Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska6 [2010/11/09 13:52] (aktuální)
Jan Chmel vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Říman,​ přednáška 6======
 +
 +===doplnění z minula===
 +  * **Nasciturus**= plod jako fyzická osoba v době těhotenství- teoretická konstrukce, založená na předpokladu,​ že fyzická osoba existovala již mezi početím a svým narozením- podmínkou však je, že dítě se musí narodit živé a mít lidskou podobu, jinak se nepočítá
 +    * Částečně se přibližuje k právnické osobě tím, že se jedná o teoretický koncept, ovšem je především vázán na osobu fyzickou
 +
 +  * Právnické osoby
 +    * Založení právnické osoby není vázáno na povolení státu nebo registraci
 +    * Okamžik vzniku a založení právnické osoby je v římském právu jediný (zatímco v dnešním právu se jedná o dva odlišné okamžiky)
 +
 +=====Právo osob 2=====
 +
 +====Fyzické osoby====
 +  * **Trojí status fyzické osoby**- římského občana (podle něj identifikace právního postavení jedince)
 +      - **status libertatis**- otázka: //**„jste svobodný?​“**//​ => je určitý jedinec subjektem práv?
 +        * Na základě toho rozlišení mezi osobami, které mají a nemají právní subjektivitu ​
 +      - **status civitatis**- //**„jste římský občan?​“**//​ Jaký právní systém se na osobu vztahuje? ​
 +        * Odráží dobový princip personality práva
 +        * Ius civile x ius gentium x ius honorarium
 +      - **status familie**- //​**„jaké je vaše postavení v římské rodině?​“**//​ => je osoba sui iuris?
 +        * Osoby sui iuris (svého práva) x alieni iuris
 +          * Přidává se však rozdíl mezi právním postavením muže a ženy
 +        * Právní postavení podřízených osob je velmi slabé ​
 +    * Mezi jednotivými statuty může docházet k posunům
 +      * **Kapitisdeminuce** (doslovný překlad by byl „snížení hlavy“)= v zásadě snížení statusu
 +        * **Velká** (maxima)- ze svobodného se člověk stává nesvobodným
 +        * **Střední** (media)- z římského občana se stává cizinec
 +        * **Malá** (minima)- změna rodinného stavu- ​
 +          * nemusí se jednat o snížení, ale pouze o změnu. Např. pokud se žena vdá do jiné rodiny, jedná se o kapitisdeminuci (změnu rodinného stavu), ale žena byla a zůstává osobou alieni iuris
 +          * ke snížení rodinného statusu může dojít např. u arogace (adopce osoby sui iuris, která se tím stává osobou alieni iuris)
 +          * o kapitisdeminuci mluvíme i v případě emancipace syna, kdy dochází dokonce ke zvážení statusu (syn se stává osobou sui iuris)
 +        * Součástí velké kapitisdeminuce je logicky i k. malá a střední => v kombinaci tak název **capitis deminutio magna**
 +        * Součástí střední kapitisdeminuce je automaticky i k. malá
 +        * Malá kapitisdeminuce může nastat zcela izolovaně ​
 +
 +===Status libertatis===
 +  * Otroci- otroci jsou z hlediska práva věci (systematicky ani nepatří do této kapitoly)
 +    * Jako věci mohou být prodání, opuštěni, jako opuštění okupováni atd.
