Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů LS 2012/13

Štědrý nebožtík (22. 5. 2013)

V době konzulátu Gaia Iulia Caesara žil v Říme chudý obchodník Gaius. Jednoho dne jej navštívil Tiberius a nabídl mu krásnou sochu bohyně Múzy od Praxitela. Spoléhal na to, že Gaius nepozná, že jde o zdařilý padělek, což se potvrdilo a Gaius sochu koupil, aby potěšil svoji milenku Amorfu. Gaius se však ze sochy příliš dlouho netěšil. Týden po koupi spadl z koně a zabil se. Zanechal po sobě manželku sine manu Lucretii, dvě dcery (11 a 15 let) a zapečetěnou závěť, ve které však veškerý svůj majetek odkazoval své milence Amorfě (žádná další osoba nebyla v závěti zmíněna). Amorfě udělala zpráva o Gaiově smrti radost a jelikož o obsahu závěti věděla, ihned se vydala ujmout se pozůstalosti. Jako první si odnesla z Gaiova domu právě sochu Múzy, ovšem na rozdíl od Gaia poznala, že jde o kopii. Jelikož věděla, od koho sochu koupil, obrátila se na Tiberia s žádostí, aby jí vrátil peníze, s tím, že Gaius byl při prodeji podveden. Ten však odmítl.

 1. Který z dědiců bude mít status nepominutelného dědice podle ius civile? (uveďte alespoň jednoho)
 2. O jaký druh dědice jde v případě Amorfy?
 3. Jakým právním prostředkem praetorského práva se může případně domáhat Lucretie vydání sochy na Amorfě, pokud by se závěť ukázala neplatnou (uveďte všechny)?
 4. Ve kterých dědických třídách praetorské intestátní posloupnosti by dědila Lucretie, pokud by se závěť ukázala neplatnou (uveďte všechny)?
 5. Co by mohlo způsobit neplatnost závěti?
 6. Bude-li závěť platná, jakou žalobou se budou moci domáhat svého nároku členové Gaiovy rodiny?
 7. Pokud by Gaius v testamentu konkrétně sochu Múzy odkázal Lucretii, v rozporu s jakým principem dědického práva by takové ustanovení závěti bylo?
 8. Posuďte platnost smlouvy mezi Gaiem a Tiberiem.
 9. Jakou žalobu by měl Gaius proti Tiberiovi, pokud by padělek objevil sám?
 10. Uveďte všechny druhy příbuzenství, které pojí Lucretii s oběma dětmi.

Správné odpovědi zveřejněné KPD: 1. obě dcery, 2. extraneus/voluntarius, 3. interdictum Quorum Bonorum, 4. unde vir et uxor (4.), 5. více možností (stačí jedna) např. porušení petice 6. querella inoficiosi testamenti 7. princip univerzální sukcese 8. platná 9. actio doli 10. kognace.

Vymahači (30. 5. 2013)

V časech císaře Nerona žil v Římě obchodník nevalné pověsti Marcus. Rozhodl se založit společnost na vymáhání dluhů, ovšem potřeboval společníky. Důvěřivého Gaia přesvědčil, aby se stal jeho společníkem s tím, že neponese žádné riziko a nebude mít tedy podíl na ztrátě společnosti. Zoufalého Tiberia naopak donutil vstoupit s tím, že nebude mít žádný podíl na zisku společnosti, pouze ponese ztrátu. Marcus i Tiberius vložili do společnosti 1000 sesterciů, Gaius pak jen 500. Výši podílů na společnosti si společníci neujednali. Jejich prvním „zákazníkem“ byl Septimus, který dlužil 20 000 sesterciů i s úroky bankéři Herkulovi. Jelikož Septimus neměl žádné peníze, donutil jej Marcus pod pohrůžkou smrti, aby mu prodal jeho otroka Calipa, a to za směšnou cenu 5 sesterciů. Calipa chtěl pak Marcus prodat, část z výtěžku odevzdat Herkulovi za jeho pohledávku a část si nechat, jako svoji provizi. Vystrašený Septimus otroka pod nátlakem prodal, aby se Marka zbavil. Calipa si od Marka následně koupil překupník Eustachio. Septimus však později nabyl odvahy a požadoval na Eustachiovi vrácení Calipa. Eustachio odmítl Calipa vydat. Druhý dlužník, na němž společníci vymáhali dluh, byl Senectus, jemuž pohrozili, že pokud nezaplatí, zařídí exekuci na jeho majetek. Také Senectus zaplatil.

 1. Které z uvedených osob jsou společníky ve zmíněné societě?
 2. Jak velké jsou podíly společníků?
 3. Uveďte alespoň jednu žalobu Herkula proti Septimovi? (latinsky)
 4. Jakou žalobu bude mít Septimus proti Markovi? (latinsky)
 5. Kdo bude vlastníkem Calipa poté, co jej koupil Eustachio?
 6. Jak se nazývá žaloba, kterou by mohla být zahájena exekuce na Senecta?
 7. Který zákon omezoval dlužní otroctví?
 8. Tiberius po nějaké době prozřel a dožadoval se vrácení vložených 1000 sesterciů. Jakou žalobu může k takovému nároku použít?
 9. Jakou žalobu mohou společníci použít speciálně na rozdělení společného majetku, pokud by se nepohodli?
 10. Jmenujte plod, který se vyskytuje v textu.

Správné odpovědi zveřejněné KPD: 1. Gaius a Marius, 2. 50/50, 3. actio certae creditae pecuniae, 4. actio quod metus causa / actio ex stipulatu, 5. Eustachio, 6. actio iudicati, 7. lex Poetelia, 8. condictio sine causa, 9. actio communi dividundo, 10. úroky

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code