Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Říman, přednáška 8

Říman 23.11. (Falada) - alespoň osnova

RODINA Status familie Osoba sui iuris X alien iuris Pater familias – otec rodiny - manus – moc nad manželkou - patria potestas – moc otcovská - dočasné otroctví – mancipium - dominia potestas – moc nad otroky - má právo nad životem a smrtí nad osobami v jeho moci

Osoby alien iuris – mohou nabývat práva/majetek (ve prospěch svého pater familas), ale nemohou závazky

Peculium – majetek, který např. otec svěří synovi k hospodaření

Emancipace

Agnátské příbuzenství = 2 osoby jsou agnátsky příbuzné, podléhají-li stejné moci otcovské nebo manželské, počítaje v to i nositele této moci, anebo by této moci podléhaly, pokud by ještě její nositel žil. Agnátské příbuzenství je širší pojem než agnátská rodina. Agnaci zprostředkovává výhradně muž. (otec – dcera – nemanželský vnuk – vnuk není agnátsky příbuzný s otcem) Vznik agnace: 1) adopce 2) arogace 3) sňatek

Kognátní příbuzenství (pokrevní) = 2 osoby jsou pokrevně příbuzné, pokud pocházejí jedna od druhé a to buď přímo nebo zprostředkovaně, anebo mají společného předka. Nelze uměle zřídit ani zrušit. Linie přímá (ascendenti, descendenti) x pobočná (kolateráti) Počítání dle stupňů příbuznosti (čtvrtý stupeň je tzv. volný) Domněnky otcovství (vyvratitelné) – narození 181 dnů po svatbě a do 10. měsíce po konci manželství

Švagrovství (afinita)

Gentilita – archaická záležitost

Matrimonium – manželství Afectio maritalis Concubinatus Concubernia Překážky manželství 1) absolutní – vylučuje manželství s kýmkoliv (věk, nepříčetnost, vdovský rok…) 2) relativní – vylučuje jen konkrétné okruh osob (příbuzenství, rozdílný stav, náboženství..) Vstup do manželství - confareace - koempce - úsus Rozvod Věno, výbava

Poručnictví (tutela incuperum, inpositio autoritatis, gestio, nad ženami..) X Opatrovnictví (ostatní situace)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code