 +    * Právo naráží v jednoduchém zařazení otroka mezi věci na některé problémy- oproti běžným věcem tak vzniká několik rozdílů:
 +      * Otrok může být propuštěn na svobodu (to není totéž, jako opuštění otroka) – vlastník propuštěním učiní z objektu subjekt
 +        * Otroci jsou na rozdíl od jiných objektů vnímáni jako „zárodečné subjekty“
 +      * Otroci __mohou právně relevantním způsobem projevovat svoji vůli__
 +        * Otrok je myslící bytost a vlastník může jeho vůle i využívat
 +        * Vzniká problematická situace, kdy má projev vůle //"​věci"//​ právní důsledky- jedná se v podstatě o určitou výjimku. Dá se však říci, že otrok má omezenou způsobilost k právnímu jednání
 +        * Otrok může přijímat majetek pro svého pána, případně může i spravovat pánův majetek
 +          * V problematice správy pánova majetku je pozice otroků v zásadě stejná jako postavení osob alieni iuris. Otázka, co se závazky: ​
 +            * otroci/​osoby alieni iuris mohou svému pánovi vytvářet závazky, které však nejsou podle ius civile vymahatelné (= naturální obligace) ​
 +            * pokud se pater familias rozhodne naturální obligace plnit, jedná tak z právem uznaného důvodu a plnění se právně uskuteční (nelze pak požadovat navrácení plnění)
 +          * otrok (nebo také syn) se může stát správcem peculia, majetku, který byl vyčleněn z rodinného majetku pod jeho správu. Peculium zůstává majetkem patera familias
 +            * praetorské právo umožňuje vytváření závazků správcem peculia do výše hodnoty peculia, ty jsou však vymahatelné na ta otrokovi/​synovi,​ ale na vlastníku peculia (=pater familias)
 +      * otrok nesmí být násilně vyveden z chrámu, pokud se v něm ocitne
 +    * v zásadě ale pán může s otrokem dělat, co chce (výjimkou jsou osoby v dočasném otroctví)
 +      * normálního otroka může pán teoreticky i zabít, to se omezuje až později, především s nástupem křesťanství
 +    * jak se člověk stává otrokem?
 +      * **Narození do otroctví**
 +        * Dítě narozené v řádném manželství sleduje právní postavení otce v okamžiku početí. Dítě narozené mimo řádné manželství sleduje postavení matky v době porodu (pravidlo, které platí i jinde, než v souvislosti s otroctvím)
 +        * **Contubernium**= „otrocké manželství“ – „manželství“ (nejedná se o manželství v pravém slova smyslu- matrimonium) dvou otroků nebo svobodného a otroka
 +      * **Upadnutí do otroctví**
 +        * Zajetí v regulérně,​ formálně vyhlášené válce
 +          * Po propuštění ze zajetí se člověk vrací do svého právního postavení před zajetím
 +            * Jeho manželství však zajetím zaniká
 +        * Prodání do otroctví cenzorem (úředníkem) – to se stává, pokud se občan odmítne nechat zapsat do censu (čímž e vyhýbá mimo jiné vojenské službě a sám se vyřazuje z vojensky organizované římské společnosti)
 +        * Od roku 52 n.l. možnost upadnout do otroctví pro Římanku, která se pohlavně stýká s otrokem
 +    * Propuštění otroka na svobodu- otrok se může stát i římským občanem, zároveň však zůstává propuštěncem,​ občanem druhé kategorie
 +    * Jak člověk přestává být otrokem?
 +      * **Smrtí**-po smrti již otrok není otrokem, ale mrtvým člověkem (jeho tělo nebo jeho části nejsou věcí) – po smrti (při pohřbu) již se nedělá rozdíl mezi svobodným a otrokem, jeho hrobové místo je zasvěceno bohům a nemůže být předmětem vlastnictví
 +      * **Propuštěním na svobodu** (= manumisse) ​
 +        * existuje několik způsobů (liší se právní postavení propuštěnce)
 +          * **Skrze civilní právo**
 +            * **Propušnění hůlkou**- probíhá před praetorem, formální úkon, který simuluje soudní spor o svobodu člověka s vlastníkem,​ který (mlčením v „soudním sporu“) odsouhlasí to, že se jedná o člověka svobodného
 +          * **Propuštění censem**- zapsáním do seznamu římsých občanů censorem- tento způsob se používá výjimečně,​ většinou za zásluhy
 +          * **Propuštění testamentem**- otrok je propuštěn na svobodu v závěti, zároveň pokud mu je něco odkázáno, nemůže dědictví nepřijmout
 +            * Propuštěnec testamentem= „osiřelý propuštěnec,​“ který nemá svého patrona. Někdy testament určuje, aby otroka propustil dědic, to má pak pro dědice vhodu patronského postavení vůči libertinovi
 +        * Skrze praetorské právo- dopisem, před přáteli, před shromážděním věřících atd.
 +          * Praetorským propuštěním nedochází k žádné změně z hlediska civilního práva, propuštěnec zůstává podle ius civile nadále majetkem svého pána, fakticky je však pod právní ochranou praetora- je ve stavu faktické svobody
 +    * Znovupovolání do otroctví- revocatio servio tutem
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code