Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5 A 139/2002 - 46 - Přezkum správního uvážení, rozhodování o výši sankce

  • Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem.
  • V dané věci nebyly skutečnosti, jejichž význam pro uložení pokuty žalobce v žalobě zpochybňuje, jednoznačně správním orgánem v prvním ani druhém stupni spolehlivě zjištěny.
  • Doručení úřední písemnosti akciové společnosti nastane tak s účinky pro společnost, když písemnost byla předána osobě oprávněné za právní subjekt písemnosti přijímat nebo jednat. Nebyl-li správní akt doručen právnímu subjektu, tzn. tomu proti kterému směřuje a jemuž má být doručeno, ale osobě jiné, nelze z takového postupu dovozovat řádné doručení. Odmítne-li osoba převzetí písemnosti, ať na místě samém nebo tak, že ji téhož dne neprodleně vrátí zaměstnanci pošty s odůvodněním, že není k přijetí písemnosti oprávněna, nelze takový postup podřadit pod ustanovení § 24 odst.3 správního řádu s účinkem doručení okamžikem odepření, resp. vrácení písemnosti. Uvedený účinek doručení nemá odepření písemnosti ani vpřípadě, není-li na důsledek odepření převzetí písemnosti příjemce doručovatelem upozorněn. V daném případě nebyla splněna žádná z podmínky pro presumpci řádného doručení, neboť zaměstnankyně, která odepřela písemnost převzít nebyla dle předloženého organizačního řádu osobou oprávněnou, nejednalo se o odepření bezdůvodné neboť odepření písemnosti bylo zdůvodněno. Rovněž z potvrzení pošty o odmítnutí převzetí a o uložení písemnosti předloženém ve spise nikterak nevyplývá , zda byla zaměstnankyně společnosti o důsledcích odepření převzetí písemností poučena.
  • Žalobou napadené rozhodnutí trpí však především vnitřním rozporem mezi jednotlivými výroky rozhodnutí , když tvrzená porušení zákona jsou , jak rozhodnutí uvádí ve výroku III nepodstatná, když správní orgán uplatňuje ustanovení § 183g odst. 2 obchodního zákoníku a svým postupem vycházejíc z výkladu a contrario nepovažuje jednání účastníka za porušení zákona podstatným způsobem, přičemž ve výroku I. je uložena pokuta ve výši 750 000 Kč. Jakkoli správní orgán výši sankce odůvodňuje postupem dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 15/1998 Sb., a to tak, že přihlížel k povaze, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání, nelze takový postup správního orgánu nikterak usuzovat, když sám, především votázkách závažnosti a právních následků i době trvání usoudil způsobem, z něhož důvod k uložení sankce v uvedené výši dovodit nelze.
  • Za situace, kdy správní orgán rozhodující o rozkladu setrvá na výši sankce, ačkoli dojde k podstatné změně chybného ukazatele, z něhož bylo při ukládání sankce vycházeno, přičemž správní orgán sám takové pochybení při rozhodování orgánu v prvním stupni konstatoval, napadené rozhodnutí tak zcela postrádá odůvodnění.
  • Jestliže dojde k podstatné změně skutečností (zde: změna majetkových poměrů odpovědného subjektu), z nichž správní orgán I. stupně vycházel při ukládání sankce, a správní orgán rozhodující o rozkladu na výši sankce setrvá, je třeba takový postup odůvodnit.
  • Takové odůvodnění však napadené rozhodnutí postrádá.
  • Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud rozhodnutí žalované podle ustanovení § 76 odst.1 písm.a) s.ř.s. zrušil a vrací věc žalované k dalšímu řízení (§ 78 odst. 1, 4 s.ř.s.).
  • Pokud správní orgán nadále shledá důvod pro uložení sankce žalobci, pak při stanovení její výše zohlední skutečnost, že ve svém rozhodnutí odhlédl od některých skutků, pro které dříve uložil sankci žalobci ve výši 750 000 Kč.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code