Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

INFO

 • U zkoušky jsou losovány dvě otázky, každá z jedné skupiny označené I. a II.
 • Korektura - Michael Košnar, Fanda Tikal a Klára Švandelíková
 • Technické záležitosti - Michal Tuláček
 • http://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm - najdete tam např. tipy na nejproblematičtější otázky a časté chyby, které studenti dělají
 • Literatura:
  • Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin; Skřejpek, Michal: Římské právo, C.H.Beck.
  • Urfus, Valentin: Historické základy novodobého práva soukromého, C.H.Beck.
  • Balík, Stanislav: Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
  • Frýdek, Miroslav: Praktická cvičení z římského práva, KEY Publishing.

Kindle verze

Skupina I.

Název otázky Autor vypracování Zk.
1. Prameny práva za republiky Barbora Mimochodková 8-)
2. Lex XII tabularum Tereza Dvořáková Mojžíšová 8-)
3. Lex a plebiscitum Sophi Loudová 8-)
4. Iurisprudentia za republiky Tereza Dvořáková Mojžíšová 8-)
5. Edictum Matěj Kučera 8-)
6. Státní zřízení za republiky Tereza Dvořáková Mojžíšová 8-)
7. Obyčeje v římském právu Lucie Gavendová 8-)
8. Magistratury Tereza Dvořáková Mojžíšová 8-)
9. Comitia Klára Švandelíková 8-)
10. Praetor Tereza Dvořáková Mojžíšová 8-)
11. Dělení římského práva Katerina Hendrychova 8-)
12. Ius gentium, ius honorarium Přemek Bartoš 8-)
13. Ius civile Přemek Bartoš 8-)
14. Prameny práva za principátu Přemek Bartoš 8-)
15. Constitutiones principum Jindra Vít 8-)
16. Iurisprudentia za principátu Kateřina Buchtová8-)
17. Prameny práva za dominátu Jindra Vít 8-)
18. Codex Theodosianus Bára Skolková 8-)
19. Citační zákony Bára Schmidtová 8-)
20. Iurisprudentia za dominátu Kateřina Buchtová 8-)
21. Corpus Iuris Civilis Bára Skolková 8-)
22. Digesta Tereza Jedličková 8-)
23. Glosátoři Kateřina Buchtová 8-)
24. Komentátoři Kateřina Buchtová 8-)
25. Mos gallicus Petra Chvátalová 8-)
26. Usus modernus pandectarum Veronika Pochobradská 8-)
27. Německá pandektistika Jana Němcová 8-)
28. Kodifikace římského práva Nicole Štýbnarová 8-)
29. Právní subjektivita v římském právu Jitka Čeřovská 8-)
30. Způsobilost k právnímu jednání v římském právu Jitka Čeřovská 8-)
31. Omezení způsobilosti k právnímu jednání v římském právu Jitka Čeřovská 8-)
32. Význam věku v římském právu Jakub Drápal 8-)
33. Právní postavení žen v římském právu Jakub Drápal 8-)
34. Tutela Bára Schmidtová 8-)
35. Cura Bára Schmidtová 8-)
36. Právnické osoby Bára Schmidtová 8-)
37. Capitis deminutio Tereza Haasová 8-)
38. Personae sui iuris a personae alieni iuris Tereza Haasová 8-)
39. Agnatio Ella Toužimská 8-)
40. Druhy příbuzenství v římském právu Rudolf Prokop 8-)
41. Cognatio Ella Toužimská 8-)
42. Servi Rudolf Prokop 8-)
43. Manumissio Rudolf Prokop 8-)
44. Trojí status římského občana Michaela Býčková 8-)
45. Matrimonium Barbora Mimochodková 8-)
46. Překážky manželství Nikola Janoušková 8-)
47. Manus Katerina Roubalova 8-)
48. Majetkové vztahy mezi manžely Katerina Roubalova 8-)
49. Pater familias Katerina Roubalova 8-)
50. Peculium Katerina Roubalova 8-)
51. Actiones adiectitiae qualitatis - noxální ručení Jan Janoušek 8-)
52. Negotium – pojem a druhy Petr Veselý 8-)
53. Negotium – obsah Petr Veselý 8-)
54. Condicio Alexandra Javoreková 8-)
55. Modus (účelové určení) Alexandra Hruboňová 8-)
56. Dies a tempus Alexandra Hruboňová 8-)
57. Náležitosti právního jednání podle římského práva Michaela Blažková 8-)
58. Projev vůle v římském právu – formy a vady Marek Pelán 8-)
59. Error Alexandra Javoreková 8-)
60. Pohnutky právního jednání Hana Pultarová 8-)
61. Zastoupení v římském právu Matěj Kučera 8-)
62. Neplatnost právního jednání v římském právu Adzia Stec 8-)
63. Culpa Kateřina Odvárková 8-)
64. Bona fides Tereza Jedličková 8-)
65. Vývoj a charakter římského civilního procesu Karolína Kolářová8-)
66. Soudní organizace ve starověkém Římě Marek Pelán 8-)
67. Legisakční proces Michael Košnar 8-)
68. Exekuce v legisakčním řízení Karel Kopeček 8-)
69. Formulový proces Michael Košnar 8-)
70. Actiones Tereza Vopěnková 8-)
71. Actiones in rem Tereza Vopěnková 8-)
72. Actiones in personam Tereza Vopěnková 8-)
73. Actiones poenales Martin Pečinka 8-)
74. Formula Klára Švandelíková 8-)
75. Litiscontestatio Klára Švandelíková 8-)
76. Majetková exekuce Alexandra Javoreková 8-)
77. Cognitio extra ordinem Markéta Vacková 8-)
78. Mimořádné magistrátské prostředky Markéta Vacková 8-)
79. Interdicta Martina Belková 8-)
80. Mimosoudní vyřešení sporu Klára Švandelíková 8-)

Skupina II.

