, aby prava kym podle zakona nabyta ​mu byla dodatečně a se zpětnou ​učinnosti ​pozdějšim zakonem ​odňata +  * splývá  ​s teorii tzv. nabytých práv (iura quaesita) ​⇒ není ípustné, aby práva ​kým podle zákona nabytá ​mu byla dodatečně a se zpětnou ​účinností ​pozdějším zákonem ​odňata 
-  * **"​nabyte pravo"​** ​– jakkoli ​pravni ​stav, ktery je někomu ku prospěchu +  * „nabyté právo“ ​– jakkoli ​právní ​stav, který ​je někomu ku prospěchu 
-  ​* **retroaktivita** = zpětna učinnost ​zakona ​nebo jineho pravniho ​předpisu, resp. zpětna časova působnost ​pravni ​normy +  * retroaktivita = zpětná účinnost ​zákona ​nebo jiného právního ​předpisu, resp. zpětná časová ​působnost ​právní ​normy 
-  * zasadnim ​způsobem zasahuje do pravni ​jistoty (kterou by měly disponovat všechny subjekty ​prava+  * zásadním ​způsobem zasahuje do právní ​jistoty (kterou by měly disponovat všechny subjekty ​práva
-  * ma totiž za nasledek, že v čase, když subjekt ​pravně relevantně ​kona, nemůže ​znatjake pravni ​důsledky jeho chovani vyvola ​podle budouciho retroaktivniho pravniho ​předpisu ​=> retroaktivita tak ma za důsledek vysokou entropii (pravni ​nejistotu) a je v rozporu s principem ochrany důvěry občana v pravo +  * má totiž za následek, že v čase, když subjekt ​právně relevantně ​koná, nemůže ​znátjaké právní ​důsledky jeho chování vyvolá ​podle budoucího retroaktivního právního ​předpisu ​⇒ retroaktivita tak má za důsledek vysokou entropii (právní ​nejistotu) a je v rozporu s principem ochrany důvěry občana v právo 
-  * retroaktivita však může ​vyplyvat ​politicke ​nezbytnosti +  * retroaktivita však může ​vyplývat ​politické ​nezbytnosti 
-  * problematika zpětne působnosti ​pravni ​normy ma sve pravněfilozoficke ​pravněpoliticke ​aspekty +  * problematika zpětné působnosti ​právní ​normy má své právně-filozofické ​právně-politické ​aspekty 
-  * v ČR neni vyslovny zakaz retroaktivity pro všechna ​pravni ​odvětvi +  * v ČR není výslovný zákaz ​retroaktivity pro všechna ​právní ​odvětví 
-    * explicitně ​plati pouze pro trestni pravo hmotne ​([[http://​portal.gov.cz/​zakon/​2/​1993/​40|LZPS čl. 40 odst. 6]] [[http://​portal.gov.cz/​zakon/​40/​2009/​1|§ 1 TZ]]), ale je zasadnim ​požadavkem ​pravni ​politiky a lze jej vyvodit z principů ​demokratickeho pravniho statu (princip ​pravni ​jistoty,​princip ochrany ​nabytych prav+    * explicitně ​platí ​pouze pro trestní právo hmotné ​(LZPS čl. 40 odst. 6 + § 1 TZ), ale je zásadním ​požadavkem ​právní ​politiky a lze jej vyvodit z principů ​demokratického právního státu ​(princip ​právní ​jistoty, princip ochrany ​nabytých práv
-    * připoušti se 2 vyjimky+    * připouští se 2 výjimky
-      ​když je to ve prospěch ​pravniho ​subjektu (in favorem) – srov. LZPS čl. 40 odst. 6 +      ​-  ​když je to ve prospěch ​právního ​subjektu (in favorem) – srov. LZPS čl. 40 odst. 6 
-      ​v připadě zavažnych zločinů z hlediska ​mezinarodniho prava +      ​-  ​v případě závažných zločinů z hlediska ​mezinárodního práva 
