Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Politologie, přednáška 8

Konzervatismus

 • není to ideologie - spíše „antiideologie“, maximálně doktrína
 • důležitý je řád ve společnosti, fungování autorit v ní → může se zvrhnout v autoritářství, nacionalismus, dříve klerikalismus, uzavírání se společnosti před vnějškem, čištění společnosti od vnějších vlivů
 • něco jako lékař - nemá iluze, ví, že všichni postupně chátráme, ale ze všech sil se snaží nemoc vyléčit nebo alespoň zpomalit
 • nemá iluze, že jsou lidé dobří, ale ani nerezignuje a nepokládá je za špatné
 • nejvíce zamlklý, nejhůře popsatelný
 • je jich málo - např. Lincoln, Adams (další prezident), Bismarck, Metternich, Churchill, de Gaulle, Nixon, Thatcherová, (politici) Aristoteles, David Hume, Edmund Burke, kardinál Newman, Alexis de Toquill, Joseph de Maistre, Charles Mauras, Robert [Musbet]?, Michael [Oakširt]?, Russel Kirk, Albert ? (napsal Proč nejsem konzervativcem), Bernad de Juvenel, Eric Fegerling?, Roger Scruton (v povinné literatuře jeho slovník, velmi významný, pořádal přednášky pro naše disidenty; velmi tvrdý konzervativec), Disraeli, Colerinde, Chateubriand, Balzac, Elliot, ?, u nás méně vyhraněno - Josef? Holeček, J. Š, Baar, Josef Pekař (historik), Vladimír Čermák (ústavní soudce v 1. soud, čtyři svazky o demokracii z konzervativního hlediska), Pavel Bratinka + Daniel Kroupa - zakladatelé ODA
 • je to spíš postoj, temperament, duševní rozpoložení, krédo než ideologie
 • letora - více než povaha, méně než ideologie
 • vznik jako reakce na VFR
  • všechny revoluce (kromě Americké) jsou neúspěšné, protože nikdy nedosáhnou všeho, co si vymysleli
  • Edmund Burke - už na začátku revoluce vyvěštil teror, napsal knihu, která se stala východiskem konzervatismu
   • empirická reakce na VFR
 • musí-li volit, dá konzervativec přednost řádu před svobodou
 • Friedrich von Hayek - nejvýznamnější kniha Cesta do otroctví
  • svět není chaotický, má svá pravidla, hlavu a patu
  • Hayek – řád jsou taková morální a právní pravidla, která garantují v chování takovou pravidelnost, že se stane předvídatelným, člověk může být svobodný uvnitř tohoto řádu
 • filozofie nedokonalosti člověka - zločin není produktem společenského prostředí, ale je to přirozenost člověka - brání se omlouvání všechno výchovou, prostředím → je pro přísnější tresty
 • odmítá abstraktně mluvit o člověku v rámci společnost, vnímá ho v kontextu rodiny, kultury, historie - člověk má potřebu někam patřit
  • souvisí s ideálem soudržné společnosti (sociální koheze)
  • → při soudržnosti společnosti vzniká veřejné mínění - pokud společnost soudržná není, vše závisí na právu, které nestíhá
  • → vytýká liberálům, že tradice, kulturu neberou v potaz
 • odmítá všeobecnou deklaraci lidských práv - nelze aplikovat na celý svět, lidé jsou různí
 • odmítá přenášení osvědčených postupů do jiných prostředí
 • je nepřenosný, nemá žádné mezinárodní hnutí, internacionálu; je vázaný na čas a místo
 • významný pojem autorita
 • lokální orientovanost - má respekt k místní komunitě, místním tradicím, aby se lidé cítili někde zakořenění → opět nepřenosné
 • konkrétní, pragmatický
 • celé 19. století - protest konzervatismu proti průmyslové revoluci, vykořenění lidí
 • nejvyšší hodnotou je řád, stabilita, předvídatelnost
 • skeptičtí k lidským právům - k jejich všeobecnosti, kde nejsou vynutitelná, je to jenom prázdná deklarace
 • velká skepse k multikulturalismu - oslabuje soudržnost
 • → touha uchovat věci tak jak jsou - protože jsou dobré samy o sobě nebo protože jsou pravděpodobně lepší, než jejich alternativa
 • obava z prudkých změn - výsledky jsou nejisté, velká rizika
 • jsou ochotní přijmout změny, ale nesmí se změnit jejich základní teze
 • společnost je nesamozřejmá vymoženost, i přes její nedostatky
 • nesouhlasí se sociálním inženýrstvím = velké plány, jak společnost vylepšit - maximálně piece engineering - vylepšování po krůčcích
 • respekt k rodině, k místnímu společenství - lokální patriotismus nejvíce ceněn - s místními, nepřenosnými tradicemi

