Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

spravni-pravo:i-us-229-1998 [2014/12/20 19:22] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== I.ÚS 229/98 ze dne 1. 12. 1998 - K nemožnosti započtení vzájemných pohledávek ======
  
 +  * stěžovatel chtěl, aby se na jeho dluh vůči obci (místní poplatek ze vstupného, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt v celkové výši 9.213 Kč (včetně penále)) upatnilo započtení pohledávky za zhotovení díla pro obec
 +  * obec P. jednala v prvním případě na základě smlouvy o dílo v soukromoprávním vztahu, zatímco ve druhém případě, tj. při stanovení místních poplatků stěžovateli,​ jednala ve vztahu veřejnoprávním
 +  * V této souvislosti Ústavní soud odkazuje na vymezení pojmu "​orgán veřejné moci", které provedl již Ústavní soud ČSFR, a v němž **veřejnou moc** definoval zejména jako takovou moc, "​která __autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo nebo zprostředkovaně__. Subjekt, o jehož právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není s ním v rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu. __Veřejnou moc vykonává stát především prostřednictvím orgánů moci zákonodárné,​ výkonné a soudní a za určitých podmínek ji může vykonávat i prostřednictvím dalších subjektů. Kritériem pro určení, zda i jiný subjekt jedná jako **orgán veřejné moci**, je skutečnost,​ zda konkrétní subjekt rozhoduje o právech a povinnostech jiných osob a tato rozhodnutí jsou státní mocí vynutitelná,​ nebo zda může stát do těchto práv a povinností zasahovat__. Orgánem v právním slova smyslu je právnická osoba, vykonávající svou činnost jako povinnost nebo kompetenci a je zřízená k trvalému a opakujícímu se výkonu činnosti"​.
 +  * obecní úřad P., který stěžovateli vyměřil předmětné místní poplatky, nesporně jednal jako orgán veřejné moci. Stěžovatel proto ve vztahu k němu nebyl v rovnoprávném postavení a obsah vydaného rozhodnutí nezávisel na jeho vůli. V daném případě proto nemohlo dojít ani k započtení pohledávek,​ neboť pohledávka stěžovatele vůči obci P. měla charakter soukromoprávní a vyměřené místní poplatky byly založeny na předpisech práva veřejného.
 +  * osoby veřejnoprávní,​ uplatňující státní moc, mohou činit pouze to, co zákon stanoví - zákon takové započtení nezná
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code