Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska4 [2010/11/06 14:44] (aktuální)
Jan Chmel vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Říman,​ přednáška 4======
 +=====Prameny římského práva v období císařství=====
 +
 +  * Za republiky byly hlavním pramenem práva obyčeje
 +  * Nelze učinit jasný předěl mezi obdobím republiky a císařstvím
 +  * Prameny práva z období republiky:
 +    * **Obyčejové právo** je vytlačováno od období principátu
 +    * Kodifikace obyčejového práva- **zákon 12 desek**. Postupně svou důležitost jako pramen práva ztrácí. I za principátu však pramenem práva stále je
 +      * Ještě ve 2. Století jej někteří právníci komentují
 +    * **Ius honoraris**- především právo prétorské zachycené v praetorských ediktech
 +      * Za principátu je postupně edikt obnovován méně a méně
 +      * Věčný Hadriánův Edikt z 2. století- podle něj dochází k zakonzervování praetorského ediktu
 +  * Hlavním pramenem práva se za císařství stávají **císařské konstituce**
 +  * Císař byl označován nikoliv jako „císař,​“ ale jako //​„princeps“//​ (zpočátku je nadále předstírán formát republiky)
 +  * Většina moci je rozdělena mezi císaře a senát
 +  * Císař ve svých rukách kumuluje většinu pravomocí magistrátů
 +  * Císař je jediný, kdo může svolávat lidové shromáždění a také jediným, kdo mu předkládá návrhy zákonů
 +    * Poslední republikový zákon pochází z roku 96 n. l.
 +  * Územní rozmach Římské říše=>​ potřeba kvalitního státního aparátu
 +  * Právníci mají vliv na císaře, fungují jako jeho poradci a úředníci
 +  * **Císařské konstituce**
 +    * Především **edikty**
 +    * **Dekreta**- rozhodnutí císařského soudu (který funguje jako první odvolací instance)
 +      * V soukromých sporech mají precedenční charakter
 +    * **Mandáta**- nařízení císaře podřízeným úředníkům
 +    * **Reskripta**- odpovědi císaře na dotazy soukromých osob nebo úřadů- časem získaly normativní povahu
 +  * Constitutio Antoniana 212 n. l. – přiznává všem obyvatelům Říma římské občanství
 +  * Za principátu jsou císařské konstituce dominantním,​ ne však výlučným pramenem práva, mezi další prameny patří:
 +    * Činnost římské jurisprudence- právníci jsou soukromé osoby, právě díky jejich činnosti však římské právo dosahuje své propracovanosti
 +
 +====Římská jurisprudence====
 +  * Vývoj právní vědy začíná brzy po začátku republiky
 +  * Zpočátku je právo vědou tajnou, monopol na jeho znalost mají pontifikové
 +  * Pontifikální monopol padá ve 4. – 3. Století př. n. l.
 +  * Cicero- řečník, filosof, rozhodně však ne právník
 +    * Právu se však věnoval, měl jeho určité základní znalosti
 +      * Advokát od sousloví ad vocare, přivolávat na pomoc, pomáhají v soudních sporech, existují však 2 skupiny:
 +        * řečníci
 +        * Právníci
 +          * Právníci poskytují právní rady, ale výměnou za hlasy voličů ve volbách
 +  * Tři oblasti činnosti právníků:​ **agere, cavere, respondere**
 +  * Ius respondendi- právo autorizovaně odpovídat, odpovědi určitého právníka jsou podloženy císařskou autoritou=>​ pro soudce bylo stanovisko autorizovaného právníka závazné
 +  * Nejen ústní vyjádření ke konkrétním případům,​ ale také vyjádření právníků ve sbírkách
 +    * Tyto sbírky byly dokonce publikovány
 +  * Císař později určuje pořadí, ve kterém jsou jednotliví právníci závazní: Modestinus, Gaius, Papinianus
 +  * Sbírky respons jsou jedněmi z prvních soupisů římského práva
 +  * V období vulgarizace práva stoupá význam císařských konstitucí
 +  * Kodifikace císařských konstitucí- nejprve soukromé, vytvořené ve 3. Století právníky- Codex Gregorianus,​ Codex Hermogenianus. ​
 +  * První veřejná kodifikace://​** Codex Theodosianus**//​- sbírka císařských konstitucí od Konstantina po Theodosia, která fakticky (systematikou,​ obsahem) navazuje na předchozí soukromě vytvořené kodexy
 +  * //**Corpus Iuris Civilis**//​- sbírka vytvořená ve východořímské říši císařem Justiniánem- snaha vytvořit jednu sbírku, která by byla výlučným pramenem práva pro celou říši. Součást tvoří tři sbírky:
 +    * Sbírka císařských konstitucí- **Codex Iustinianus** (=Novus Iustinianus Codex)
 +      * Počátek sestavování v roce 528
 +    * Soupis práva klasických římských právníků- **digesta**
 +      * Rozdělení do 50 „knih“ – kapitol
 +    * **Instituce**- učebnice práva, sloužila pro účely výuky, zároveň však byla závazná, měla normativní povahu
 +    * Snaha Justiniána pozměnit některá ustanovení starého práva tak, aby právo odpovídalo 6. Století a Byzantskému prostředí (dnes je problematické odlišit, co je původní a co pochází z doby Justiniánovy)
 +    * Plánem Justiniána bylo vytvořit z Corpus Iuris Civilis kodex pro celou římskou říši, na západě však zapadl
 +    * V praxi se ani ve Východořímské říši zákoník neudržel jako výlučný dlouho- byl psán latinsky, což byl problém. Časem proto musely vzniknout sbírky řecké, které však byly Corpus Iuris Civilis Inspirovány
 +      * Nejvýznamnější:​ **Baziliky** z 9. Století- údajně vůbec největší kodifikace byzantského práva- sbírka 60 knih, později zestručněná do šesti knih=> HEXABIBLOS
 +        * Baziliky však byly prakticky převyprávěnou Justiniánské kodifikace
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code