Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:pl-us-3-2002 [2014/12/23 23:11] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pl.ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002 - Sankce za správní delikt ====== 
 +  * paní H. B-ové byla uložena pokuta ve výši 500.000,-- Kč za to, že se jako fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů dopustila protiprávního jednání uvedeného v § 106 odst. 3 písm c) stavebního zákona tím, že v rozporu s příslušným kolaudačním rozhodnutím užívala dvě místnosti v suterénu rodinného domu čp. 181 v ul. Pavlova v Pardubicích jako provozovnu kadeřnictví 
 +  * § 106 odst. 3 písm. c) stavebního zákona výslovně ukládal příslušnému orgánu uložit pokutu od 500.000 Kč do 1 miliónu Kč 
 +  * výše pokuty neumožňuje přihlédnout k majetkovým poměrům delikventa, resp. k tomu, zda je vůbec schopen takovouto pokutu zaplatit 
 +  * při zásazích do vlastnického práva jedince musí být respektovány principy právního státu 
 +    * mezi nimi - princip přiměřenosti (v užším smyslu), dle kterého újma na základním právu nesmí být nepřiměřená ve vztahu k zamýšlenému cíli, tj. opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky přesahovat pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních 
 +  * Pokud jde konkrétně o otázku represe, lze v rámci zlepšení fungování státní správy, např. zvýšením kontrolní činnosti, přijetím interních pokynů o ukládání pokut, dosáhnout přinejmenším shodných výsledků, jakých lze dosáhnout zvýšením spodní hranice pokuty. -> **princip potřebnosti** úprava nesplňuje 
 +  * další test na základě **principu přiměřenosti** v užším smyslu nezbytný. Přesto však se Ústavní soud zabýval i touto otázkou a dospěl k závěru, že dané opatření je nepřiměřené zamýšlenému cíli, kterým je ochrana veřejného zájmu. 
 +    * pokutu lze považovat za zásah s ústavněprávní dimenzí, pokud zasahuje do majetkových poměrů jedince se značnou intenzitou 
 +      * Základním kriteriem, ze kterého je třeba dle názoru ÚS vycházet, je tzv. kriterium podstaty, dle kterého platí, že ne každé odnětí majetku na základě pokut, příp. poplatků a daní, zakládá zásah do vlastnických práv, nýbrž jen takové, jež majetkové vztahy dotčeného subjektu zásadně mění, tj. tak, že mění jeho celkovou majetkovou pozici "​zmařením"​ samé podstaty majetku 
 +      * **nepřípustné jsou takové pokuty, jež mají likvidační charakter**
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code