Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:pl-us-7-2003 [2014/12/21 00:05] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 7/03 ze dne 18. 8. 2004 - K vydávání právních předpisů ====== 
 +  * šlo o návrh na zrušení vyhlášky Ministerstva financí 
 +  * ÚS musel posoudit, zda napadený jiný právní předpis byl přijat a vydán v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem 
 +  * **normotvorná kompetence:​** 
 +  * Pravomoc ministerstva vydávat právní předpisy k provedení zákona je založena čl. 79 odst. 3 Ústavy, a to za předpokladu danosti výslovného zákonného zmocnění. 
 +    * už v dřívějších nálezech:​ 
 +      * čl. 79 odst. 3 Ústavy je třeba interpretovat restriktivně,​ což znamená, že __zmocnění__ k vydávání podzákonných právních předpisů __musí být konkrétní,​ jednoznačné a jasné__ 
 +      * státní orgán, jenž je oprávněn k vydání podzákonného právního předpisu, __se "musí pohybovat ,secundum et intra legem',​ nikoli mimo zákon (praeter legem)"​__,​ čili "​zjednodušeně řečeno, má-li podle zákona býti X, přísluší"​ tomuto státnímu orgánu "​stanovit,​ že má býti X1, X2, X3, nikoli též, že má býti Y" 
 +      * na podzákonný (prováděcí) právní předpis je kladen požadavek, aby byl __obecný__ a dopadal tedy na neurčitou skupinu adresátů, neboť Ústava zmocňuje k právní úpravě, nikoli k vydání individuálního správního aktu 
 +      * před excesy moci výkonné pak ochraňuje bariéra věcí vyhrazených k regulaci toliko zákonům (tzv. výhrada zákona) - do těchto věcí nesmí podzákonný předpis zasahovat 
 +      * normotvorba exekutivy spočívá tedy na následujících zásadách:​ 
 +        * prováděcí právní předpis musí být vydán oprávněným subjektem,​ 
 +        * nemůže zasahovat do věcí vyhrazených zákonu (nemůže tedy stanovit primární práva a povinnosti),​ 
 +        * musí být zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard (musí být tedy otevřen prostor pro sféru podzákonného předpisu). 
 +  * **legislativní proces:** 
 +  * ÚS musí zkoumat i přijetí a vydání těchto předpisů ústavně předepsaným způsobem 
 +    * jen pokud je úprava legislativního procesu, jež je součástí jednoduchého práva, vyjádřením ústavního principu, je její případné porušení derogační důvod 
 +    * Právní řád kromě perfektních norem obsahuje i tzv. leges imperfectae. Ty, neobsahujíce sankci, nejsou nezbytně výrazem neúplnosti právní regulace, a tedy nelze je bez dalšího spojovat s mezerami v právu. Demokratický právní řád, jenž je dán demokratickou legitimitou,​ je založen prvotně na konsenzu, sankce v něm představuje toliko ultima ratio právní regulace. Jsou v něm tedy nezbytně obsaženy i právní normy, jež, neobsahujíce sankce, jsou spjaty s akceptací vlivem demokratické politické kultury (political correctness). 
 +    * Způsob, jakým se v dané věci uskutečnilo připomínkové řízení, nelze hodnotit pro uvedené okolnosti jinak než jako formální či formalistické naplnění zákonné povinnosti bez naplnění jejího účelu, čili, a to pro imperfekci předmětné zákonné normy, jako porušení political correctness. Ta ale sama o sobě, jak bylo již vyloženo, důvodnost porušení ústavně stanoveného postupu přijímání a vydání jiného právního předpisu nezakládá. 
 +    * Legislativní pravidla vlády nemají povahu právního předpisu -> není to porušení ústavně předepsaného způsobu přijetí a vydání jiného právního předpisu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code