Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:nss-1-as-16-2008 [2014/12/22 00:48] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 1 As 16/2008 - 48 - K účastenství v územním řízení ======
  
 +  * //(103/1 d) SŘS//
 +    * //​**nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti rozhodnutí** spočívá buď v tom, že rozhodnutí vykazuje takové textové a formulační nedostatky, že z obsahu textu není dostatečně zřejmá souvislost s příslušnými podklady pro rozhodnutí,​ nebo příp. v tom, že i jinak text rozhodnutí obsahuje nejasné, rozporné či jiným způsobem nesrozumitelné údaje//
 +    * //​**nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí** je potom třeba spatřovat v tom, že se rozhodnutí neopírá o důvody, které opodstatňují dospět k určitému výroku rozhodnutí,​ a možný dopad je třeba posuzovat vždy ve spojení se zněním konkrétního rozhodnutí//​
 +  * //103/1 b) SŘS)//
 +  * účastníkem územního řízení o umístění stavby a o využití území je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.
 +  * Prvním předpokladem pro naplnění definice účastníka řízení (tzv. souseda) je __existence vlastnického nebo jiného práva__ k pozemku nebo stavbě; tento předpoklad stěžovatel nepochybně splňuje. Druhým elementem je __potence plánované stavby přímo se dotknout vlastnického či jiného práva__ stěžovatele k pozemku nebo stavbě.
 +  * Krajský soud při výkladu této normy nesprávně dovodil, že se jedná o právní normu ovládanou správním uvážením kvůli obsaženému neurčitému právnímu pojmu.
 +    * Rozdíl mezi neurčitým pojmem a správním uvážením spočívá v tom, že pokud správní orgán dospěje k závěru, že určitou skutkovou podstatu lze podřadit pod neurčitý pojem obsažený v právní normě, nemá již prostor pro úvahu, pokud jde o volbu následků.
 +  * **Správní orgán se musí řádně a úplně vypořádat s argumentací jednotlivce,​ který tvrdí, že může být dotčen na svém vlastnickém právu v důsledku nárůstu hluku, v odůvodnění rozhodnutí**. Při aplikaci § 34 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. je nutno mít na zřeteli smysl a účel účastenství a právní názor Ústavního soudu ČR, že **pouze extenzivní výklad tohoto ustanovení je v souladu s ústavním pořádkem**. Je tedy nezbytné, aby správní orgán ve fázi zjišťování okruhu účastníků řízení provedl třeba i rozsáhlejší dokazování. Meze extenzivního výkladu jsou stanoveny požadavkem přímého dotčení na vlastnickém či jiném právu a okolnostmi daného případu.
 +  * **Soudy** mají sice při přezkumu interpretace a aplikace neurčitých právních pojmů relativně omezené pole působnosti,​ o to více však **musí dbát na to, aby správní orgán dostatečně jasně ve svém rozhodnutí identifikoval,​ z jakých podkladů dílčí závěry učinil** (tyto musí být součástí spisu) **a zda shromáždil dostatek podkladů pro učinění svých dílčích závěrů**,​ v neposlední řadě též s ohledem na přesvědčivost logické vazby mezi podklady a dílčími závěry a dílčími závěry navzájem. Jelikož žalovaný ve svém rozhodnutí uvádí skutečnosti,​ které tyto požadavky na aplikaci neurčitého pojmu nesplňují,​ dopustil se **nezákonnosti** svého rozhodnutí,​ pro niž měl krajský soud rozhodnutí žalovaného zrušit dle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
 +
 +  * Neurčitý právní pojem „přímo dotčen na vlastnickém právu“ ve smyslu § 34 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 je nutno interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v povaze umísťované stavby a jejích možných dopadech na okolí. Přímým dotčením vlastníka nemovitostí na jeho vlastnickém či jiném právu může být i dotčení vlastníka zvýšenou hlukovou hladinou nebo jiným znečištěním způsobeným intenzitou dopravy v důsledku rozhodnutí o umístění velkoskladu,​ který bude zásobován denně přijíždějícími a odjíždějícími kamióny pohybujícími se tak v bezprostřední blízkosti jeho nemovitosti.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code