Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:ii-us.770-2002 [2014/12/23 23:35] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== II. ÚS 770/02 ze dne 5. května 2004 - Vady způsobující nulitu (nicotnost) správního aktu ====== 
 +  * V českém právním řádu pak obecné vymezení vad, které způsobují nulitu (nicotnost) správního aktu, není, je třeba je dovozovat především z judikatorních závěrů a podpůrně z teorie správního práva. Judikatura i teorie při tom shodně uvádějí, že **o paakt**, jako správní akt, který nevyvolává jím zamýšlené účinky, **jde tehdy, jsou-li jeho vady zásadní a zřejmé, že na něj "nelze hledět"​ jako na správní akt** 
 +    * Na prvním místě je nicotnost správního aktu dovozována tam, **kde akt vydal správní orgán absolutně věcně nepříslušný** (příp. orgán instančně postavený na nižším stupni než orgán, kterému rozhodnutí příslušelo). 
 +    * Nicotnost správního aktu by pak (dle dalších závěrů odborné literatury, např. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 5. vydání, C. H. Beck 2003, str. 136 a násl., Průcha P.: Správní právo. Obecná část. 3. vydání, Masarykova univerzita v Brně 1999, str. 227 a násl., viz rovněž závěry in: Hoetzel. J.: Československé správní právo. Část všeobecná. Melantrich 1934, str. 268 a násl.) mohla nastat v důsledku stěžovatelem namítaného **nedostatku právního podkladu**. I zde je však třeba přihlédnout k tomu, o jaký nedostatek právního podkladu jde. Vzhledem k tomu, že se musí jednat o vadu naprosto zásadní a zřejmou, půjde o situaci, kdy právní podklad pro vydání správního aktu neexistuje vůbec (např. byl-li správní akt vydán na základě zrušeného právního předpisu apod.), nikoliv pak tehdy, spatřuje-li stěžovatelka v právním podkladu vady. 
 +    * Výhrada stěžovatelky,​ že pro uložení poplatkové povinnosti neměl tento orgán zákonnou oporu, není způsobilým důvodem k závěru o nicotnosti rozhodnutí;​ směřuje totiž proti věcné správnosti rozhodnutí a tu soud není oprávněn mimo rámec správního soudnictví přezkoumávat. 
 +    * **Obecné soudy vady právního podkladu nejsou oprávněny posuzovat**,​ mohly však být, a s ohledem na zásadu vigilantibus iura měly být uplatněny stěžovatelkou v řízení o opravných prostředcích proti vydanému rozhodnutí,​ eventuálně ve správní žalobě proti němu, nikoliv s odstupem více než čtyř let od vydání rozhodnutí za situace, kdy řádné opravné prostředky uplatněny nebyly vůbec. Sama skutečnost,​ že právní úprava (a to úprava sekundární,​ vydaná na základě zákonného zmocnění, i zmocnění samotné) by mohla být v rozporu s Ústavou, ovšem nezakládá její neplatnost, potažmo neexistenci. K tomu je třeba rozhodnutí Ústavního soudu, který případný nesoulad posoudí a eventuálně využije svého oprávnění ke zrušení právního předpisu či nikoliv. Stěžovatelka navíc začala tvrdit porušení svých práv zakotvených v čl. 11 odst. 5 Listiny až v řízení před obecnými soudy, přičemž rozhodnutím uložený poplatek bez námitek uhradila, aniž by bylo rozhodnutí nebo jeho právní podklad napaden, nelze proto tento nedostatek jednání ze strany stěžovatelky zhojit v řízení jiném. 
 +    * **Nelze tedy nikterak dovodit závěr, že právní podklad pro vydání rozhodnutí neexistoval,​ tedy ani nicotnost tohoto rozhodnutí.** Pokud stěžovatelka směřuje v dalším své námitky proti způsobu vyměření poplatku (jeho výše), jde o námitky směřující proti obsahu (věcné správnosti) správního rozhodnutí,​ k jejichž posuzování není dána pravomoc obecných soudů. Ani Městský soud v Praze ani Nejvyšší soud tedy nikterak neporušily práva stěžovatelky,​ když správní rozhodnutí o povolení k provozu audiotextových služeb posuzovaly z hlediska presumpce jeho správnosti a stěžovatelce její tvrzený nárok nepřiznaly.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code