Liberalismus

 • úplné jiný význam v Americe a na kontinentu
  • USA - liberál = levičák jako u nás socdem, i komunisté
  • evropský liberalismus = v USA libertarianismus
 • dá se přirovnat k hygienikovi - vytváří podmínky, aby se člověk mohl svobodně rozhodovat i mýlit
 • rovněž se brání názvu ideologie - není vše ideologie, co je -ismus
 • pro konzervativce je větším nepřítelem než socialismus
 • jde mu o svobodu jednotlivce - může se zvrhnout v boj všech proti všem, v rozklad společnosti, anomii → podle konzervativců destrukce řádu
 • spoléhá, že se každý o sebe postará sám, ono to nějak dopadne
 • nestaví si žádné hodnotové cíle
 • společné s konzervatismem
  • skeptické vůči silnému státu - snaha ho co nejvíce omezit - útlý, ale silný - ne slabý; motivy jsou různé
   • konzervativec - pokud existují vztahy ve společnosti, tradice, není stát potřeba
  • rozdílné pojetí svobody - k. - svoboda není automatická, od přírody, je produktem společnosti, bez jejichž vztahů a pravidel by svoboda neexistovala
 • čím silnější občanská společnost, tím slabší stát - společnost se má regulovat sama
 • nikdy nebyli nejsilnější stranou - vždy nějaká středová strana s 10 % - často jsou ale jazýčkem na vahách
 • spíše elitní strana → nikdy nebude vládnoucí, masová
 • u nás klasický liberalismus 19. století nebyl, dostal se až později - ale ztratil svůj „náboj“
  • liberalismus odmítnut v 1848
  • ke konci 19. století jím opovrhuje Masaryk - liberálové nezakotvení, pokleslí - platí o českém liberalismu, ne o klasickém
   • Čechy jsou země bez autorit - dáno slabou pozicí šlechty, podobě jako v USA
 • dává přednost prostředkům před cíly
  • všechny ideologie a revoluce dávají přednost cílům
  • nakonec se u cíle setkáme se sumou prostředkům, nakonec je cílem cesta
  • → liberalismus je neideologický
 • ucelená, jasná, srozumitelná doktrína
 • střízliví k demokracii - demokracie je tam, kde je garantována ochrana menšin, ne tam, kde je jen vláda většiny
  • → demokratismus, demokratura - ve slabším smyslu tyranie většiny, totalitní demokracie
 • snaha ho autonomii rozhodnutí člověka, právo svobodně se rozhodovat i mýlit
 • omezený stát
  • silnou občanskou společností do určité míry schopnou regulovat se sama
  • přesnou ústavou - především dělba moci
  • neustálé vyvažování mocí ve státě
 • nenásilné řešení konfliktů podle předem dohodnutých pravidel, základní metodou politiky je kompromis
 • vrchol v učení Karla Poppera
  • není v lidských možnostech s jistotou vědět, co je pravda - s jistotou můžeme vědět a dokázat omyl → verifikace, falzifikace
 • neoliberalismus
  • chvíli předtím se objevili neokonzervatismus
  • souvisí se situací po WWII - hospodářská krize, příklon k levici
   • → příklon ke konzervatismu → Thatcherová, Reagan
   • → reakce na krach socialismu - neoliberalismus = převládající český liberalismus
  • oba velmi radikální
  • u nás určil způsob ekonomické transformace - radikální a rychlá deregulace, privatizace (= zvlastnění)
  • stál na washingtonském konsensu = soubor naléhavých doporučení WB, MMF a amerického ministerstva financi - použít tzv. šokovou metodu, provést vše co nejrychleji → právo šlo stranou
  • → stát nakonec nereguloval ani to, co regulovat měl
 • libertarianismus v Evropě
  • cílem osvobodit člověka zvnějšku (státu) i zvnitřka (společenské konvence, vnitřní zábrany, předsudky)
  • bojují proti náboženství, rodině, společenským konvencí
  • není doktrína, spíše postoj
 • proti pozitivní diskriminaci (affirmative action) - různé kvóty, dočasně, než doženou zbytek společnosti
  • zásadní otázka, na které se liberál definuje
  • proti snaze hledat slova genderově negativní,… a dohánění podobných věcí do absurdit
 • velkým tématem politická konrektnost

