Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2013/2014

6.1.2014

Obecná část

 • Co je to Senatum consulta = rozhodnutí senátu
 • CO je to Album senatorum = senátorské album, zápisem se občan stával senátorem, vedli nejprve konzulové později censoři
 • Co to jsou Justiniánské instituce = součást CIC, právní příručka
 • Kdo to byl Pontifex maximus = římský velekněz
 • K čemu slouží lex curiata de imperio = zmocňovací zákon nejvyšším úředníkům od Comitia Curiata
 • Na jakém principu jsou comitia curiata = dělení podle kurií - rodové dělení
 • Činnost praetora urbana = jurisdikce ve věcech římských občanů
 • Příklad nepsaného práva = obyčejové právo, leges regiae předtím, než byly sepsány
 • Co to byla kompilační komise = komise zřízená k sestavení CIC

Osoby

 • Pater familias4 moci, uveďte všechny = patria potestas, manus maritalis, dominica potestas, mancipium
 • Je dítě se svým bratrancem z matčiny strany kognátsky příbuzným? = ANO
 • Uveďte gradus a druh linie u bratrance = 4.gradus, transverzální linie
 • Co je to linea recta = linie přímá
 • od kolika let může Říman vstoupit do manželství cum manu = (?12 dívky, 14 chlapci?)
 • Co je to ius postliminii? = právo římana po osvobození ze zajetí se navrátit do všech svých původních práv a povinností (kromě těch faktických - manželství…)
 • Nad kým vzniká cura debilium? = nad osobami tělesně postiženými
 • Co zakázalo lex poetelia papiria? = personální exekuci - upadnutí do otroctví kvůli dluhům
 • Co je to repudio = zapuzení, způsob ukončení manželství
 • Kdo je zodpovědný za delicta osob alien iuris? = Pater familias

Věci

 • Co jsou to Res mobiles = věci movité
 • Res omnium communes = věci všem lidem společné (vzduch, voda…)
 • Ius utendi = právo věc užívat
 • Co znamená, že je mancipace abstraktní právní jednání? = jednalo se o obrazný prodej, nemusel být zveřejněn důvod jeho provedení
 • Jak se může bonitární vlastník bránit žalobě vlastníka kviritského = exceptio rei venditae ac traditae
 • Jaká žaloba se dá použít na ochranu služebnosti = Vindicatio servitutis, Petitio ususfructus
 • Kolik slavnostních svědků je třeba k mancipaci = 5
 • Rozdíl mezi držbou a držbou odvozenou = u držby odvozené chybí animus (vůle být vlastníkem)
 • Usucapio libertatis = vydržení svobody
 • K jakému druhu práv se řadí iura in re aliena? = (věcná práva)

8.1.2014

Obecná část

 • Kdo nechal sepsat CIC? Justinanán
 • Jedna mimořádná magistratura. Diktátor
 • Kdo volil konzuly? Comitia Centuriata
 • Na jakém principu fungovala comitia centuriata? Majetkového censu.
 • Co je consilia plebis? vrcholný orgán plebejů
 • Co je to vulgarizace římského práva? Zjednodušování římského práva za doby dominátu.
 • Co je lex v republikánském významu? zákon- vše co je závazné
 • V jakém století byly sepsány Gaiovy Instituce? 2.n.l.
 • Kdo jsou to equites? Jezdci, nižší šlechta za republiky
 • Co spadá do agendy praetora peregrina? Vztahy s cizinci

Osoby

 • Dva kolaterální vztahy.
 • Stupeň a linie s dědečkem.
 • Pacta dotalia.
 • Je manželský syn kognátem strýce z otcovy strany (myslím)?
 • Dva typy tutely.
 • Dva druhy peculia.
 • Co se stane s právními vztahy patera familias, který se vrátí ze zajetí zpět na území Říma?
 • Koho chránil Lex Plaetoria?
 • Absolutní překážka manželství a příklad.
 • Co je to divortium?

Věci

 • Ius fruendi.
 • Kdo je pasivně legitimován k reivindikaci?
 • Nunkupace.
 • Jaký je právní vztah pronájemce k pronajaté věci?
 • Co to znamená, že má vlastnické právo elasticitu?
 • Res immobiles.
 • Expropriace.
 • Rozdíl mezi detencí a odvozeným vlastnictvím?
 • Cautio damni infecti.
 • Co to je erga omnes?

10.1.2014

Obecná část

 • Kdo jako první rozdělil lidi do tříd podle majetku?
 • Jaký význam měl senát za království?
 • Příklad zákoníku barbarského práva.
 • Decretum.
 • Kolik desek se zachovalo ze zákona 12 desek?
 • Jaké je funkční období censorů?
 • Uveďte legislativní orgán za republiky.
 • Základní pramen práva před vydáním zákoníku 12 desek.
 • K čemu sloužila autorizace právníků císařem?
 • Leges regiae.

Osoby

 • V jakém gradu jsem se svou tetou a co je to za linii?
 • Co jsou nevlastní sourozenci?
 • Co je to ius comercii?
 • Difarreatio.
 • Coemptio.
 • Turpis.
 • Způsoby nabytí občanského práva.
 • Tutor testamentarius.
 • Jak se nazávalo osvojení osoby sui iuris?
 • Affinitas.

Věci

 • Jakým způsobem je možný zánik pozemkové služebnosti?
 • Jakým způsobem probíhá převod práva per aes et libram?
 • Ius dispodendi.
 • Confusio.
 • Res sanctae.
 • Immise.
 • Rozdíl mezi držbou a detencí.
 • Druhy vlastnického práva.
 • Operis novi nuntiatio.
 • Condominium.

21. 1. 2014

Obecná část

 • Nejstarší comitia.
 • Kdo interpretoval právo do 4. st. př. n. l.?
 • Kdo je imperator?
 • Republikánský právník.
 • Rescripta.
 • Právnické školy.
 • Dva kodexy 4. a 3. století př. n. l.
 • Rogator legis.
 • Cura morum.
 • Co je to potestas?

Osoby

 • Mancipium.
 • Kdo je ingenui.
 • Jak lze ztatit za života kognátské příbuzenství?
 • Tutela dativa.
 • Jeden způsob propuštění otroka podle civilního práva, jeden podle preatorského.
 • Kdo jsou coloni?
 • Domněnka otcovství.
 • Co je agnatio.
 • Příbuzenské vztahy mezi snachou (manželství cum manu) a tchánem – všechny.
 • Donatio propter nuptias.

Věci

 • Res sacrae.
 • Příklad věci hromadné.
 • Tradice nemancipační věci v bonitárním vlastnictví, co vznikne za vlastnictví?
 • Derelectio.
 • Constitutum possessorium.
 • Interdictum utrubi.
 • Ius adrescendi.
 • Res furtivae.
 • Nuda proprietas.
 • Jak se stává usufruktář vlastníkem?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code