Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Teorka, přednáška 1

Organizační věci

 • Teorie práva- Čapek , Gerloch 2.vydání/Teorie práva-Gerloch, 2009 (ostatní pouze nahlédnout)
 • zkouška ústní, los 3 otázek ze 69 (nezkouší vedoucí semináře)-1 ze zimního semestru, 1 z letního, 1 abstraktní pojmy

Co je právo

 • jurisprudence=právní věda (v překladu pozitivní vztah k právu)
 • lex=legis=zákon
 • pojem právo je vícevýznamový
 • právo je duální jev:
  • objektivní (normativní) právo-systém norem a pravidel, které jsou státem (nebo mocí odvozenou od státu) uznány a vynucovány
  • subjektivní právo (oprávnění)-možnost chovaní zaručená normami objektivního práva
 • jiná interpretace práva jako soustavy parlamentu, orgánů apod. je nepřesná
 • subjektivní právo neexistuje bez práva objetivního, ovšem normy by byly k ničemu, kdyby neexistovalo právo subjetivní (například by nebyly podmínky pro realizaci)
 • nemůže existovat subjektivní právo bez povinností (je to prázdné slovo, podobně jako zákon bez norem), musí tady být právo i povinnost (=nutnost chovat se způsobem, který není v rozporu s normami objektivního práva)
  • pozitivní právo (platné právo =ius pozitivum) – je dáno státem
  • přirozené právo (ius naturale) - vymezení pravidel je poměrně vágní
 • 2 odlišné koncepce:
  • pozitivní právo- stát (politická forma organizace společnosti) je prvotní (objektivní právo), pak jsou právní normy, tyto právní normy stanoví subjetivní práva a tomu odpovídající právní povinnosti
  • přirozené právo – protože existují subjetivní práva, musí existovat i povinnosti a tomu vytvořené právní normy
 • právo je multidimenzionální fenomén = jev o více rovinách, více významech (normativní, subjektivní, pozitivní, přirozené)
  • fenomén společenský, sociální -právo vzniká a působí ve společnosti. Obsah práva je determinován společností
  • mocenská dimenze-právo potřebuje moc, aby mohlo existovat (ale právo není jen nástrojem moci, ale může být i omezitelem moci-jinak by si silnější sami stanovili pravidla)
  • axiologická (hodnotová) rovina – právo určité hodnoty zprostředkuje, brání, prosazuje
  • informativní rovina – právo je nositelem informací (co platí apod.)
  • psychologická – názory lidí, postoje k právu

Právo a právní vědomí

 • tyto dva pojmy spolu souvisí
 • 2 roviny právního vědomí:
  • De lege lata – podle platného práva, o znalosti práva, odpovídá na otázku Quid juris? ( Co je právo?). Př. Každý občan starší 18 let má volební právo, protože je to dáno ústavou
  • De lege ferenda - co by mohlo (mělo) být právo, je už to rovina sociologická, je to hodnocení platného práva. Př. Každý občan starší 18 let má volební právo, ale nemělo by to tak být. Spíše v oblasti legislativní, tvorbě zákonů.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code