-  * vyjimečně ji připoušti mezinarodni ​smlouvy o lidskych pravech ​v připadech ​velmi zavažne trestne ​činnosti, ​ktera by nebyla ​trestna ​podle vnitrostatniho prava, ale byla by v rozporu s pravnimi ​normami a principy ​mezinarodniho pravauznavanymi mezinarodnim ​společenstvim ​(např. ​valečne zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin genocidia) +  * výjimečně ji připouští mezinárodní ​smlouvy o lidských právech ​v případech ​velmi závažné trestné ​činnosti, ​která ​by nebyla ​trestná ​podle vnitrostátního práva, ale byla by v rozporu s právními ​normami a principy ​mezinárodního právauznávanými mezinárodním ​společenstvím ​(např. ​válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin genocidia) 
-  * srov. mezinarodni ​smlouvy o lidskych pravech, např. ​Mezinarodni ​pakt o občanskych ​politickych pravech ​([[http://​portal.gov.cz/​zakon/​120/​1976|120/1976 Sb.]]), Evropská úmluva na ochranu základních práv a svobod ([[http://​portal.gov.cz/​zakon/​209/​1992|209/1992 Sb.]])+  * srov. mezinárodní ​smlouvy o lidských právech, např. ​Mezinárodní ​pakt o občanských ​politických právech ​(120/1976 Sb.), Evropská úmluva na ochranu základních práv a svobod (209/1992 Sb.)
   * rozlišuji se dva druhy retroaktivity:​   * rozlišuji se dva druhy retroaktivity:​
-    ​pravá retroaktivita +    ​pravá retroaktivita 
-    ​nepravá retroaktivita+    ​nepravá retroaktivita
  
 ===== Pravá retroaktivita ===== ===== Pravá retroaktivita =====
  
-  * učinnost ​pravniho ​předpisu začne dřive než jeho platnost +  * účinnost ​právního ​předpisu začne dříve než jeho platnost 
-  * vytvořse pravni ​fikce, že pravni ​předpis byl učinny už v době, kdy ještě neexistoval +  * vytvoří se právní ​fikce, že právní ​předpis byl účinný už v době, kdy ještě neexistoval 
-  * pozdějšiho zakona ​se použije i na připady (pravni ​skutečnosti), ​ktere se staly již v minulosti +  * pozdějšího zákona ​se použije i na případy ​(právní ​skutečnosti), ​které ​se staly již v minulosti 
-  * zpětně se měni pravni ​poměry ​=> podle v současnosti ​platne ​učinne pravni upravy ​se posuzuji ​pravni ​vztahy, ​pravni ​skutečnosti i pravni chovani ​jednaniktere se uskutečnily dřive => nova uprava ​tedy měni pravni nasledky, které podle prava nastaly přede dnem jeji platnosti+  * zpětně se mění právní ​poměry ​⇒ podle v současnosti ​platné ​účinné právní úpravy ​se posuzuji ​právní ​vztahy, ​právní ​skutečnosti i právní chováni ​jednánikteré ​se uskutečnily dříve ⇒ nova úprava ​tedy mění právní následky, které podle práva ​nastaly přede dnem její platnosti
  
 ===== Nepravá retroaktivita ===== ===== Nepravá retroaktivita =====
  
-  * je důsledkem změn v pravnim ​řadusouvisi ​s ochranou ​nabytych prav a s problematikou ​zasahů do těchto ​prav +  * je důsledkem změn v právním ​řádusouvisí ​s ochranou ​nabytých práv a s problematikou ​zásahů do těchto ​práv 
-  * nejde o zpětnou časovou působnost v pravem ​slova smyslu +  * nejde o zpětnou časovou působnost v pravém ​slova smyslu 
-  * nezasahuje do minulosti, ale řeščasovy střet dvou pravnich ​norem +  * nezasahuje do minulosti, ale řeší časový ​střet dvou právních ​norem 
-  * vznik a platnost ​pravnich ​vztahů, ​pravnich ​skutečnosti a pravniho chovani => podle "​starych" ​norem +  * vznik a platnost ​právních ​vztahů, ​právních ​skutečnosti a právního chováni ⇒ podle „starých“ ​norem 