Název otázky Autor vypracování Zk.
1. Res - pojem a dělení Marek Hrubeš 8-)
2. Res extra commercium Martina Novotná 8-)
3. Pojem věcných práv Dominika Klimešová 8-)
4. Právní úprava nemovitostí Hana Pultarová 8-)
5. Dominium – obsah a charakter Olivia Hütterová 8-)
6. Dominium – druhy Olivia Hütterová 8-)
7. Rei vindicatio Nicole Štýbnarová 8-)
8. Actio Publiciana in rem Leona Hartmanová 8-)
9. Actio negatoria Leona Hartmanová 8-)
10. Omezení vlastnického práva Tomáš Martinec 8-)
11. Condominium Marek Hrubeš 8-)
12. Derivativní způsoby vzniku vlastnictví Hana Janotová 8-)
13. Ochrana vlastnického práva Tomáš Martinec 8-)
14. Mancipatio Lenka Chalupská 8-)
15. In iure cessio Marek Hrubeš 8-)
16. Traditio Lenka Chalupská 8-)
17. Originární způsoby vzniku vlastnictví Martina Novotná 8-)
18. Occupatio Tereza Vopěnková 8-)
19. Bonitární vlastnictví Martin Pečinka 8-)
20. Usucapio Nikola Janoušková 8-)
21. Accessio Anna Žižková 8-)
22. Fructus Anna Žižková 8-)
23. Zánik vlastnictví Martina Belková 8-)
24. Possessio – pojem a obsah Martin Pečinka 8-)
25. Possessio – ochrana Martin Pečinka 8-)
26. Iura in re aliena Hana Janotová 8-)
27. Servitutes Jana Staňková 8-)
28. Servitutes praediorum Jana Staňková 8-)
29. Servitutes personarum Jana Staňková 8-)
30. Ususfructus Nikola Janoušková 8-)
31. Superficies a emphyteusis Hana Janotová 8-)
32. Obligatio – pojem a druhy Veronika Moravová 8-)
33. Obsah obligace Veronika Moravová 8-)
34. Naturální obligace Veronika Moravová 8-)
35. Obligatio – vznik Jan Formánek 8-)
36. Obligatio – subjekty Jan Formánek 8-)
37. Obligatio – zajištění Jan Formánek 8-)
38. Osobní zajištění obligace Veronika Moravová 8-)
39. Převod obligace Klára Švandelíková 8-)
40. Zánik obligace Klára Švandelíková 8-)
41. Solutio Terezie Průšová 8-)
42. Prodlení Terezie Průšová 8-)
43. Novatio Terezie Průšová 8-)
44. Zástavní právo Lucie Tomášková 8-)
45. Pignus Lucie Tomášková 8-)
46. Hypotéka Lucie Tomášková 8-)
47. Contractus – pojem a druhy Fanda Tikal 8-)
48. Delictum Klára Švandelíková 8-)
49. Verbální a literární kontrakty Zdeněk Bezpalec 8-)
50. Reálné kontrakty Zdeněk Bezpalec 8-)
51. Typová vázanost Klára Švandelíková 8-)
52. Mutuum a usurae Leňulka Řehořová 8-)
53. Commodatum Leňulka Řehořová 8-)
54. Depositum Dorka Nožičková 8-)
55. Konsenzuální kontrakty Klára Švandelíková 8-)
56. Emptio venditio Marcela Čerešňáková 8-)
57. Předmět kupní smlouvy Marcela Čerešňáková 8-)
58. Právní vady věci u kupní smlouvy Marcela Čerešňáková 8-)
59. Faktické vady věci u kupní smlouvy Marcela Čerešňáková 8-)
60. Locatio conductio Stulíková, Záleská 8-)
61. Societas a consortium Jana Němcová 8-)
62. Mandatum Jakub Růžička 8-)
63. Innominátní kontrakty Klára Švandelíková 8-)
64. Negotiorum gestio Kryštof Petrusek 8-)
65. Obligationes quasi ex contractu Marie Ševelová 8-)
66. Obligationes quasi ex delicto Marie Ševelová 8-)
67. Condictiones sine causa Jana Němcová 8-)
68. Pacta Dorka Nožičková 8-)
69. Odpovědnost při reálných kontraktech Kateřina Hricová 8-)
70. Titulus a modus Stulíková, Záleská 8-)
71. Delicta praetoria Alexandra Javoreková 8-)
72. Furtum Vojta Novotný 8-)
73. Damnum iniuria datum Vojta Novotný 8-)
74. Iniuria Vojta Novotný 8-)
75. Principy dědického práva V. Černovská, K. Jankových 8-)
76. Testamentární způsobilost Leona Sladkovská 8-)
77. Testament – pojem a druhy Leona Sladkovská 8-)
78. Testament – obsah Leona Sladkovská 8-)
79. Testament – zrušení a neplatnost Leona Sladkovská 8-)
80. Dědická substituce Stulíková, Záleská 8-)
81. Legatum a fideicommissum Alexandra Javoreková 8-)
82. Práva nepominutelných dědiců Klára Švandelíková 8-)
83. Intestátní posloupnost civilní Anička Konopásková 8-)
84. Intestátní posloupnost praetorská Anička Konopásková 8-)
85. Intestátní posloupnost justiniánská Anička Konopásková 8-)
86. Pozůstalost – obsah Terezie Průšová 8-)
87. Pozůstalost – nabytí Terezie Průšová 8-)
88. Heredes Sophi Loudová 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code