Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


Název otázky Autor vypracování
1. Co je to právní moralismus?
2. Co je to volné, vázané, racionální rozhodování?
3. Co je to morální realismus?
4. Co je to rozumná neshoda?
5. Co je to právní pluralismus?
6. Co je to hodnotový, etický, morální pluralismus?
7. Co je to morální relativismus?
8. Co je to morální konvencionalismus, kontextualismus? Petra Jestříbková
9. Co je to teze nutného spojení práva a morálky? Petra Jestříbková
10. Co je to morální nonkognitivismus? Tereza Haasová
11. Právní principy v soudobém právu Kateřina Žižková
12. Právní principy a právní normy - shodné rysy a rozdíly Nikola Janoušková
13. Pojem a druhy pramenů práva Nikola Janoušková
14. Klasifikace normativních právních aktů Tereza Haasová
15. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost Nicole Štrýbnarová
16. Právní precedenty; soudcovské právo Význam soudní judikatury v kontinentálním právu Michaela Wentová
17. Normativní smlouvy Petra Lopatová
18. Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti Karolína Kolářová
19. Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy Bára Vrajíková
20. Právní jazyk a náležitosti právní terminologie Katerina Hendrychova
21. Kontinentální typ právní kultury Michaela Býčková
22. Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA Michaela Wentová
23. Systém práva; jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty Nicole Jančová
24. Systém práva České republiky Bára Vrajíková
25. Právo soukromé a právo veřejné Jitka Čeřovská
26. Právo hmotné a právo procesní Hana Pultarová
27. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní Karolína Kolářová
28. Právo Evropské unie a jeho vztah k vnitrostátnímu právu Martina Belková
29. Prameny evropského práva, tvorba práva v EU Martina Belková
30. Subjektivní práva a právní povinnosti Diana Sýkorová
31. Klasifikace subjektivních práv; právní nároky Lucie Tomášková
32. Právní subjektivita a druhy subjektů práva Jana Staňková
33. Právnické osoby jako subjekty práva Nicole Jančová
34. Fyzické osoby jako subjekty práva Nicole Jančová
35. Druhy právní způsobilosti Hana Pultarová
36. Právní tituly Bára Vrbíková
37. Klasifikace právních skutečností Onřej Hula
38. Právní jednání Leona Hartmanová
39. Právní události Leona Hartmanová
40. Pojem interpretace práva Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace Pavla Taterová
41. Klasifikace výsledků interpretace z hlediska jejich závaznosti a významnosti Pavla Taterová
42. Metodologické direktivy interpretace práva Jan Chmel
43. Použití jazykového výkladu v právní interpretaci Jan Chmel
44. Použití logického výkladu v právní interpretaci Pavla Taterová
45. Použití systematického výkladu v právní interpretaci Pavla Taterová
46. Použití historického a teleologického výkladu v právní interpretaci Jan Chmel
47. Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost) Tomáš Hájek
48. Základy právní argumentace Jan Chmel
49. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost Petra Kubková
50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti Petra Kubková
51. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti Kateřina Odvárková
52. Zavinění a jeho formy Hana Pultarová
53. Aplikace práva orgány veřejné moci Uvážení při aplikaci práva Jan Chmel
54. Druhy procesů aplikace práva Onřej Hula
55. Akty aplikace práva a jejich klasifikace Onřej Hula
56. Konstitutivní a deklaratorní akty aplikace práva; osvědčení Bára Vrbíková
57. Právní stát a vláda práva - shodné rysy a rozdíly Klára Švandelíková
58. Soudobý demokratický právní stát Tereza Vopěnková
59. Legalita a legitimita v soudobém právu Tereza Vopěnková
60. Právní záruky zákonnosti a ústavnosti Nikola Neumanová
61. Vznik a vývoj koncepce základních práv a svobod - lidských práv Barbora Kábrtová
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code