Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2012

7. 1. 2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. Vysvětlete lex curiata de imperio.
 2. V jakém století byly vydány Gaiovy Instituce?
 3. Uveďte 3 klasické právníky.
 4. Uveďte alespoň 3 prameny práva za doby republiky.
 5. Ius intercessionis.
 6. Concilia plebis.
 7. Uveďte sbírky císařských konstitucí z 3. a 4. st. n. l.
 8. Vysvětlete, co je edikt.
 9. Na jakém principu fungovala comitia tributa?
 10. Co znamená v činnosti právníků „cavere“?

2. oddíl - Práva osob

 1. Co je cura?
 2. Co v římském právu určovala hranice 25 let?
 3. Kdo to byl turpis?
 4. S čím se pojí Lex Antoniana?
 5. Kdo jsou descendentni? Uveď 1 příklad.
 6. Uveď 3 kognátské příbuzné v linii přímé.
 7. Uveď 2 způsoby nabytí agnátství.
 8. Co znamená, že překážka manželství je relativní?
 9. Pacta dotalia.
 10. Co je nasciturus?

3. oddíl - Věcná práva

 1. Uveď 1 civilní plod.
 2. Praescriptio longi temporis.
 3. Do jakého druhu práv řadíme vlastnické právo?
 4. Actio confessoria.
 5. Jaké vlastnictví vzniká mancipací italského pozemku od bonitárního vlastníka?
 6. Accessio.
 7. Specificatio.
 8. Kauzálnost tradice (= proč je tradice kauzální)
 9. Actio communi dividendo.
 10. Nuda proprietas.

11. 1. 2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. Hlavní pramen práva před vydáním Zákona 12ti desek.
 2. Co je ius civile?
 3. Na jakém principu byla založena comitia curiata?
 4. Kdo jako první rozdělil obyvatelstvo dle majetku?
 5. Jak dlouhé je funkční období censora?
 6. Rok vydání Lex Hortensia.
 7. Latinsky král.
 8. Iurisprudence.
 9. Justiniánské Instituce.
 10. ?

2. oddíl - Práva osob

 1. Co znamená pojem „polorodí sourozenci“? + Uveď 1 příklad.
 2. Kdo je kolaterát? + Uveď 1 příklad.
 3. Co znamenala hranice 7 let?
 4. Co je to dos?
 5. 3 způsoby zániku moci otcovské.
 6. Co je to infamia.
 7. Tutela dativa.
 8. Coemptio (Koempce).
 9. Peculium castrense.
 10. Propuštění na svobodu dle ius civile.

3. oddíl - Věcná práva

 1. Res furtiva.
 2. Alluvio.
 3. Agrimensor.
 4. Jaké vlastnictví vzniká tradicí mancipační věci?
 5. Actio finium regundorum.
 6. Operis novi nuntiatio.
 7. Traditio brevi manu.
 8. Jak jsou na tom peníze z hlediska spotřebitelnosti?
 9. Jakou žalobou se může chránit vlastník pozemku, když mu tam někdo jiný provozuje domnělou služebnost?
 10. Jiné označení naturale possesio.

21.1.2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. kdo je to princeps - hlavní senátor (předsedal senátu), titul císaře (proto jméno principát
 2. kdo volil consuly, které shromáždění - comitia centuriata
 3. nejstarší ze shromáždění - comitia curiata
 4. co je to plebiscitum - usnesení consilia plebis tributa
 5. co je tu ius v období dominátu - právo staré
 6. plebejské magistratury (2) - plebejský aedil, tribun lidu
 7. co jsou to leges regiae - královské zákony
 8. kdo je to rogator - navrhovatel zákona
 9. pramen práva v Codex Iustinianus - císařské konstituce
 10. co je to ius honorarium - praetorské právo, masa práva vytvářená úředníky

2. oddíl - Práva osob

 1. kdo je servus - otrok
 2. adopce osoby sui iuris - arrogace
 3. kdy bylo dáno občanství téměř všichni svobodní obyvatelé říma - 212 nl
 4. tutela legitimis - poručenství ze zákona
 5. capitis deminutio - právní smrt, ztráta jednoho ze tří statusů
 6. kdy je dítě legitimní - (182, 300)
 7. ius comercii - právo uzavírat obchody podle ius civile
 8. 2 tutely - tutela mulierum, tutela impuberum
 9. je manželské dítě kognátem tety z matčiny strany - ano
 10. adsertor ad libertam - svědek při manumissiu otroka podle ius civile (manumissio per vindictam)

3. oddíl - Věcná práva

 1. cautio damni infecti - záruka proti hrozící škodě
 2. confusio - slití
 3. confimium - mez (mezi pozemky)
 4. jak se řekne latinsky smíchání dvou sypkých látek - commixtio
 5. jaké vlastnictví vznikne tradicí nemancipační věci - kviritské vlastnictví
 6. věc ničí - res nullius
 7. K čemu je Actio Publiciana in Rem - ochrana bonitárního vlastnictví
 8. Co je to interdictum recuperandae possesio - žaloba na ochranu držby nemovitosti
 9. Proti komu je actio negatoria - proti tomu, kdo neoprávněně vykonáva služebnost na mém pozemku / ruší vykonávání mých vlastnických práv na pozemku
 10. Komu patří moře - všem lidem

