Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Oborová státnice - Teorie práva

Otázka Vypracoval Zk.
01. Pojem práva. Právo objektivní a právo subjektivní.
02. Právo a právní vědomí. Mezery v právu.
03. Právo pozitivní a právo přirozené.
04. Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem.
05. Struktura kondicionálních právních norem. Kritéria rozlišování dispozitivních a kogentních právních norem.
06. Právní principy v soudobém právu. Právní principy a právní normy.
07. Právní normy se zvláštní strukturou; jejich funkce v soudobém právu.
08. Působnost právních norem. Retroaktivita práva.
09. Kontinentální typ právní kultury.
10. Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA.
11. Pojem a druhy pramenů práva
12. Klasifikace normativních právních aktů. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost.
13. Právní precedenty; soudcovské právo. Význam soudní judikatury v kontinentálním právu.
14. Tvorba práva, legislativní proces a právní terminologie.
15. Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy.
16. Systém práva. Jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty.
17. Soukromoprávní a veřejnoprávní metoda právní regulace.
18. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní.
19. Subjektivní práva a právní povinnosti. Druhy subjektivních práv; právní nároky.
20. Právní tituly. Klasifikace právních skutečností.
21. Druhy právní způsobilosti.
22. Právní subjektivita a druhy subjektů práva.
23. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti.
24. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti.
25. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
26. Pojem interpretace práva. Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace.
27. Metodologické direktivy interpretace práva.
28. Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost).
29. Postupy právní argumentace.
30. Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva.
31. Akty aplikace práva a jejich klasifikace.
32. Hodnoty, účely a zájmy v právu.
33. Spravedlnost a právní jistota.
34. Relace legality, legitimity a efektivity ve společenském působení práva.
35. Právní stát a vláda práva: minulost a současnost.
36. Právo a čas.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code