Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Říman, přednáška 4

Prameny římského práva v období císařství

 • Za republiky byly hlavním pramenem práva obyčeje
 • Nelze učinit jasný předěl mezi obdobím republiky a císařstvím
 • Prameny práva z období republiky:
  • Obyčejové právo je vytlačováno od období principátu
  • Kodifikace obyčejového práva- zákon 12 desek. Postupně svou důležitost jako pramen práva ztrácí. I za principátu však pramenem práva stále je
   • Ještě ve 2. Století jej někteří právníci komentují
  • Ius honoraris- především právo prétorské zachycené v praetorských ediktech
   • Za principátu je postupně edikt obnovován méně a méně
   • Věčný Hadriánův Edikt z 2. století- podle něj dochází k zakonzervování praetorského ediktu
 • Hlavním pramenem práva se za císařství stávají císařské konstituce
 • Císař byl označován nikoliv jako „císař,“ ale jako „princeps“ (zpočátku je nadále předstírán formát republiky)
 • Většina moci je rozdělena mezi císaře a senát
 • Císař ve svých rukách kumuluje většinu pravomocí magistrátů
 • Císař je jediný, kdo může svolávat lidové shromáždění a také jediným, kdo mu předkládá návrhy zákonů
  • Poslední republikový zákon pochází z roku 96 n. l.
 • Územní rozmach Římské říše⇒ potřeba kvalitního státního aparátu
 • Právníci mají vliv na císaře, fungují jako jeho poradci a úředníci
 • Císařské konstituce
  • Především edikty
  • Dekreta- rozhodnutí císařského soudu (který funguje jako první odvolací instance)
   • V soukromých sporech mají precedenční charakter
  • Mandáta- nařízení císaře podřízeným úředníkům
  • Reskripta- odpovědi císaře na dotazy soukromých osob nebo úřadů- časem získaly normativní povahu
 • Constitutio Antoniana 212 n. l. – přiznává všem obyvatelům Říma římské občanství
 • Za principátu jsou císařské konstituce dominantním, ne však výlučným pramenem práva, mezi další prameny patří:
  • Činnost římské jurisprudence- právníci jsou soukromé osoby, právě díky jejich činnosti však římské právo dosahuje své propracovanosti

Římská jurisprudence

 • Vývoj právní vědy začíná brzy po začátku republiky
 • Zpočátku je právo vědou tajnou, monopol na jeho znalost mají pontifikové
 • Pontifikální monopol padá ve 4. – 3. Století př. n. l.
 • Cicero- řečník, filosof, rozhodně však ne právník
  • Právu se však věnoval, měl jeho určité základní znalosti
   • Advokát od sousloví ad vocare, přivolávat na pomoc, pomáhají v soudních sporech, existují však 2 skupiny:
    • řečníci
    • Právníci
     • Právníci poskytují právní rady, ale výměnou za hlasy voličů ve volbách
 • Tři oblasti činnosti právníků: agere, cavere, respondere
 • Ius respondendi- právo autorizovaně odpovídat, odpovědi určitého právníka jsou podloženy císařskou autoritou⇒ pro soudce bylo stanovisko autorizovaného právníka závazné
 • Nejen ústní vyjádření ke konkrétním případům, ale také vyjádření právníků ve sbírkách
  • Tyto sbírky byly dokonce publikovány
 • Císař později určuje pořadí, ve kterém jsou jednotliví právníci závazní: Modestinus, Gaius, Papinianus
 • Sbírky respons jsou jedněmi z prvních soupisů římského práva
 • V období vulgarizace práva stoupá význam císařských konstitucí
 • Kodifikace císařských konstitucí- nejprve soukromé, vytvořené ve 3. Století právníky- Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus.
 • První veřejná kodifikace: Codex Theodosianus- sbírka císařských konstitucí od Konstantina po Theodosia, která fakticky (systematikou, obsahem) navazuje na předchozí soukromě vytvořené kodexy
 • Corpus Iuris Civilis- sbírka vytvořená ve východořímské říši císařem Justiniánem- snaha vytvořit jednu sbírku, která by byla výlučným pramenem práva pro celou říši. Součást tvoří tři sbírky:
  • Sbírka císařských konstitucí- Codex Iustinianus (=Novus Iustinianus Codex)
   • Počátek sestavování v roce 528
  • Soupis práva klasických římských právníků- digesta
   • Rozdělení do 50 „knih“ – kapitol
  • Instituce- učebnice práva, sloužila pro účely výuky, zároveň však byla závazná, měla normativní povahu
  • Snaha Justiniána pozměnit některá ustanovení starého práva tak, aby právo odpovídalo 6. Století a Byzantskému prostředí (dnes je problematické odlišit, co je původní a co pochází z doby Justiniánovy)
  • Plánem Justiniána bylo vytvořit z Corpus Iuris Civilis kodex pro celou římskou říši, na západě však zapadl
  • V praxi se ani ve Východořímské říši zákoník neudržel jako výlučný dlouho- byl psán latinsky, což byl problém. Časem proto musely vzniknout sbírky řecké, které však byly Corpus Iuris Civilis Inspirovány
   • Nejvýznamnější: Baziliky z 9. Století- údajně vůbec největší kodifikace byzantského práva- sbírka 60 knih, později zestručněná do šesti knih⇒ HEXABIBLOS
    • Baziliky však byly prakticky převyprávěnou Justiniánské kodifikace
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code