4. 2. 2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. Co je to civitas?
 2. Co je to oratio?
 3. Kdo to byli decemvirové?
 4. Kdo byl v čele kodifikační komise CIC?
 5. Dvě nejvýznamnější římské právní školy.
 6. Jmenuj jednoho právníka období republiky.
 7. Vyjmenuj tři nejdůležitější právní sbírky z počátku 6. st. n. l.
 8. Co jsou to senatus consulta?
 9. Jaký význam měla republika v období římské republiky?
 10. Co jsou to rescripta?

2. oddíl - Práva osob

 1. Co je to tutela?
 2. Kdo je to kolón?
 3. Kdo je kognát?
 4. V jakém grádu a linii jsou strýc se synovcem?
 5. V jakém grádu a linii jste se svým pravnukem?
 6. Je manželský syn kognát se strýcem z otcovy strany?
 7. Co je to dominica potestas?
 8. Jmenuj alespoň 2 relativní překážky manželství.
 9. Kdo je ingenui?
 10. Jak se nazývá majetek vydělený otcem k užívání syna nebo otroka?

3. oddíl - Věcná práva

 1. Latinsky držba.
 2. Co je to occupatio?
 3. Co je res mobiles?
 4. Co je to percepce?
 5. K čemu slouží superficies?
 6. K čemu slouží interdictum recuperande possessionis?
 7. Jmenuj alespoň dvě žaloby na ochranu kviritského vlastnictví.
 8. Jak se říká tomu, když člověk nabyde vlastnictví k věci, kterou už má u sebe?
 9. Na příkladu uveď příslušenství k věci.
 10. Komu patří mladý zdravý otrok, který se ocitne na ulici?

7. 1. 2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. Vysvětlete lex curiata de imperio.
 2. V jakém století byly vydány Gaiovy Instituce?
 3. Uveďte 3 klasické právníky.
 4. Uveďte alespoň 3 prameny práva za doby republiky.
 5. Ius intercessionis.
 6. Concilia plebis.
 7. Uveďte sbírky císařských konstitucí z 3. a 4. st. n. l.
 8. Vysvětlete, co je edikt.
 9. Na jakém principu fungovala comitia tributa?
 10. Co znamená v činnosti právníků „cavere“?

2. oddíl - Práva osob

 1. Co je cura?
 2. Co v římském právu určovala hranice 25 let?
 3. Kdo to byl turpis?
 4. S čím se pojí Lex Antoniana?
 5. Kdo jsou descendentni? Uveď 1 příklad.
 6. Uveď 3 kognátské příbuzné v linii přímé.
 7. Uveď 2 způsoby nabytí agnátství.
 8. Co znamená, že překážka manželství je relativní?
 9. Pacta dotalia.
 10. Co je nasciturus?

3. oddíl - Věcná práva

 1. Uveď 1 civilní plod.
 2. Praescriptio longi temporis.
 3. Do jakého druhu práv řadíme vlastnické právo?
 4. Actio confessoria.
 5. Jaké vlastnictví vzniká mancipací italského pozemku od bonitárního vlastníka?
 6. Accessio.
 7. Specificatio.
 8. Kauzálnost tradice (= proč je tradice kauzální)
 9. Actio communi dividendo.
 10. Nuda proprietas.

30. 5. 2013

1. oddíl - Všeobecná část

 1. Latinsky král.
 2. Digesta - kdy?
 3. Co je iurisprudence?
 4. Kdy byl vydán Zákon 12 desek?
 5. Kdy byl vydán Věčný Hadrianův edikt?
 6. Právník významný v citačním zákoně v roce 426.
 7. Princip kolegiality.
 8. 2 plebejské magistratury.
 9. Co je plebiscitum?
 10. Co je to cenzus?

2. oddíl - Práva osob

 1. Co je affinitas?
 2. V jakém stupni a v jaké linii jsou spolu strýc a synovec?
 3. Možnost sňatku bratrance a sestřenice - ano/ne.
 4. Kdy bylo přiznáno občanství všem obyvatelům?
 5. Druhy právnických osob.
 6. Co je česky cura?
 7. Jaký význam má dosažení věku 25 let?
 8. Co je to ascendent a příklad.
 9. Co je to ius conubii?
 10. 2 příklady vzniku agnátství.

3. oddíl - Věcná práva

 1. K čemu slouží actio negatoria?
 2. Co je emphyteusis?
 3. Jak se řekne latinsky držba?
 4. Pozemková služebnost.
 5. Jak se nabývá držba, když máte věc už u sebe?
 6. Jaké vlastnictví vzniká tradicí mancipační věci?
 7. Co je to adiudicatio?
 8. Jak se řekne věc ničí?
 9. 1 příklad civilního plodu.
 10. Žaloba na ochranu bonitárního vlastnictví.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code