Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska16 [2011/03/15 15:30] (aktuální)
DM vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Říman, přednáška 16 ======
 +==== Pignus ====
 +  * ruční zástava
 +  * odevzdává se zástava zástavnímu věřiteli, zprav. movitá věc (ale není to podmínkou),​ za účelem zajištění obligace
 +  * na hranici věcných práv a obligace
 +  * zástavní věřitel - chráněn proti samotnému vlastníkovi - není povinen věc kdykoli na vyžádání vydat
 +    * získává věcná práva k zástavě
 +    * detentor, ale právo jej chrání jako držitele - na pomezí mezi detencí a držbou - odvozená držba
 +  * vlastník věci zastavené nemůže chtít věc dřív, než je splatnost
 +  * má akcesorickou povahu - samotný neexistuje, vždy existují paralelně dvě obligace
 +    * utvrzuje jinou obligaci
 +    * nejčastěji u mutua - věřitel pojišťuje obligaci zajištěním nějaké věci dlužníka
 +  * zástavní věřitel nesmí věc užívat, jinak odpovědnost až na periculum
 +    * užítí se navíc kvalifikuje jako furtum (krádež)
 +  * když dlužník neplní mutuum => realizace zástavního práva
 +    * propadlá zástava
 +    * prodejní zástava - povinnost prodat zástavu, nechat si svoji pohledávku,​ případné úroky, hyperrochu vrátit zástavci (dlužníkovi)
  
 +=== x Hypotéka ===
 +  * není to reálný kontrakt, není to půjčka
 +  * hypoteční úvěr
 +  * zástavní právo, utvrzuje půjčku, ale liší se od pignu tím, že zástavce neodevzdává předmět zástavy, užívá věc (bydlí v tom domě)
 +  * zástavní věřitel má při realizaci právo ujmout se držby
 +
 +==== Ochrana reálných kontraktů ====
 +  * Mutuum
 +    * **actio certae pecuniae** - jedná-li se o peníze
 +    * **actio creditae rei** - jedná-li se o jiné zastupitelné věci
 +    * obě žaloby má jedna strana - věřitel
 +  * Commodatum
 +    * **actio commodati directa** - komodant k získání věci zpět od komodatáře
 +    * **actio commodati contraria** - když vznikne komodatáři škoda nebo náklady kvůli uschované věci
 +  * Pignus
 +    * actio pigneraticia directa/​contraria
 +  * Depositum
 +    * actio depositi directa/​contraria
 +
 +===== Konsenzuální kontrakty =====
 +==== Emptio-venditio ====
 +  * kupní smlouva
 +  * směňuje se věc za peníze
 +  * římští právníci řešili, zda předmětem plnění kupujícího může být něco jiného, než peníze, došli k tomu, že ne, protože peníze definují jednu ze smluvních stran
 +    * kupující platí **v penězích**
 +    * prodávající odevzdává individuální věc
 +  * předmětem konsenzu - to, co určuje **perfekci** - esentialia negotii:
 +    * ujednání **o předmětu** kupní smlouvy **a o ceně**
 +  * předmět kupní smlouvy - vyloučeny res extra commercium, to, co není věcí (objektem práv)
 +    * mohou to být **věci očekávané** - jejich vznik se očekává v relativně dohledné době (např. plody věci)
 +  * **emptio rei speratae** - koupě věci očekávané
 +    * podmíněná kupní smlouva
 +    * ůčinnost až v době vzniku věci
 +  * **emptio spei** - bezpodmínečná koupě věci očekávané
 +    * kupující dobrovolně vstupuje do rizika, že věc nevznikne
 +    * prodávající povinen vyvinout úsilí k tomu, aby ta věc vznikla
 +    * **aleatorní,​ riskantní** smlouva v neprospěch kupujícího
 +    * uzavření záleží na konkurenci
 +  * pretium - **cena**
 +    * musí být skutečná - pretium verum - musí být míněna vážně (v poměru k věci, jinak je to zamýšlené darování)
 +    * musí být určitá - pretium certum - jasně definovatelná,​ je možné ji **objektivním způsobem zjistit**
 +    * pretium iustum - spravedlivá cena - moderní pojem, za Justiniána předpisy proti nespravedlivé ceně
 +=== Práva a povinnosti kupních stran ===
 +  * kupující - povinen zaplatit cenu
 +  * prodávající - povinnost vydat věc, odevzdat předmět kupní smlouvy, ručit za vady (konsenzem => povinnost vydat věc)
 +  * 2 roviny, fáze smlouvy:
 +    * rovina obligační - 1. fáze - uzavření kupní smlouvy
 +      * žádné věcněprávní účinky
 +      * možné osobní žaloby (žaloba na vydání věci)
