Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Metanormativní část textu právního předpisu

 • nenormativní formy nemají být v normativním systému, jsou cizorodým prvkem, pokud se objevují, musí mít přesně daný účel (vazba na normy)
 • existují druhotně, nemají normativní charakter
  • preambule = slavnostní uvozující ustanovení pr. předpisu – společensko-politické prohlášení (nemá normativní charakter), vyjádřuje cíle dokumentu (a základ. ideje), může být využita při interpretaci vlastního normativního textu (vysvětluje úmysl zákonodárce), nezáleží na jejím umístění (nad či vlevo od zákona, či pod zákonem jako jeho součást)
  • definice = vymezení určitých pojmů – legální definice jsou druhem definic, které jsou vyjádřeny v zákoně, samy o sobě nejsou normou (nemají preskriptivní charakter), řada pojmů má neurčitý význam a definice slouží k jejich objasnění (vytváří je právní věda) → získávají sekundárně normativní význam při použití v určité právní normě (až tehdy jsou s nimi spojeny právní důsledky)
   • patří sem i explikace = výčty určitých znaků zákonných pojmů, výklad
   • dále i vymezení pr. pojmů soudy (ÚS, Nejvyšším soudem)
  • odkazy = legislativní zkratky (druh taxativní zkratky) – zákon souvisí s jinými prameny práva a normotvůrce na ně chce odkázat (pomoc při orientaci) → samy o sobě nemají normativní význam, a to ani zprostředkovaně, odkazují na ustanovení v textu právního předpisu či pod čarou
  • právní principy = vůdčí zásady (spolu s pr. normami spadají pod platné objektivní právo), na nichž stojí právní systém → mají preskriptivní charakter (lze vyvodit závěr, že jsou to pouze specifické právní normy), ale též deskriptivní → odlišují se od právních norem:
   • jsou abstraktnější a obecnější než PN – neplynou z nich konkrétní práva a povinnosti pro finální recipienty, * stanovují nejobecnější právní postupy, kterými se normy (a jejich aplikace) řídí, jsou závazné pro normotvůrce → východiska celého normativního systému (jsou to tzv. obecné regulativní ideje), mají tedy interpretační a aplikační význam → těmito principy argumentují soudy i jiné orgány při řešení komplikovaných pr. případů (hlavně ÚS, posuzuje se konzistentnost pr. úpravy s pr. principy), existují i principy mezinárodního a evropského práva (vyloženy judikaturou mezinár. soudů, Mezinárodním soudním dvorem, Evropským soudem pro lidská práva, Evropským soudním dvorem a Soudem prvního stupně)
   • mohou mít kontradiktorní charakter → vzájemně se nevylučují, a tak mohou působit i proti sobě (X norma nemůže současně něco přikazovat i zakazovat), vyvažují se a poměřují mezi sebou → tzv. metoda vyvažování (relativní preference jednoho principu před druhým pro daný případ), popř. metoda specifikace (omezení platnosti principu pro určité případy, často totiž principy srovnávájí různé hodnoty, což pro tyto případy není vhodné)
   • rozlišujeme tradiční principy (př. není soudce bez žalobce, smlouvy je nutno dodržovat) a principy moderního práva (př. neznalost zákona neomlouvá, zásada legální licence), další členění je na univerzální principy a principy platné jen v určitých právních odvětvích (v trestním právu zásada presumpce neviny, není trestu/viny bez zákona), poté na hmotněprávní (zásada legální licence) a procesněprávní principy (nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci)
 • nakolik se však mají vyskytovat v normativním systému tyto části ?? → chybné je nadměrné užívání definic, odkazů (matoucí), principů (jádro je ve vlastních pramenech, NE v principech), nedobré jsou hodnotící věty (nemají regulativní charakter), axiologický charakter má zůstat v pozadí → nepovažujeme je za právo, pokud nejsou spojeny s určitými zákazy či příkazy (např. „někdo se zasloužil o stát“ nemá normativní význam X je-li dodáno, že to má být někde vytesáno, stává se to příkazem, a tudíž normou)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code