Socialismus

 • má k ideologii nejblíže ze všech proudů; nejsnáze ideologizovatelný - má hodně abstraktních myšlenek
 • nejvyššími hodnotami rovnost a solidarita - může se zvrhnout v egalitářství (rovnostářství - společnost paradoxně chudne, nevytváří tolik bohatství) → potíže společnosti → despotismus
 • něco jako inženýr - plánuje budoucnost, akorát lidé nejsou tak dobří, aby mu plán vyšel; starostlivý otec - děti ho mohou zneužívat
 • velká šíře různých proudů, postojů - marxismus, leninismus, trockismus, sociální demokracie, eurokomunismus - 60. léta, Itálie, modernizovaný, Rudí Khmérové, anarchosyndikalismus, revolucionáři vs. nerevolucionáři, reformátoři - např. fabiánské hnutí, Anglie, autoritáři vs. demokraté
 • spíše systém argumentů než nějaké ucelené učení
 • některé dnes socialistické myšlenky vznikly úplně bez socialistické motivace
  • např. sociální zákonodárství Bismarcka - autoritativně-konzervativní motivace, dělníky pokládá za „vojáky hospodářství“ - snaha udělat je spokojenými → sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, sociální pojištění, chtěl zavést i právo na práci → nakonec šli i do WWI
  • welfare state = sociálně zodpovědný stát
 • dilema - hodnoty rovnost a svoboda
  • socialista slibuje obojí, ale ono to dohromady nejde
  • rovnost - lidé nejsou stejní, nemají stejné schopnosti, nezaviněná neštěstí,… → nutné je mít silný stát, který bude přerozdělovací politikou rovnosti pomáhat → silný stát potlačuje svobodu (a vice versa)
  • za všechny pozitivní hodnoty se platí
  • historicky socialisté tuto neslučitelnost podceňují - stát chudne → snaha ho posílit,…
 • → spíše než rovnost nabídne lidem jistotu - nebudou bohatí, ale mají práci, důchod, lékařskou péči - ukáže se, že mnoha lidem to stačí (za socialismu tyto jistoty byly, a proto na něj hodně lidí vzpomíná v dobrém)
 • vychází z představy, že člověk je dobrý (špatné prostředí ho zkazí) → když se prostředí zlepší (např. Rousseau - soukromé vlastnictví; dědické práv, i stát samotný a další instituce → instituční humanimus), zlepší se i člověk - mylné, lidé se po odstranění těchto institucí nezmění
 • path dependence - změny jsou pomalé, záleží na tom, čím už jsme prošli
 • de Toquill? - ancien régime = starý režim, který revoluci předcházel, se časem po revoluci pomalu vrací
 • zpravidla podceňují tvorbu bohatství - vzniká spíše za mimořádných okolností
  • např. z bohatství (honosný dům) se těžko dělá kapitál; sociální kapitál je možná důležitější než ostatní kapitál - je otázkou důvěry (ne všechno se dá hnát před soud nebo sepisovat obsáhlé smlouvy), sociálním kapitálem jsou i kontakty, právní jistota
 • de Soto? - peruánský spisovatel
 • Francis Fukuyama - kniha Trust
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code