 +    * rovina věcněprávní - 2. fáze - odevzdání věci
 +      * převádí se vlastnické právo
 +  * prodávající nemá povinnost převádět vlastnické právo - neodpovídá za to, pokud se kupující nestane vlastníkem,​ kupní smlouva je přesto platná (v moderní judikatuře ustáleno, že taková kupní smlouva platná není)
 +  * hospodářský účel kupní smlouvy - převedení vlastnického práva
 +    * za tím účelem - tradice
 +    * v praxi nemusí vlastnické právo přejít, protože prodávající třeba není vlastníkem (nikdo nemůže odevzdat víc práv, než mu náleží - věcněprávní zásada) => kupující je maximálně držitelem věci, užívá věc, umožnění nabytí vlastnictví vydržením - vydržení vyžaduje platný titul (platná kupní smlouva - pokud smlouva není platná, nelze věc vydržet)
 +  * kupující nemůže žalovat prodávajícího za nepřevedení vlastnického práva
 +  * prodávající - ručení za **právní vady** věci - vady, které způsobují,​ že kupující nezíská věcná práva v rozsahu, v jakém bylo ujednáno (např. věc zatížená služebnostmi,​ prodávající to zatajil)
 +    * vindikační žaloba => kupující povinen odevzdat věc => pak teprv možno žalovat prodávajícího za právní vady věci
 +    * **odpovědnost za evikci**
 +  * periculum est emptoris = nebezpečí postihuje kupujícího (náhodně zničení věci) - motivace kupujícího věc co nejrychleji vyzvednout (dnes to není)
 +  * prodávající povinen věc opatrovat - odpovědnost za ostatní stupně - úmysl, nedbalost, krádež
 +  * prodávající oprávněn věc zničit, jestliže si ji kupující nevyzvedne
 +    * jen určité věci - např. při blokování sudů na nové víno kvůli nevyzvednutí toho starého kupujícím => právo to staré víno vylít)
 +  * **není možné koupit vlastní věc** - při takovém zjištění kupující oprávněn žádat vrácení plnění
 +
 +==== Locatio-conductio rei ====
 +  * nájemní smlouva
 +  * založena na kupní smlouvě - ale nájemce získává věc pouze dočasně
 +  * nájemné - odměna za užívání věci (jakoby cena)
 +  * vlastník věci nechává nájemci do užívání věc
 +  * nájemné se platilo jednorázově,​ ne ve splátkách
 +  * pronajímatel - odpovědnost za vady faktické a právní
 +
 +==== Locatio-conductio operis ====
 +  * smlouva o dílo
 +  * conductor se zavazuje vytvořit věc podle požadavků locatora z materiálu, který dodá locator => jen přidá svoji práci
 +    * **pokud tvoří z vlastního materiálu, jde o smlouvu kupní**
 +  * zhotovitel - povinnost dílo provést, odevzdat včas - sám nebo s pomocníky, ale odpovídá za jejich výběr
 +  * locator - povinnost zaplatit v plné výši, včas
 +
 +==== Locatio-conductio operarum ====
 +  * smlouva námezdní
 +  * užívání k výkonu **těžkých (otrockých) prací**
 +  * obrácení conductora a locatora
 +    * dělník - pronajímatel své práce
 +
 +==== Societas ====
 +  * **smlouva společenská**
 +  * umožňuje sdružování subjektů za účelem **dosažení společného cíle**
 +  * společnost **není právnickou osobou**
 +  * každý společník - sám za sebe
 +  * v oblasti majetku - societa nemůže vlastnit majetek - vytváří se **spoluvlastnictví**
 +    * plné ručení sociů za závazky society až do výše jejich osobního majetku (i dnes - vyšší podnikatelské riziko)
 +  * societa vázána na individualitu společníků - 1 umře => zaniká celá societa
 +  * societa založena na vzájemné důvěře - společníci se nesmí žalovat, jinak zanikne
 +  * **actio pro socio** - vymáhání vzájemných dluhů
 +  * actio dividundo - na rozdělení spoluvlastnictví
 +
 +==== Mandatum ====
 +  * **smlouva příkazní**
 +  * mandant pokyn mandatáři,​ aby za něj něco **bezuplatně vykonal**
 +    * plnění faktická i právní (zastoupení u soudu, při uzavření smlouvy, doručení dopisu)
 +  * mandatář vázán příkazy mandanta, nesmí přestoupit meze mandátu
 +    * zastupuje nepřímo (přímé zastoupení není)
 +    * účinky směřují na mandatáře,​ ten pak povinen převést je na mandanta
 +  * mandatář může požadovat **náhradu škody, která vznikla v přímé souvislosti s výkonem mandátu**
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code