Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Postupová zkouška ze správního práva

Seznam otázek

Při zkoušce bude losována jedna otázka ze skupiny A a jedna otázka ze skupiny B.

A

B

Materiály k přípravě

Literatura

Hendrych, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012

Právní předpisy

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č. 41/1996 Sb. a č.243/1998 Sb.)
 • zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 • zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád – část pátá
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Judikatura

Nálezy (N) a usnesení (U) Ústavního soudu jsou citovány podle čísla a svazku Ústavní soud České republiky - Sbírka nálezů a usnesení, C.H.Beck, spisovou značkou, popř. též odkazem na Sbírku zákonů.

Rozhodnutí ve věcech správních (S) pak číslem rozhodnutí podle jeho publikace - do r. 1977 v přílohách časopisu Správní právo, poté v Soudní judikatuře ve věcech správních, CODEX Bohemia, s.r.o., od roku 2003 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s novým číslováním od 1: x Sb. NSS.

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva (L) citujeme podle čísla periodika Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, CODEX Bohemia, s.r.o.

 • N 147/sv.12 (I.ÚS 41(98) K prolínání veřejného a soukromého práva
 • N 138/sv.12 (I. ÚS 229/98) K nemožnosti započtení vzájemných pohledávek
 • N 114/sv. 6 (Pl. ÚS 14/96; č. 3/1997 Sb.) K pojmu státní moc.
 • N 113/sv. 34 (Pl.ÚS 7/03) K vydávání právních předpisů
 • L Špaček, s.r.o. v. Česká republika. K pramenům práva (č. 12/1999, s. 265)
 • N 73/sv.18 (Pl. ÚS 24/99, č. 167/2000 Sb.) K pramenům práva a jejich formě
 • N Pl. ÚS 45/06, č. 20/2008 Sb.) Pravomoc obce k originální normotvorbě
 • U 40/sv.14 (IV. ÚS 158/99) K povaze posudků, stanovisek a vyjádření orgánů státní správy
 • S 1641 – 8/2008 Sb.NSS (1 As 16/2008 – 48) K účastenství v územním řízení
 • S (1 Afs 56/2004 – 114) K opravným a dozorčím prostředkům
 • S 740 – 1/2006 Sb.NSS (1 Ao 1/2005 – 98) K opatření obecné povahy
 • S 1276 – 8/2007 Sb.NSS (3 Ao 1/2007 – 44) K opatření obecné povahy
 • N Pl. ÚS 14/07 Územní plán jako opatření obecné povahy
 • L Lauko v. Slovensko ( č. 1/1999, str. 1) Soudní ochrana při rozhodování o přestupcích
 • N 96/sv.22 (Pl. ÚS 16/99, č. 276/2001 Sb.) správní soudnictví – zrušení části páté o.s.ř.
 • N 105/sv. 27 (Pl. ÚS 3/02, č. 405/2002 Sb.) Sankce za správní delikt
 • U 28/sv. 33 (II. ÚS 770/02) K vadám způsobujícím nulitu (nicotnost) správního aktu
 • S 276 - 8/2004 Sb.NSS – K dualismu práva
 • S 10 - 1/2003 Sb. NSS – Kompetenční žaloba
 • S 6 - 1/2003 Sb. NSS – Kasační stížnost a její náležitosti
 • S 416 - 12/2004 Sb. NSS – Přezkum správního uvážení, rozhodování o výši sankce
 • S 162 – 8/2005 Sb. NSS – Žalobní legitimace podle § 65 odst. 2 s.ř.s.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code