-  * obsah pravnich ​vztahů (tj. pravni nasledky vznikle ​po učinnosti ​noveho zakona=> podle "​novych" ​norem +  * obsah právních ​vztahů (tj. právní následky vzniklé ​po účinnosti ​nového zákona⇒ podle „nových“ ​norem 
-  * při změně ​pravni upravy musi byt vznik pravnich ​vztahů ​posuzovan ​vždy podle zakonů a jinych ​pramenů ​prava, účinných v době jejich vzniku +  * při změně ​právní úpravy musí být vznik právních ​vztahů ​posuzován ​vždy podle zákonů a jiných ​pramenů ​práva, účinných v době jejich vzniku 
-  * rozsah těchto ​pravnich ​vztahů (tj. subjektivnich prav a povinnosti) by však měl byt zasadě shodny ​pro všechny ​pravni ​subjekty a musi se (s určitymi vyjimkami) měnit s učinnosti ​novych zakonů a jinych ​pramenů ​prava +  * rozsah těchto ​právních ​vztahů (tj. subjektivních práv a povinnosti) by však měl být zásadě shodný ​pro všechny ​právní ​subjekty a musí se (s určitými výjimkami) měnit s účinnosti ​nových zákonů a jiných ​pramenů ​práva 
-  * z hlediska principu ​pravni ​jistoty ​pravo zahrnuje i element předvidatelnosti pravni upravy +  * z hlediska principu ​právní ​jistoty ​právo ​zahrnuje i element předvídatelnosti právní úpravy 
-  * u neprave ​retroaktivity tedy jde o střet principu ​pravni ​jistoty a principu ​rovnopravnosti ​(rovnosti před zakonem), resp. o vyvažovani formalni ​materialni ​spravedlnosti v pravu +  * u nepravé ​retroaktivity tedy jde o střet principu ​právní ​jistoty a principu ​rovnoprávnosti ​(rovnosti před zákonem), resp. o vyvažování formální ​materiální ​spravedlnosti v právu 
-  * př.: vznik manželstvi ​se posuzuje podle norem platnych ​v den uzavřeni manželstviprava a povinnosti manželů jsou ovšem upravena ​platnym zakonem ​o rodině a občanskym zakonikem +  * př.: vznik manželství ​se posuzuje podle norem platných ​v den uzavření manželstvípráva ​a povinnosti manželů jsou ovšem upravena ​platným zákonem ​o rodině a občanským zákoníkem 
-  * přiklad retroaktivity +  * příklad ​retroaktivity 
-    * zavedeni ​školneho+    * zavedení ​školného
-      * prava aktivita: školne musi zaplatit všichni, i když již školu ​davno absolvovali +      * pravá retroaktivita: školné musí zaplatit všichni, i když již školu ​dávno ​absolvovali 
-      * neprava aktivita: školne musi zaplatit všichni, kteřještě ​studuji, ​ale jen za nastavajici obdobi ​(ne za minulost) +      * nepravá retroaktivita: školné musí zaplatit všichni, kteří ještě ​studují ​ale jen za nastávající období ​(ne za minulost) 
-      * bez retroaktivity:​ školne musi zaplatit jen ti, kteři zahaji ​studium až po učinnosti nove pravni upravy +      * bez retroaktivity:​ školné musí zaplatit jen ti, kteří zahájí ​studium až po účinnosti nove právní úpravy 
-    * tzv. retrospektivni ​působeni ​pravni upravy ​– když skutečnost z minulosti se stane pravni ​skutečnosti rozhodnou pro určite vztahy ​vznikle ​až po učinnosti ​zakona+    * tzv. retrospektivní ​působeni ​právní úpravy ​– když skutečnost z minulosti se stane právní ​skutečnosti rozhodnou pro určité vztahy ​vzniklé ​až po účinnosti ​zákona 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code