Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Říman, přednáška 5

Právo osob

 • Osoba= persona- slovo z řečtiny, které původně znamená „maska“
  • ⇒ Osoba v právním slova smyslu- subjekt práva (nejen lidé- i právnické osoby, zároveň ne všichni lidé- v římském právu nejsou subjekty práva otroci)
 • Kdo je subjektem práva? = adresátem právních norem, který má možnost mít práva a povinnosti
 • Iusnaturalismus x iuspositivismus
  • Iuspositivismus- zákonodárce je suverénní, právo je umělý výtvor člověka (⇒ na základě toho může zákonodárce mimo jiné volně určit, zda jsou všichni lidé subjekty práva)
  • Iusnaturalismus- zákonodárce má suverenitu do určité míry, je však podřízen vyššímu normativnímu systému- přirozenému právu (podle tohoto konceptu je subjektem práva- může mít práva a povinnosti- automaticky každý člověk)
 • Římské právo bylo blíže k právnímu pozitivismu
  • Na druhou stranu i v Římě existoval i iusnaturalistický směr v právní filosofii, objevovala se kritika tohoto konceptu („je v rozporu s přírodou“)
 • Osoby svobodné x osoby nesvobodné
  • Otrok= věc, objekt práv, nikoliv subjekt
 • Koncept právnické osob
  • Původní právnické osoby= korporace, sdružení osob
  • Římský stát již od počátku existuje jako právnická osoba, poté se začínají vytvářet i jiné veřejné právnické osoby (municipia)
  • Postupně začínají vznikat i soukromoprávní právnické osoby
   • Nejprve „kolegia,“ která slouží k výkonu kultu a k dalším funkcím (např. pomoc členům kolegia v nouzi)
   • Od nejstarších dob existují právnické osoby i v hospodářské sféře- většinou vzájemně podpůrné spolky v rámci určitého povolání- cechy (firmy jako právnické osoby v hospodářské sféře se objevují až v 18. Století s určitými základy ve středověku)
   • Zárodky politických stran začaly vznikat v 1. Století př. n. l. S nástupem principátu však byly tyto spolky zrušeny
  • Vývoj konceptu právnické osoby je poměrně pomalý, větší změny v něm nastávají až ve 4. Století s nástupem křesťanství ve spojení se spolky, které se zabývají akumulací majetku (většinou pro zbožné účely)
   • Původní římské právo však neumožňovalo odkázat majetek právnické osobě, což křesťané často potřebovali
   • Nejprve se vyvíjí koncept „nesamostatné nadace“ – majetek je odkázán fyzické osobě pro konkrétní účely
   • Ve 4. Století je tento princip prolomen, vzniká (samostatná) nadace- sdružení majetku
 • Právní subjektivita v užším slova smyslu= pasivní vlastnost, možnost nabývat práva a povinnosti, způsobilost k právům (teoreticky tak může existovat osoba, která má právní subjektivitu, ale nemá žádná práva a povinnosti- ačkoliv je může nabývat)
 • Subjektivita v širším slova smyslu však znamená i schopnost aktivně se projevovat v právu- její součástí je tak i způsobilost k právnímu jednání
  • Fyzická osoba se projevuje projevem své vůle (Projev vůle s sebou může nést změnu právního stavu)
   • Způsobilost k právnímu jednání nemají „šílení, zuřiví a blbí“ (to u nás prakticky funguje až do roku 1950) a marnotratní (= ti, kdo rozhazují majetek, zděděný po předcích) jsou ve své způsobilosti k právnímu jednání omezeni (nemohou zacházet se zděděným majetkem)
   • U fyzicky postižených je způsobilost k právnímu jednání občas omezena u konkrétních právních aktů z praktických důvodů
   • Způsobilost k právnímu jednání je závislá také na věku- plnou způsobilost k právnímu jednání člověk získává s nabytím dospělosti (v zásadě)
    • Jsou některé úkony, které může provádět pouze dospělý, ale částečnou způsobilost k právnímu jednání má člověk již před dosažením dospělosti (zde je však posouzení těžší- na základě toho, zda je osoba schopná posoudit význam toho, co činí)
    • Hranice 7 let- dětství- pod touto hranicí je člověk prakticky zcela nezpůsobilý k právnímu jednání
    • Dospělost u mužů ve 14 letech u žen ve 12
    • Dospělí muži do 25 let (= hranice „zletilosti“) požívají určité právní ochrany proti podvodům- existují zvláštní žaloby před praetorem pro případy, kdy se nezletilý nechal „napálit.“ – takové právní jednání je neplatné, zároveň se obchodník stává osobou „bezectnou“
     • Bezectnost: infamia⇒ osoba bezectná x osoba nevalné pověsti
   • Pohlaví („římské právo žije v ideálním světě, kde žijí pouze muži“) – tato struktura je však narušována všemožnými výjimkami
    • ⇒ právní postavení ženy je v římském právu slabší než postavení muže
    • Každá žena je zpočátku vždy podřízena nějakému muži, její postavení se ale postupně uvolňuje
     • Pokud žena neměla ani otce ani manžela, byl jí zřizován poručník
  • Právnické osoby: za ně musí projevit vůli jejich jednatel
 • Deliktní způsobilost- schopnost být odpovědný za vlastní protiprávní činy
  • Pravidla pro deliktní způsobilost jsou podobná jako pro způsobilost k právnímu jednání
  • Plnou deliktní způsobilost má pater familias, ten nese odpovědnost i za osoby, které jsou mu podřízené
  • Pater familias může svého syna, který způsobil určitou škodu poskytnut do „dočasného otroctví“ poškozené osobě
  • Právnické osoby nemají způsobilost k deliktům (protože nemohou přímo projevovat svou vůli)
   • Jednatel, který je zmocněn k právnímu jednání právnickou osobou teoreticky nemůže být zmocněn k jednání protiprávnímu⇒ pokud jednatel koná protiprávně, činí tak na vlastní odpovědnost (i kdyby v praxi takové pokyny od právnické osoby měl)
 • Vznik fyzické osoby: narození (dítě se musí narodit živé a musí mít lidskou podobu) – pokud se dítě narodí živé, počítá se, jakoby žilo celou dobu těhotenství (to je důležité např. u testamentů). Dítě musí být také přijato otcem- pokud přijato není, je zabito.
 • Fyzická osoba zaniká smrtí
  • Římské právo nezná prohlášení za mrtvého, to vzniká až v raně novověkém právu
  • Koncept vyvratitelných domněnek- pokud zemře celá rodina najednou, předpokládá se, že dospělé děti zemřely až po svých rodičích (⇒nejprve zdědily majetek) a nedospělé děti zemřely před svými rodiči (nezdědily nic)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code